Ikea 4 med flera

Planering för att möjliggöra för fler typer av verksamheter kring IKEA Museum och Hotell.

IKEA Museum som är en av fastigheterna som ligger inom detaljplanområdet Ikea 4 m.fl.

Här ser du IKEA Museum som är en av de byggnader som ligger inom detaljplanområdet

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Ikea 4 m.fl., IKEA Museum och Hotell har varit på samråd mellan 17 maj – 7 juni 2023. Nu pågår bearbetning av förslaget. 

Detaljplanen är under steget: samråd

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området kring IKEA museum och hotell. I det framtagna planförslaget planläggs för kontor, centrum, bostäder och hotell för att rymma både dagens användningar samt möjliggöra för eventuella framtida användningar som anses lämpliga på platsen. Höjden på byggnader regleras med hänsyn till omgivande stadsbild, där höjd mellan 10 och 32 m tillåts beroende på omgivningen. För att området ska upplevas som en del av Älmhults centrum är det viktigt att allmänheten har möjlighet att röra sig genom området, detta regleras med ett x-område.

Planområdet ligger centralt beläget i Älmhults tätort och detaljplanen syftar till att möjliggöra en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel som är en del av Älmhults centrum och som är allmänt tillgänglig. Avsikten är också att området ska knyta ihop grönstråket Gröna ryggraden som löper genom hela Älmhult från norr till söder.

Vidare är syftet att möjliggöra en fastighetsreglering där området under viadukten planläggs som kvartersmark för att mer ändamålsenligt regleras in i övrig kvartersmark inom planområdet.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i centrala Älmhult, direkt väster om Södra stambanan och norr om väg 120. Inom området finns idag bland annat IKEA Museum och IKEA Hotell. Planområdet omfattar också en del av väg 120 för att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning under viadukten.

Planområeskarta för planområde Ikea 4 m.fl

Karta med uppmärkt planområde för Ikea 4 m.fl. Planområdet är innanför de streckade gula markeringarna.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Planbeskrivning för Ikea 4 m.fl. 230405 Pdf, 8.9 MB.

Utredningar

Har du frågor, idéer, tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?