Vill du ändra marknivån?

För att ändra marknivån kan du behöva ett marklov. I vissa fall behövs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom planlagt område krävs det marklov om du ska:

  • genom schakt, markfyllnad eller terrassering avsevärt ändra höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats.
  • plantera skog och fälla skyddade träd. Om träden är skyddade anges det i detaljplanen eller i områdesbestämmelser. Finns dessa bestämmelser kan det handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan gälla både enstaka träd och träd i grupp.

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov Länk till annan webbplats.

Det krävs inte marklov om du ska:

  • göra markarbeten i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan.
  • plantera enstaka träd på din tomt.

Tänk på

Vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergsschaktning, samt sprängning. I samband med sprängning krävs tillstånd från polisen.

Ansökan

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en karta som visar fastigheten, dess tomtgränser och de angivna höjdskillnader som är tänkt att utföras. Exempelvis en linje eller område där det står -80 centimeter om det är tänkt att schaktas ur 80 centimeter eller +100 centimeter om du tänkt göra en kulle som är 1 meter.

Ibland kan du behöva komplettera med en marksektionsritning. En sådan ritning visar ett tvärsnitt genom fastigheten, eller delar av fastigheten, där ändringen kommer att ske. Då anger du nuvarande höjd på marken och höjden för den åtgärd du avser göra.

Samtliga ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?