Stinsen 2

På busstorget vid stationen planeras för ny bebyggelse med möjlighet till bostäder, kontor och centrumfunktioner.

Illustration över Stinsen 2

Illustration som visar förslag på hur kvarteret Stinsen 2 (det som är busstorget idag) kan komma att se ut.

Uppdrag

Detaljplanen ska pröva möjligheten för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler. Utgångspunkten är att det i vissa delar ska vara högre bebyggelse. Vi kommer även att utreda en ny utformning av busshållplatsen.

Planens syfte

Älmhult växer och det finns ett stort behov av bostäder och arbetsplatser. Vidare behöver centrumkärnan utvecklas och infrastrukturen för kollektivt resande behöver förbättras. Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, Stortorget, kollektivtrafik och service. Därför behöver platsen användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Planprogram för södra stationsområdet

Ett förslag till planprogram för södra stationsområdet i Älmhult har varit ute på samråd från 1 juni till 13 augusti 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Centrum är kärnan i Älmhults centralort. Med många arbetsplatser och kommunikationsnoden i absolut närhet är området en av de mest intressanta för såväl bostäder som affärslokaler och kontor.

Detaljplanen är under steget: samråd

Varför planprogram?

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att omvandla området till ett tätt, funktionsblandat och varierat stadskvarter samt se över lösningen för busshållplatsen för regionala bussar.

Syftet med planprogrammet är också att i ett tidigt skede samråda med andra som kan vara berörda. Detta underlättar detaljplanarbetet när alla aktuella förutsättningar och önskemål blir kända.

Planen ska möjliggöra användningar bostäder, centrum, kontor och tillfällig vistelse. Vid det kommande detaljplanearbetet kan planområdesgränsen ändras.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i anslutning till järnvägsstationen i Älmhult och avgränsas i väster av södra stambanan, i norr av Södra Torggatan och ”Stinsahuset” i öster av Knutsgatan och i söder av den viadukt som utgör riksväg 120 mot Traryd.

Betydande miljöpåverkan MKB

Planprogrammet kommer att leda till en detaljplan och i den kommer miljöfrågan utredas mer detaljerat. Miljö- och byggnämnden gör den preliminära bedömningen att kommande detaljplanens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 11§ miljöbalken.

Planhandlingar

Planprogram för södra stationsområdet Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster Pdf, 4.4 MB.

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen).

Kontakt

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta Arpine Minasyan, stadsarkitekt.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?