Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen)

Renderat vy över Solvikskajen, byggnader och broar 

Visionsbild över området med hus, grönområden och strandpromenad

Förslag till ett nytt bostadsområde med unik boendemiljö på den gamla sågverkstomten. 

Granskning

Ett förslag till detaljplan ”Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen)” har varit på granskning mellan 9 juni – 9 juli 2023. Nu pågår bearbetning av förslaget.

Detaljplanen är under steget: granskning
Solvikskajen granskningsfilm

Planens syfte 

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av lokalgator, torg, parker och gångbro som binder ihop Näset med Solvikskajen.

Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på bostäder i sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med kort avstånd till centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten och gör området till ett besöksmål för hela Älmhults tätort.

Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 350 nya bostäder att tillskapas. Planen möjliggör byggnation av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet, samt några flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet till en fristående centrumverksamhet och ett kallbadhus. Planen föreslår en stor park, en sammanhängande strandpromenad, båtbryggor och en gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron skapar möjlighet att röra sig från Älmhult centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till badplatsen och vidare norrut till vackra närliggande naturområden. För att säkerställa framkomlighet till området vid höga vattenflöden tas Solviksvägen med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 

Var ligger planområdet? 

Planområdet ligger cirka 3 km norr om Älmhult centrum, på östra sidan av sjön Möckeln. Sydöst om planområdet ligger Södra stambanan och norr om området ligger en badplats samt ett bostadsområde. Västerut ligger sjön Möckeln och söder om planområdet ligger naturområdet Näset.

Planområdet är cirka 18,5 hektar varav 6,3 hektar är landareal och 12,2 hektar vattenareal i sjön Möckeln. Planområdet omfattar till största del fastigheten Sånnaböke 1:171 som ägs av Solviken Fastighets AB. Planområdet omfattar även del av fastigheten Sånnaböke 1:128 som ägs av Älmhults kommun och del av Trafikverkets fastighet Älmhult 8:1.

Sågverkstomten vid sjön Möckeln

Sågverkstomten vid sjön Möckeln

Betydande miljöpåverkan  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (undersökning om betydande miljöpåverkan). Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ställningstagande 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning behöver upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § miljöbalken (1998:808).

Miljöbedömning 

Ett avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen i Kronobergs län 2021-06-08. Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt förslag till avgränsning av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen. 

Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens genomförande: 

  • Naturmiljö 
  • Vattenmiljö 
  • Människors hälsa kopplat till buller och vibrationer 

I arbetet med den strategiska miljöbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. I framtagandet av planförslaget har kommunen tagit hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och anpassat förslaget efter denna och övriga utredningar som tagits fram. För själva miljökonsekvensbeskrivning se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2022, under rubriken Utredningar nedan.   

Planhandlingar 

Fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen.

Utredningar


Planområdet för Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen) i svart streckad linje.

Planområdet för Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen) i svart streckad linje.

Synpunkter och frågor

Granskningstiden varar mellan den 9 juni - 9 juli 2023. Senast den 9 juli 2023 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till kommunen på e-post eller brev. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

ks@almhult.se

Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Ange rubrik:

”Granskningsyttrande detaljplan för Sånnaböke 1:171 mfl . (Solvikskajen), KS 2020/21”

Ange ditt namn och adress eller fastighetsbeteckning.

Har du frågor, idéer, tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Anmäl intresse för att bo eller bygga

Kontakta Trenäs Förvaltning AB
caroline.thagesson@trenas.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?