Byggbodar och andra tillfälliga byggnader

Att ställa upp byggnader som exempelvis byggbodar tillfälligt kan kräva bygglov.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs det lov för att uppföra en ny byggnad. Enligt plan och bygglagen är en byggnad följande:

 • En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en byggnad är varaktigt placerad om den är uppställd på en plats i 4 veckor eller mer.

Tidsbegränsat lov

För en byggnad som endast är uppställd tillfälligt kan man söka tidsbegränsat bygglov. För att man ska kunna få ett tidsbegränsat bygglov ska följande kriterier uppfyllas:

 • Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
 • Sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov
 • Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL är uppfyllda

Observera att ett tidsbegränsat bygglov inte ska användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet.

Innehåll i ansökan

En ansökan om tidsbegränsat bygglov bör innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett eller e-tjänst, det ska tydligt framgå under vilken tidsperiod som byggnaden ska vara uppförd
 • Situationsplan som redovisar byggnadens fasadmått, avstånd från byggnad till fastighetsgräns samt avstånd från byggnad till närliggande byggnader. Inom detaljplanerat område ska kartunderlag till situationsplanen beställas av: kart@almhult.se
 • Planritning som är måttsatt och redovisar fasta funktioner i skala 1:100
 • Fasadritning som redovisar byggnadens samtliga synliga fasader i ska 1:100
 • Sektionsritning som redovisar byggnaden i genomskärning, med måttsättning av byggnadshöjd och invändig takhöjd i skala 1:100
 • Kulör- och materialbeskrivning av byggnadens tak, fasad, fönster och dörrar
 • Avvecklingsplan som redogör för att åtgärden är tillfällig och hur samt när åtgärden ska avvecklas
 • Certifierad kontrollansvarig krävs vid byggnader högre än två våningar.

Miljö- och byggförvaltningen kan kräva in fler handlingar och uppgifter om detta bedöms vara nödvändigt.

Startbesked innan man påbörjat bygget

Innan man får påbörja uppförandet av byggnaden behöver man få ett startbesked. Följande uppgifter och handlingar behöver redovisas för att startbesked ska kunna ges:

 • Teknisk beskrivning innehållande information om byggnadens konstruktion, ventilation och VA
 • Konstruktionsritning (endast vid byggnader i fler än en våning)
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Riskbedömning och förslag till kontrollplan
  Läs mer om riskbedömning och kontrollplan

Miljö- och byggförvaltningen kan kräva in fler handlingar om detta bedöms vara nödvändigt.

Slutbesked innan man börjar använda byggnaden

Innan man får börja använda byggnaden behöver man få ett slutbesked. Följande uppgifter och handlingar behöver redovisas för att slutbesked ska kunna ges:

 • Verifierad kontrollplan
 • Brandskyddsdokumentation (om brandskyddsbeskrivning krävdes för startbesked)

Miljö- och byggförvaltningen kan kräva in fler handlingar om detta bedöms vara nödvändigt. I beslutet om startbesked anges vad som ska inlämnas för att slutbesked ska kunna ges.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?