Använda och påverka offentlig miljö

Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator måste du ha tillstånd. Läs mer om var och hur du söker de tillstånd du behöver.

Uteserveringar

Om du önskar en uteservering i anslutning till ditt café eller restaurang krävs polistillstånd.

På offentlig plats är kommunen markägare och polisen kommer därför i sin tur kontakta kommunen för att yttra sig om uteserveringarnas placering innan beslut.

Ansökan

För att ansökan ska gå så smidigt som möjligt rekommenderar vi dig att börja med att läsa igenom dokumentet ”Riktlinjer för uteserveringar i Älmhult”, där all information om uteserveringar finns samlad.

Därefter är du välkommen att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”.

Du måste ansöka om polistillstånd varje år, i god tid före upplåtelsetidens början.

Tänk på att Älmhults kommun kommer att begära att ta del av:

 • En karta där det tydligt framgår med mått hur stor ytan ska vara och var uteserveringen ska placeras.
 • Foton, bilder eller beskrivningar på hur avgränsningen (oftast ett staket) kommer att se ut.
 • Hyresvärdens godkännande.

Hyresvärdens godkännande Word, 34.5 kB.

Sök tillstånd för uteservering hos polisen Länk till annan webbplats.

Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti.

Älmhults kommun har 6 platser avsatta på Stortorget för att bedriva försäljning ur matvagn eller foodtruck.

Att hyra en av dessa platser är förknippade med bland annat följande villkor:

 • Matvagnen får endast placeras på anvisad plats och får endast vara uppställd på platsen under tiden som försäljning bedrivs. Matvagnen får endast vara uppställd under tid för försäljning och måste varje kväll avlägsnas från platsen.
 • Servering bör ske minst under tiden klockan 11.00-15.00 måndag till lördag, dock ej senare än 22.00 eller tidigare än 08.00.
 • Vatten finns att hämta vid södra torgbyggnaden i nära anslutning till uppställningsplatsen.
 • Varje matvagn/foodtruck betalar för sin faktiska elförbrukning.

Taxan för att ställa upp en matvagn eller foodtruck är politiskt beslutad, du hittar de aktuella taxorna på länken nedan.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Älmhults kommun

Ansökan

Önskar du att hyra en av dessa platser så ansöker du genom att skicka ett mejl till Tekniska förvaltningen där du uppger dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer, mejladress.

tekniska@almhult.se

För att vi ska kunna ta beslut behöver följande finnas med i din ansökan:

 • Bilder eller skisser på matvagnen, se till att bilderna/skisserna tydligt visar matvagnens utseende. Är din matvagns utseende inte helt klar i verkligen så är det ingen fara, skicka då istället in en skiss (handritad fungerar bra eller om du föredrar Photoshop). Det viktiga är att bilderna/skisserna motsvarar matvagnens framtida utseende, är inte så fallet äger upplåtaren rätten att omedelbart säga upp avtalet.
 • En kopia på din F-skattesedel.
 • Kom också ihåg att ange i din ansökan om du önskar hyra platsen på helår alternativt under sommaren eller vintern - för datum, se "Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Älmhults kommun".

Det är viktigt att du tänker på att processen kan ta lite tid att handlägga så ansök om din plats i god tid innan planerad uppställning.

Livsmedel i matvagn eller foodtruck

Eftersom din verksamhet kommer hantera livsmedel måste du också göra en anmälan om livsmedelanläggning. Denna process hanteras av miljö- och byggförvaltningen, som du når på antingen via e-post eller via kommunens servicecenter.

Affischering

Vill du sätta upp tillfälliga skyltar för att uppmärksamma exempelvis ett evenemang behöver du ha tillstånd.

Eftersom skyltar kan påverka trafiksäkerheten har Älmhults kommun redan valt ut ett antal platser där vi beviljar skyltning. Detta är platser vi ser att skyltning kan ske utan att påverka trafiksäkerheten negativt, det är i första hand på dessa platser som skyltning beviljas.

Är du intresserad av att affischera på annan plats är du välkommen att kontakta Älmhults kommuns servicecenter så hjälper vi dig.

Ansökan

Du fyller i en blankett som finns på polisens webb som heter ”Sök tillstånd för att använda offentlig plats” till polisen. Se länk nedan.

Offentlig tillställning eller sammankomst

Du behöver tillstånd för att samla människor till en allmän sammankomst eller för att anordna en offentlig tillställning. För att sammankomsten eller tillställningen ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Alla tillstånd sökes hos polisen.

Exempel på offentliga tillställningar som kräver tillstånd:

 • Danstillställning
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli
 • Festival/stadsfest

Exempel på allmänna sammankomster som kräver tillstånd:

 • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Konsert/musikevenemang och teater

Ansökan

Beroende på vilket typ av arrangemang du planerar att anordna fyller du antingen i blanketten ”Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst” eller ”Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning”. Du hittar blanketten samt information om hur man ansöker nedan.

Grävtillstånd

Om du ska gräva eller borra i kommunal mark ska du söka tillstånd hos tekniska förvaltningen. Inga arbeten får påbörjas innan din grävansökan är godkänd. Handläggningstiden är upp till 10 dagar. Om arbetet påverkar trafiken krävs det en trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra arbeten som påverkar trafiken där kommunen ansvarar för vägen, måste du lämna in en trafikanordningsplan. Planen ska visa hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen.

Du får inte börja arbetet innan din grävansökan har blivit godkänd. Det kan ta upp till 10 dagar att få din ansökan granskad.

Ansökan

Du ansöker om grävtillstånd och bifogar en trafikanordningsplan, om det behövs, via e-tjänsten Grävtillstånd och trafikanordningsplan. I e-tjänsten kan du rita, ditt planerade arbete, direkt på en karta eller så kan du bifoga en skiss.

Första gången du loggar in skapar du ett konto och fyller i dina uppgifter. Genom kontot kan du följa ditt ärende, komplettera information och anmäla när arbetet är klart. Du kan också skicka meddelanden direkt i systemet. Här kan du även göra nya ansökningar.
Du som ansöker ansvarar för att följa anvisningarna i handboken "Arbete på väg” och reglerna Grävbestämmelser i Älmhults kommun.

Planerade och aktuella trafikstörningar och grävningar

Vill du få en överblick över aktuella och planerade trafikstörningar och grävningar i Älmhults kommun ser du dem på kartan.

Karta över planerade och aktuella grävarbeten Länk till annan webbplats.

Trafikanordningsplan

Om du planerar arbeten som på något sätt kommer påverka trafiken, där kommunen är väghållare, krävs att du inkommer med en Trafikanordningsplan.

När det gäller vägarbeten och avstängningar förhåller sig Älmhults kommun till handboken Arbete på väg. Inga arbeten får påbörjas förrän din Trafikanordningsplan är granskad. Handläggningstiden är upp till 10 dagar.

Ansökan

Skriv ut och fyll i blanketten nedan. Till din ansökan bifogar du en skiss/karta som tydligt visar arbetsområde, vilken avstängningsanordning du planerar att använda samt skyltning och eventuell omledning.

Skicka därefter in dokumenten till tekniska förvaltningen.

tekniska@almhult.se

Byggetablering

Om du behöver använda offentlig plats för en byggetablering så ska du ansöka hos polisen. Exempel på vanliga byggetableringar är uppställning av byggnadsställning, byggsäck eller containrar.

Ansökan

Tillstånd för byggetablering söker du hos polisen, mer information om hur du går tillväga för att ansöka hittar du på polisens hemsida.

Sök tillstånd för byggetablering hos polisen Länk till annan webbplats.

Förutom polistillstånd kan även bygglov krävas, kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information via e-post eller via kommunens servicecenter.

Om din byggetablering kommer påverka trafiken behöver du också skicka in en trafikanordningsplan som visar hur byggetableringen kommer märkas ut, till tekniska förvaltningen.

Markupplåtelseavtal för tillgänglighet

Det är ett allmänt intresse att göra lokaler, dit allmänheten har tillträde, tillgängliga. Grundtanken är att alla i samhället ska ha samma möjlighet att gå och handla, besöka en restaurang eller bara fritt kunna röra sig i staden. Därför har riksdagen beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas.

För att öka möjligheten att avhjälpa sådana hinder upplåter kommunen gatu- eller annan allmän platsmark för anläggande av ramp eller annan erforderlig anläggning.

Om du som fastighetsägare önskar anlägga en ramp eller motsvarande ska du fylla i dokumentet Markupplåteavtal- anpassning av tillgänglighet för byggnader samt bifoga en ritning. Dokumentet skickas till tekniska förvaltningen.

Markupplåteavtal- anpassning av tillgänglighet för byggnader

tekniska@almhult.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?