Häradsbäck 1:91 med flera

Planering för att möjliggöra nya anläggningar på befintliga planområden.

en karta där omådena för detaljplanen är utritade med gula streck.

På kartan finns områdena i detaljplanen. De är streckade i gult.

Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2023-02-14 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:91 m.fl.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra solcellspark, anläggning för vätgasproduktion och tankställe för vätgas i Häradsbäck.

Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan med syfte att möjliggöra utbyggnad av solcellspark och anläggning för vätgasproduktion. Sökanden vill även pröva möjligheten att uppföra en tankstation för vätgas på del av den kommunägda marken som ligger utmed Älmhultsvägen och som idag består av parkeringsyta samt en återvinningscentral.

Industritomterna har idag en begränsad byggrätt med stor del mark som inte får bebyggas, kallad prickad mark, utmed fastighetsgränserna som inte är förenlig med sökandens planer för området.

Detaljplanen följer inte översiktsplanens intentioner. Aktuellt planområde är utpekat som omvandlingsområde.

Var ligger planområdet

Planområdet ligger i Häradsbäck och består av två industrifastigheter, Häradsbäck 1:91 och Häradsbäck 1:87, som ligger i södra delen av byn och ägs av sökanden samt del av fastigheten Häradsbäck 1:76 som ligger mitt i byn och som idag ägs av kommunen.

En karta som visar planområdenaför Häradsbäck 1:91 m.fl.. Planområdena är streckade i rött,

Planhandlingar

Plan- PM för Häradsbäck 1:91 m.fl. Pdf, 1.7 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?