Köpmannen 2 med flera

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Granskning

Ett förslag till detaljplan för Köpmannen 2 med flera är nu tillgänglig för granskning med berörda personer, myndigheter och organisationer under perioden 1 december 2023 – 19 januari 2024.

Detaljplanen för Köpmannen 2 med flera, del av Älmhults Handelsplats handläggs med utökat förfarande och har funnits tillgänglig för samråd under perioden 1 september – 30 september 2022. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen

Detaljplanen är under steget: granskning

Planens syfte

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Haganäs/Älmhults handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en plats för aktiviteter och möten. Därför möjliggör detaljplaneförslaget fler markanvändningar än nu gällande detaljplan.

Detaljplanen syftar även till att förbättra trafikstrukturen inom området. Detaljplanen möjliggör även för fler bostäder i östra Älmhult genom att planområdets norra del planläggs för bostadsändamål.

Planförslaget möjliggör byggnation med handel-, kontor- och centrumändamål. Även besöksanläggningar som idrotts- och sportanläggningar, kulturella besöksanläggningar och utomhusscen medges inom planområdet. Bostadsbebyggelse medges även i de två norra delarna av planområdet. Planförslaget möjliggör även en ombyggnad av väg-/gatunätet.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120 och utgör stora delar av Älmhults handelsplats.

Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 hektar av planområdet är inte exploaterat sedan tidigare.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar

Bilden visar planområdet för Köpmannen 2 med flera på en karta

Planområdet för Köpmannen 2 med flera

Läs mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Synpunkter och frågor

Granskningstiden varar mellan den 1 december 2023 – 19 januari 2024. Senast den 19 januari 2024 vill vi ha dina synpunkter. Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen (5 kap. 19 § PBL). Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

ks@almhult.se

Synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och adress. Ange rubrik:

”Granskningsyttrande KS 2019/141”.

Har du frågor, idéer, tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?