Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1)

Pågående detaljplan Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1).

Skisbild över Vena etapp 1.

Utsnitt på idéskiss över Vena etapp 1 & 2. Rödmarkerad linje visar planområdets ungefärliga gräns. Ej skalenlig.

Granskning

Ett förslag till detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde etapp 1) fanns tillgängligt för granskning med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan den 25 januari till den 8 februari 2024.

Planens syfte

Befolkningen i Älmhults kommun ökar och det finns ett stort behov av fler bostäder. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, men också att skapa möjlighet för centrumverksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler samt tillhörande allmänna platser.

Detaljplanen utformas på ett sådant sätt att olika typer av bostäder kan byggas på platsen, både flerbostadshus samt gruppbebyggelse i varierande volymer och höjder. Generellt planeras det för ett bostadsområde i en högre skala.

Syftet är även att göra ett par ändringar från delar av den gällande detaljplanen "Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning)".

Se detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (norra ringvägens förlängning) Länk till annan webbplats.

Nordvästra Älmhult är den del av tätorten som kommer att exploateras i allra störst grad enligt översiktsplanen. Detaljplanen möjliggör för cirka 75 bostäder.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i utkanten av den västra delen av Älmhults tätort nära korsningen Hallandsvägen (väg 120) och Norra Ringvägen. Avståndet till Älmhults centrum och järnvägsstation är ungefär 2 kilometer. Området är idag obebyggt och består utav avverkad skogsmark och omfattar ungefär 1,5 hektar. Älmhults kommun äger marken.

Karta över Älmhult tätort. Röd cirkel markerar planområdets plats

Karta över Älmhult tätort. Röd cirkel markerar planområdets plats

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Utredningar

Geoteknik

VA och dagvatten

Övriga utredningar

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss på Servicecenter.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?