Plåtslagaren 6 med flera

Förtätningsprojekt för att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

Ett illustrerat område med byggnader, villor och  växtlighet som visar hur Plåtslagaren 6 med flera kan komma att se ut.

Volymstudie över hur området kan komma att se ut. I nedre vänstra hörnet syns del av kvarteret Markus, i övre vänstra hörnet syns del av villabebyggelsen längs Baldersgatan och i övre högra hörnet skymtar värmeverket.

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. har varit på samråd mellan den 1 december 2022 – 13 januari 2023. Samrådsmöte har skett med berörda personer, myndigheter och organisationer. Nu pågår bearbetning av förslaget.

Samrådsmöte

Kommunen bjuder in till samrådsmöte för att berätta om förslaget till detaljplanen. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!

Datum: 14 december 2022

Tid: 17.15-18.30

Plats: Kommunhuset, Stortorget 1, Älmhult

Detaljplanen är under steget: samråd

Planens syfte

Syftet med planen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder men även för centrumändamål, handel, kontor och verksamheter samt att skapa attraktiva boendemiljöer

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult och begränsas i väster av Baldersgatan, i norr av fastigheterna Plåtslagaren 7 (BT Järn & Maskin) och Plåtslagaren 8 (fjärrvärmeverk), i öster av fastigheterna Eldaren 1 och 2 och i söder av fastigheten Markus 3.

Karta som visar var området Plåtslagaren 6 m.fl ligger

Karta med planområdet markerat i blått

Översiktsplan

Planförslaget är förenligt med Översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. I översiktsplanen är planområdet utpekat för omvandling till blandad bebyggelse.

Betydande miljöpåverkan

Genomförandet av detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?