Strategisk planering

 • Översiktsplan - Vårt framtida Älmhult

  En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

 • Miljöplan 2030

  Miljöplan 2030 innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun.

 • Naturvårdsplan

  I Älmhults kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet syftar till att utveckla och bevara naturvärden, biologiska mångfalden och ekosystemtjänster

 • Cykelplan

  Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

 • Älmhults hållbarhetsrapport

  Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Älmhults kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2022.

 • Våtmarksarbete

  Projektet 'Flera våtmarker i Älmhult' är till för att återskapa våtmarker. Projektet, finansierat av statligt LONA-bidrag, syftar till att öka biologisk mångfald, förbättra vattenhantering och bekämpa klimatförändringar.

 • Grönplanering

  Projektet 'Flera våtmarker i Älmhult' är till för att återskapa våtmarker. Projektet, finansierat av statligt LONA-bidrag, syftar till att öka biologisk mångfald, förbättra vattenhantering och bekämpa klimatförändringar.

 • Samverkan för bättre service på landsbygden

  Älmhults kommun sätter fokus på att stärka sin landsbygd och samarbete med samhällsföreningar genom ett beviljat bidrag från Tillväxtverket, med målet att främja långsiktig utveckling och gemenskap på landsbygden.