Plåtslagaren 6 med flera

Förtätningsprojekt för att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

IIllustration över hur planområdet kan se ut när det är fullt utbyggt. 

IIllustration över hur planområdet kan se ut när det är fullt utbyggt.

Granskning

Ett förslag till detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl. var tillgängligt för granskning mellan den 18 september och 9 oktober, där berörda fastighetsägare, servitutsinnehavare, myndigheter och organisationer fick möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen är under steget: granskning

Planens syfte

Syftet med planen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder men även för centrumändamål, handel, kontor och verksamheter samt att skapa attraktiva boendemiljöer.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult och begränsas i väster av Baldersgatan, i norr av fastigheterna Plåtslagaren 7 (BT Järn & Maskin) och Plåtslagaren 8 (fjärrvärmeverk), i öster av fastigheterna Eldaren 1 och 2 och i söder av fastigheten Markus 3.

Orienteringskarta på planområdet.

Orienteringskarta med planområdet markerat i blått och Älmhults centrum och järnvägsstation markerat med gulstreckad cirkel.

Översiktsplan

Planförslaget är förenligt med Översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. I översiktsplanen är planområdet utpekat för omvandling till blandad bebyggelse.

Betydande miljöpåverkan

Genomförandet av detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen).

Utredningar

Geoteknik

Miljötekniska markundersökningar

Övriga

Läs mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Synpunkter

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss på Servicecenter.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?