Ekonomi

Här kan du skaffa dig en överblick över Älmhults kommuns ekonomi och ta del av vår budget, delårsrapport och årsredovisning. Du kan också se hur dina skattepengar används.

Budget och verksamhetsplan

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i november, vilket innebär att varje nämnd tilldelas en summa pengar för sin verksamhet.

Internbudget och resultatmål

Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna senast i december ta fram internbudgetar och verksamhetsplaner. I internbudgeten fördelas budgeten på de olika verksamheterna och i verksamhetsplanen finns bland annat resultatmål utifrån den kommunfullmäktiges beslutade budgeten.

Driftbudget och investeringsbudget

Nämndernas budget, det vill säga tilldelade medel från kommunfullmäktige, är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget.

I driftbudgeten ingår löpande kostnader och intäkter som kommunen har för sin verksamhet. Det är till exempel personalkostnader, materialinköp och olika avgifter som till exempel barnomsorgsavgifter.

I investeringsbudgeten finns till exempel anslag för ny- och ombyggnation av lokaler samt vatten- och avloppsledningar.

Uppföljning

Under året följs budgeten upp för kommunen totalt i prognoser efter mars och i en delårsrapport efter augusti samt på helåret görs en årsredovisning.

Läs budgeten

Ta del av årets och tidigare års budget och verksamhetsplan.

Kommunalskatt

Skatten används för att finansiera den kommunala verksamheten, som till exempel skolor, äldreboenden och skötsel av grönytor och parker. Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg och avlopp.

Skattesatsen

Den totala kommunalskatten för 2024 i Älmhults kommun är 33,86 kronor när kommunalskatten och regionskatten räknas samman.

Skattesatsen i kommun och region
Kommunalskatt21,86
Regionskatt12,00
Totalsumma33,86

Den totala medelskattesatsen i Sverige år 2024 är 32,37.

Skattesatsen för Älmhults kommun innebär att för varje 100 kronor i beskattningsbar inkomst betalas 21,86 kronor i skatt till kommunen. Medelskattesatsen i kommunerna är 20,70 år 2024.

Så här används skatten

100 kronor i skatt till Älmhults kommun fördelas ungefär såhär:

Såhär används skatten
NämndAntal kronor
Utbildningsnämnd47 kr
Socialnämnd32 kr
Teknisk nämnd8 kr
Kommunstyrelsen och övrigt*8 kr
Kultur- och fritidsnämnd4 kr

*Kommunstyrelsen inbegriper kommunövergripande administrativt stöd (IT, ekonomi, personal, kansli etc) och övrigt avser mindre nämnder

Här kan du räkna ut din skatt Länk till annan webbplats.

Årsredovisning & delårsrapport

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning vid årets slut.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått. Redovisningen visar verksamhetens utfall i förhållande till budget och andra mål. Den beskriver också hur verksamheten har finansierats och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning 2023 Pdf, 15.7 MB.

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport omfattar perioden januari-augusti. Rapporten innehåller bland annat kommunens periodresultat och helårsprognos samt uppföljning av resultatmålen.

Delårsrapport 2023 Pdf, 1.2 MB.

Fakturor till kommunen

Fakturor till Älmhults kommun ska skickas som e-fakturor.

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till kommuner måste vara elektroniska (e-faktura). Fakturor i pdf-format eller inskannade pappersfakturor räknas inte som elektroniska. Detta innebär att alla leverantörer till Älmhults kommun måste skicka e-fakturor. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

Uppstår det kostnader för avsändaren vid elektronisk fakturering till kommunen står avsändaren själv för denna kostnad.

För dig som redan skickar e-fakturor idag

Uppgifter du behöver från Älmhults kommun är:

Fakturauppgifter

Organisationsnummer

212000-0647

GLN-nummer

7350022910003

Peppol-id

0007:2120000647

VAN operatör

InExchange

För dig som inte skickar e-fakturor idag

Via InExchange kan du som leverantör registrera upp till 100 e-fakturor per år, gratis. Här hittar du en användarguide för hur du loggar in och skapar elektroniska fakturor hos InExchange Länk till annan webbplats.

Om du har ett ekonomisystem finns det ofta olika möjligheter att ansluta att skicka
e-fakturor. Kontakta din systemleverantör för mer information.

Om fakturan hänvisar till en följesedel eller annan specifikation måste detta bifogas till fakturan.

Referensnummer är obligatoriskt

För att fakturan ska komma rätt till kommunen måste fakturan innehålla ett referensnummer, som börjar på AK + 5 siffror.

Om adress eller referens saknas kommer fakturan inte fram till Älmhults kommun, vilket riskerar att försena betalning av fakturan. Endast ett (1) referensnummer ska anges per faktura.

Betalningsvillkor

Älmhults kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Övriga fakturavillkor

Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel och brister i erhållen tjänst.

Kontaktinformation till InExchange

Fakturor från kommunen

Du som får fakturor från kommunen kan få och betala dessa på olika sätt beroende på om du är företag eller privatperson.

Elektronisk faktura i Peppol-format (företag)

Älmhults kommun kan skicka elektroniska fakturor till dig som kan ta emot e-fakturor i Peppol-format. Har du möjlighet att ta emot detta, kan du anmäla ditt intresse till Älmhults kommun via följande mail: ekonomi@almhult.se

Autogiro (företag och privatperson)

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det passar bra för återkommande betalningar. Du behöver se till att det finns pengar på ditt konto, senast dagen före förfallodagen. Om du vill att fakturabeloppet ska dras automatiskt på förfallodagen måste du ge kommunen fullmakt till detta.

Att ansöka om autogiro kan du göra på två olika sätt:

  1. Ansök om autogiro via din internetbank.
  2. Fyll i autogiromedgivandeblankett.

Blankett för autogiromedgivande Länk till annan webbplats.

E-faktura till internetbanken (privatperson)

Du gör själv ansökan om e-faktura via din internetbank.

Som privatperson kan du ansöka om att få fakturorna i din internetbank. Du får färre pappersfakturor att hålla reda på och som en bonus bidrar du till en bättre miljö med mindre transporter och förbrukning av naturresurser. En e-faktura skickas till dig som privatperson via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Bankgiro som betalningssätt (företag och privatperson)

Älmhults kommun har bankgiro som betalningssätt. Av din faktura framgår vilket bankgiro och OCR-nummer som du ska ange när du betalar. Samtliga fakturor från Älmhults kommun ska betalas till bankgiro 310-3116. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via internetbank är det viktigt att alltid ange rätt bankgiro och OCR-nummer.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor gällande fakturor från kommunen.

Får jag pappersfaktura även om jag har autogiro?

Ja, även om du har autogiro kommer du att få din faktura hemskickad via post. Detta för att du bland annat ska kunna se fakturaspecifikationen och kontaktuppgifter om du skulle ha frågor kring din faktura, likaså när pengarna kommer att dras från ditt konto.

Vad händer om pengarna inte kunnat dras via autogiro?

Vi gör ett omförsök att dra pengarna från ditt konto. Detta omförsök sker bankdagen efter första förfallodagen. Om täckning saknas denna dag, behöver du betala in fakturan manuellt.

Vad händer om jag byter bank och har autogiro?

Om du byter bank behöver du inkomma med en ny anmälan om autogiro med det nya kontonumret.

Vad är en e-faktura till internetbanken?

Som privatperson kan du ansöka om att få fakturorna i din internetbank. En e-faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Kan jag betala någon annans e-faktura via min Internetbank (t.ex. make/makas faktura)?

Ja, du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för e-faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning.

När betalas en e-faktura som kommer till internetbanken?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Du måste se till att det finns pengar på ditt bankkonto. Du kan själv ändra betalningsuppgifter på betalningen via din internetbank.

Vad händer om jag byter bank och får e-fakturor till internetbanken från kommunen?

Om du byter bank måste du först avanmäla dig för e-faktura i din gamla internetbank. Därefter behöver du göra en ny anmälan hos din nya bank för tjänsten e-faktura från Älmhults kommun.

Jag har glömt att betala min faktura i tid. Vad händer nu?

Om du inte betalar en faktura i tid kommer en betalningspåminnelse att skickas ut. I samband med detta tillkommer en påminnelseavgift, enligt lag, på 60 kronor. Om fakturan därefter inte betalas kommer fakturan skickas vidare för inkassoåtgärder, varvid en inkassokostnad på 180 kronor tillkommer. Observera att du alltid ska betala en faktura som har gått till inkasso direkt till inkassobolagets bankgiro, som du finner på inkassokravet.

Jag har en utländsk bank och behöver betala en faktura till Älmhults kommun. Hur gör jag?

När du endast har en utländsk bank och ska göra en betalning till Älmhults kommun måste du ange kommunens IBAN-nummer (International Bank Account Number) och BIC-kod (Bank Identifier Code), även kallad Swift-kod.

IBAN-nummer: SE64 8000 0816 9571 3380 1634
BIC-kod/Swift-kod: SWEDSESS

Det är viktigt att du anger fakturanummer och namn när du gör en betalning från utlandet.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?