Värmen 1 med flera (Haga förskola)

Planering för att möjliggöra utökning av befintlig förskola.

Inzoomad kartbild som visar var planområdet för Värmen 1 med flera. Röda och vita markeringar är uppritade runt planområdet.

Kartbilden visar var planområdet för Värmen 1 med flera. Röd markering visar planområdet. Vit markering visar befintlig förskola.

Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2023-03-14 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Värmen 1 m.fl.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Älmhult växer och i takt med befolkningsökningen i tätorten ökar behovet av antalet förskoleplatser. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig förskola. Det nuvarande området som är planlagt för förskola kommer att utökas möjliggöra ytterligare bebyggelse och för att öka förskolans friytor. De ytor som behöver tas i anspråk för att utöka förskolan består idag av ett förråd som kommer att rivas för att möjliggöra ny förskolebyggnad. Även allmän platsmark planlagd som natur och park kommer att tas i anspråk för att möjliggöra en större förskolegård. Planförslaget ska möjliggöra som mest för ytterligare två avdelningar.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Det föreslagna planområdet ligger inne i Älmhults tätort, cirka 500 meter öster om centrum och cirka 1 kilometer väster från handelsområdet. Haga förskola är en kommunal förskola i de östra delarna av Älmhult tätort. Förskolan ligger inbäddat i ett befintligt bostadsområde mestadels bestående av flerbostadshus.

Karta över Älmhult med en röd markering som visar var planområdet är

Kartan visar området i Älmhult tätort där planområdet finns. Röd markering visar planområdet.

Planhandlingar

Plan-PM för Värmen 1 med flera (Haga förskola) Pdf, 2.6 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?