Räddningstjänsten

Funderar du över sotning, fyrverkerier, brand, skadeförebyggande arbete eller brandfarliga och explosiva varor? Svaren hittar du här.

Brandbil utanför brandstationen

En av räddningstjänstens fem släck- och räddningsbilar.

Skadeavhjälpande räddningsarbete

Antalet akuta utryckningar ligger på i genomsnitt 300 per år. Cirka 25 procent gäller automatlarm cirka 20 procent gäller bränder och cirka 15 procent gäller trafikolyckor. Övriga insatser handlar främst om hjärtstoppslarm, sjukvårdslarm samt olyckor inom industrin och byggsektorn.

Några gånger per år rycker vi även ut för att länspumpa vattenfyllda källare, undsätta kantrade kanotister, begränsa läckage av drivmedel och olja, hjälpa kor/hästar som gått ner sig i diken samt undsätta folk som sitter fast i hissar.

Räddningstjänsten består av både fast anställda brandmän och brandmän i beredskap. Är du intresserad av att jobba som brandman i beredskap är du välkommen att ansöka.

Läs mer om att arbeta som brandman i beredskap

Vid akuta händelser ring 112

Hit ska du ringa vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser. Exempel på när du ska ringa 112:

 • Du ser två bilar krocka.
 • Du ser en båt med människor sjunka.
 • Du ser rök eller lågor slå ut från en fastighet.
 • Någon är medvetslös.
 • Du hör att din granne blir misshandlad.
 • Du träffar en person som blöder och verkar förvirrad.
 • Din kompis ringer och berättar att han eller hon tänker ta livet av sig.
 • Din sambo har slagit dig och är kvar i bostaden.
 • Du har ont i bröstet och svårt att andas.

Skadeförebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten handlar om att minska risken för bränder och andra olyckor. Genom information, utbildning, kontroller och beslut jobbar vi med förebyggande verksamhet för att nå ett säkrare samhälle.

Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap om brand- och olycksförebyggande åtgärder. Detta gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök, genomföra hembesök och delta vid olika evenemang. Vi erbjuder dessutom grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) till privatpersoner, företag och organisationer.

En annan viktig del av vår skadeförebyggande verksamhet handlar om att genom tillsyn se till att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda. Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar, skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler. Räddningstjänsten genomför tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är dessutom tillståndsmyndighet när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten fungerar även som remissinstans i plan- och byggärenden, serveringsärenden och vid anordnande av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och tillstånd för explosiva och brandfarliga varor. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs och detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och explosiva varor. Det finns även ett flertal informationsblad som beskriver god hantering i specifika miljöer exempelvis hantering i skolor, på restauranger och i bilverkstäder.

Läs mer om hantering av brandfarliga och explosiva varor på MSB Länk till annan webbplats.

Älmhults räddningstjänst är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor inom Älmhults kommun.

Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara och Explosiva varor om vad detta innebär för dig och din verksamhet.

Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter om flampunkt finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9). Säkerhetsdatablad kan du få från leverantören.

Brandfarliga gaser

Till brandfarliga gaser räknas alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen som kan orsaka eller förvärra bränder utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Vilka varor som i lagen omfattas av begreppet brandreaktiva varor avgör MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. I dagsläget finns föreskrifter gällande följande ämnen: väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

När behövs ett tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara och vilken mängd brandfarlig vara som ska hanteras. Fullständig information finns i MSB:s tillståndshandbok.Här hittar du MSB:s information om tillstånd och tillståndshandbok Länk till annan webbplats.

Tillståndslathund för hantering av brandfarliga varor per volym (liter)

Tabellerna nedan är hämtad ur handboken och ger en bra vägledning. Har du större mängd än vad tabellen visar krävs det att du har ett tillstånd.

(1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55–60 °C.
(2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.
(3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
(4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
(5) Detta omfattar endast privat hantering. 

Hantering volym, brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser

Hantering volym (liter)

Yrkesmässig (2) publikverksamhet

Inomhus: 2
Utomhus (3): 60

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

250

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

1000

Icke yrkesmässighantering (5)

Gasol: 60
Andra gaser:10

Hantering volym, brandfarliga aerosoler

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Hantering volym (liter)

Yrkesmässig (2) publikverksamhet

100

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

500

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

3000

Icke yrkesmässighantering (5)

100

Hantering volym, brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Hantering volym (liter)

Yrkesmässig (2) publikverksamhet

100

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

500

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

3000

Icke yrkesmässighantering (5)

100

Hantering volym, Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (1)

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (1)

Hantering volym (liter)

Yrkesmässig (2) publikverksamhet

10000

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

10000

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

50000

Icke yrkesmässighantering (5)

10000

Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa redovisas i tillståndshandboken.

Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

Så söker du tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du följer anvisningarna som är angivna i blanketten/e-tjänsten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, klassningsplaner, ritningsunderlag och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Det är viktigt att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara Länk till annan webbplats.

Anmälan om föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till Älmhults räddningstjänst.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Anmälan av föreståndare - brandfarliga varor Länk till annan webbplats.

Explosiva varor

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

När behövs ett tillstånd?

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska köpa/använda explosiva varor.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
 • Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för dig som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
 • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Om din hantering kommer ske i Älmhults kommun ska du skicka in en tillståndsansökan till Älmhults räddningstjänst. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du följer anvisningarna som är angivna i e-tjänsten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan och/eller ta fram de efterfrågade handlingarna så rekommenderar Älmhults räddningstjänst att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får endast fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om den nya tillståndsansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Om ansökan lämnas in senare riskerar man att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid. Tillståndsmyndigheten kan inte som tidigare lämna medgivande att fortsätta driften under handläggningstiden när ansökan om nytt tillstånd lämnats in då mindre än fyra veckor återstår av giltighetstiden för det gamla. För att undvika att verksamheter ska tvingas stänga ner kan tillståndsmyndigheten i stället besluta om en tillfällig och tidsbegränsad förlängning av det gamla tillståndet under handläggningstiden av det nya. Då krävs ett skriftligt tillståndsbeslut, vilket myndigheten kan ta ut avgift för, till skillnad från det tidigare medgivandet som kunde vara muntligt. Denna regel gäller alla tillstånd, även för brandfarlig vara.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Ansökan om tillstånd för explosiv vara Länk till annan webbplats.

Ansökan om godkännande av föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Älmhults räddningstjänst. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Polismyndigheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Ansökan om föreståndare - explosiva varor Länk till annan webbplats.

Regler för fyrverkerier

Användandet av så kallade pyrotekniska varor regleras både i nationella lagar och i lokala bestämmelser för Älmhults kommun. Viktigast att tänka på är att ingen under 18 år får använda fyrverkerier och att de bara får skjutas under några få timmar på nyårsafton, annars krävs tillstånd från polismyndigheten.

Regler för hela Sverige

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. I de allra flesta fall beror dessa olyckor på att man hanterat fyrverkerierna fel eller oaktsamt. Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler för användning av raketer med styrpinne. För att skjuta raketer med styrpinne krävs särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Alla typer av smällare är förbjudna i Sverige och fyrverkerier med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas.

På Transportsstyrelsens webbplats finns information om vad som gäller för så kallade svävande lyktor.

Älmhults kommuns lokala ordningsregler

I Älmhults kommun är användning av pyrotekniska varor enbart tillåtet från klockan 22.00 på nyårsafton till klockan 02.00 på nyårsnatten. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom fastigheterna för socialförvaltningens boenden Nicklagården och Almgården i Älmhult, Solgården i Göteryd, Ekebo i Diö och Pehr Hörbergsgården i Virestad samt på kyrkogårdar och begravningsplatser.

Älmhults kommun anordnar inget firande med fyrverkerier vid något tillfälle under året.

Här kan du läsa Älmhults kommuns lokala ordningsföreskrifter

Ett säkrare nyår

Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. Ett bra sätt som fungerar är att följa de tio råd för ett säkrare fyrverkeri som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram i samarbete med Brandskyddsföreningen:

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Gäller förbudet alla fyrverkerier?

Nej. Regeländringen gäller enbart raket med styrpinne (i praktiken nästan alla raketer). Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

Vilka fyrverkerier får man skjuta?

Batterier (tårtor), fontäner, stjärnbomber, romerska ljus, markeffekter med mera. Allt som var godkänt före regeländringen är tillåtet nu också, förutom just raketer.

Får man använda raketer som man har kvar?

Nej, inte raketer med styrpinne. Dessa ska återlämnas till försäljningsstället.

Vad händer om jag skjuter raketer med styrpinne utan att ha tillstånd och utbildning?

Den som utan tillstånd och utbildning skjuter raketer med styrpinne riskerar att göra sig skyldig till brott mot lagen av oaktsamhet. Den som bedöms bryta mot lagen med uppsåt eller av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i upp till tre år.

Varför har det gjorts en regeländring?

Den nya föreskriften är en olycksförebyggande åtgärd då raketer med styrpinne var överrepresenterade i olycksstatistiken. Förhoppningen är att regeländringen ska leda till att problemen med att fyrverkerier avsiktligt rikas mot människor försvinner.

Vad är det för utbildning som behövs för att få skjuta raket med styrpinne?

Den utbildning som krävs är utbildning för användande av fyrverkerier (B- eller C-utbildning enligt 8 kap MSBFS 2019:1) hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare. Utbildningen är omfattande (16 st 45-minuterslektioner, varav åtta är praktisk utbildning) och är inget som riktar sig till den som bara vill fortsätta skjuta raketer på nyårsafton. Det finns ingen utbildning enbart för raketer.

Vad är det för tillstånd som behövs för att få skjuta raket med styrpinne?

Det behövs ett tillstånd för hantering av explosiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Detta tillstånd söks hos Älmhults räddningstjänst.

Våra brandstationer

Älmhult kommuns räddningstjänst består av deltidsstyrkor i Älmhult och Liatorp samt räddningsvärn i Häradsbäck och Pjätteryd som bemannas av frivilliga brandmän.

Älmhult

Dessa uppgifter utförs av Älmhults station:

 • Ledning och samordning av större räddningsinsats
 • Samtidig utvändig släckning och livräddningsinsats med rökdykare
 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Djurlivräddning
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

Liatorp

Dessa uppgifter utförs av Liatorps station:

 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

Rengöring av fasta förbränningsanordningar (Sotning)

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Kommunen har avtal med Hässleholms Sot & Vent som ska utföra all sotning och brandskyddskontroll. Vid frågor om detta så tas kontakt med dem.

HSV Hässleholms Sot & Vent AB Länk till annan webbplats.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Sotningstaxa Älmhults kommun

Egensotning

Kommunen kan besluta att du som fastighetsägare kan sota på din egen fastighet eller att någon annan aktör kan gör det. Vid bedömning ska kommunen ta hänsyn till:

 • risksituationen
 • förbränningsanordningens komplexitet
 • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Vid frågor som rör egensotning och tillstånd för detta kontakta Räddningstjänsten

Ansökan om egensotning Länk till annan webbplats.

Rengöring av imkanaler

Köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, en så kallad imkanal, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på dig som fastighetsägare.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Frister och intervall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) anger i sina föreskrifter vilka intervaller brandskyddskontroll och rengöring (sotning) bör ske. Kommunen tillämpar dessa frister och intervall.

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

 

Tips när du eldar

När elpriserna skenar märker vi ett ökat intresse för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder som inte använts på länge. Klokt, och fullt förståeligt.

Om du är en av dem som planerar att elda mer än vanligt, snälla elda förståndigt! En lokaleldstad är bara anpassad att värma det rum den finns i under en begränsad tid. Överanvändning kan bli livsfarligt!

Elda säkert

Våra råd

 • Testa brandvarnarna och ställ släckarna och brandfiltar synligt
 • Meddela din sotare om att du eldar mer, så sotning och brandskyddskontroll sker med rätt intervall. Tänk även på att en avställd eldstad måste genomgå en brandskyddskontroll innan den åter får tas i bruk.
 • Använd bara torr ved kluvet i en bra storlek för din eldstad. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
 • Elda inte mer än din eldstad klarar av, de flesta lokaleldstäder är gjorda för max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för anläggningen.
 • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du 4 timmar, låt den vila 4 timmar. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och därmed starta en brand.

Kurser

Räddningstjänsten utbildar varje år personer i bland annat brandkunskap, släckning, självskydd samt hjärt- och lungräddning (HLR). Utbildningar hålls både inom kommunala förvaltningar och det privata näringslivet och föreningar.

För att boka en utbildning kontaktar du:

Grundläggande brandskyddsutbildning, GBU

Utbildningen innefattar:

 • Brandteori
 • Brandförlopp
 • Riskhantering
 • Hur man ska agera i händelse av brand
 • Praktik – släckning med handbrandsläckare och med brandfilt

Längd: 3 timmar
Pris: 450 kr per deltagare

Brandskyddsansvarig

Utbildningen innefattar:

 • Grunden i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Regelverk
 • Ansvarsfördelning

Längd: 3 timmar
Pris: 350 kr per deltagare

Brandskyddskontrollant

Utbildningen för brandskyddsansvarig innefattar:

 • Regelverk systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Egenkontroll
 • Kontrollmetoder
 • Felrapportering

Längd: 3 timmar
Pris: 350 kr per deltagare

Vuxen HLR, HLR med hjärtstartare samt första hjälpen för vuxen

Utbildningen innefattar bland annat:

 • Handlingsplan vid hjärtstopp
 • Handlingsplan vid luftvägsstopp
 • Handlingsplan vid användning av hjärtstartare
 • Metoder och åtgärder för att hantera akuta förstahjälpen handgrepp tex. blödningar.

Längd: 3,5 timmar
Pris: 520 kr per deltagare

Barn HLR, HLR med hjärtstartare och första hjälpen för barn 0-1 år och 1-18 år

Utbildningen innefatta bland annat

 • Handlingsplan vid hjärtstopp hos barn 0 - 1 år och 1 – 18 år
 • Handlingsplan vid luftvägsstopp hos barn 0 - 1 år och 1 – 18 år
 • Handlingsplan vid användning av hjärtstartare
 • Metoder och åtgärder för att hantera akuta förstahjälpen handgrepp tex. blödningar.

Längd 3,5 timmar
Pris 520 kr per deltagare

Heta Arbeten

Regler för svetsning, lödning, uppvärmning och arbeten med rondell.

 • Exempel på skadefall
 • Ansvar
 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Risker vid heta arbeten
 • Skyddsåtgärder
 • Åtgärder vid brand - praktiska övningar
 • Kunskapskontroll

Anmälan till kursen ”Heta arbeten” görs här Länk till annan webbplats.

Skogsbrand

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus. Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag kan orsaka skogsbrand.

En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader för dem som äger skogen. Där det finns stora områden med skog och där det är få som bor är risken för skogsbränder större.

Läs mer om att elda utomhus

Appen Brandrisk Ute

Appen Brandrisk Ute, som utvecklats av MSB, hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog.

Gratis utbildning

Hushållningssällskapet tillhandahåller en gratis utbildning för dig som är skogsägare. Utbildningen heter ”Skogsbrand – var beredd om det händer!”

Gör så här för att ta del av utbildningen:

 1. Skapa ett konto på Hushållningssällskapets webbportal. Länk till annan webbplats.
  Ett e-postmeddelande med en länk kommer att skickas till den e-postadress du angett, bekräfta ditt användarkonto genom att klicka på länken i meddelandet.
 2. Klicka på kurslänken: Skogsbrand – var beredd om det händer Länk till annan webbplats. och ange koden 0938.

Mer information om skogsbrand

Kontakta Räddningstjänsten

Räddningstjänsten svarar helgfri vardag

Staffan Hård, Stf Räddningschef

staffan.hard@almhult.se

Andreas Wistrand, Operativ internutbildare/ brandman

Niklas Öberg, Insatsledare

Timmey Falck, Brandman

Hanna Björkman, Administratör

Klara Albertsson, Administratör

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?