Stenbrohults-Värpeshult 2:77 med flera

Planering för en utökad och mer flexibel användning av marken.

Karta över Stenbrohult-värpeshult.

Karta som visar planområdet för fastigheten Stenbrohults-Värpeshult 2:77 m.fl. Planområdet är markerad med röd streckad linje.

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Stenbrohults-Värpeshult 2:77 m.fl. i Liatorp har varit på samråd mellan 15 mars – 5 april 2024. Nu pågår bearbetning av förslaget.

Detaljplanen är under steget: samråd

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en expansion av befintliga verksamheter och möjliggöra för fler verksamheter att kunna etablera sig i framtiden. Användningarna handel, centrum och natur föreslås i detaljplanen. En del av fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:3 inkluderas för att möjliggöra för fordonstrafik.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger strax sydöst om väg 600 och i anslutning till södra infarten till Liatorp. Planområdet inkluderar ICA butiken och obebyggd mark mellan ICA butiken och väg 600.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Utredningar

Dagvattenutredning för Stenbrohults-Värpeshult 2:77 med flera Pdf, 1.6 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?