Krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Kommunens krisberedskap

Älmhults kommun ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika typer av samhällsstörningar. Därför arbetar vi systematiskt med att kunna förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar. Älmhults kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en samhällsstörning. Krishanteringen leds i första hand av den verksamhet som har ansvaret i vardagen.

Krisberedskapen i Älmhults kommun planeras och genomförs med stöd av risk- och sårbarhetsanalyser, utvärderingar från övningar, inträffade händelser samt kommunens planer vid allvarlig samhällsstörning. Dessa ligger till grund för våra förebyggande åtgärder och vårt arbete med krishantering.

I Kronoberg arbetar Länsstyrelsen, Regionen, Polisen, Försvarsmakten, räddningstjänsterna och samtliga kommuner inom ”Krissamverkan Kronoberg” för att tillsammans minska sårbarheter och öka förmågan att hantera olika händelser.

Din krisberedskap

Kommunen ansvarar för att kommunala uppdrag som till exempel vård- och äldreomsorgen, vattenförsörjningen, räddningstjänsten och skolan fungerar även vid en samhällsstörning. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation, oavsett vad som har orsakat den.

Vid en samhällsstörning kommer hjälpen först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själv en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Stöd vid allvarlig händelse

Krisstöd

Krisstödet i Älmhults kommun leds av socialförvaltningen men utförs av medarbetare från olika delar av kommunen. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer meddelande om det att läggas ut på hemsida och Facebook.

Trygghetspunkter/värmestugor

Om det är många som samtidigt behöver hjälp kommer kommunen öppna upp trygghetspunkter. Beroende på vilken typ av händelse och var händelsen inträffar väljs de lokaler som passar bäst. På en trygghetspunkt kan man få information om händelsen. Det kan även vara en plats där det finns värme, mat och akut sovplats t.ex. vid en utrymning av fastigheter. Om en trygghetspunkt behöver öppnas meddelas detta via kommunens hemsida, kommunens Facebooksida samt lokalradion P4 Kronoberg.

Att larma 112 vid teleavbrott

Om du behöver larma 112 under ett avbrott i mobil- och telenätet kan det ske på en brandstation. I Älmhults kommun är det på brandstationen i Älmhult, via porttelefonen och i Liatorp, genom en larmknapp.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för samordning av Sveriges skyddsrum. På MSB:s karta över skyddsrummen kan du se var ditt närmsta skyddsrum finns.

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Nödvatten

Vid ett eventuellt avbrott i dricksvatten-produktionen finns det planer som beskriver hur kommunen ska agera. Det kan var tex. att kommunen ställer ut dricksvattentankar eller att medborgarna hänvisas till kommunens dricksvattenpost på Drivågatan i Älmhult.

Nödvatten Drivågatan, karta och instruktioner Pdf, 337.3 kB.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Älmhults kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse. Varningar kan bland annat utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Läs om SHMI:s vädervarningar

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krissituationer. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Så informerar Älmhults kommun vid en kris

  • Almhult.se
  • Facebook.com/almhult
  • Servicecenter
  • SMS

Läs mer om Älmhults kommuns SMS-tjänst för driftsinfomration om kris

Särskilda risker i Älmhults kommun

Sevesoanläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv om risker för stora olyckor i vissa industriella verksamheter (Sevesodirektivet). Sevesodirektivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Det är viktigt att allmänheten vet hur en kan skydda sig vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Älmhults kommun finns det två sevesoanläggningar med verksamhet som innebär att en olycka skulle kunna göra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas.

Översvämningskartering Helge å

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden utmed landets vattendrag som kan översvämmas. Detta kallas för översvämningskartering.

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

På MSB:s översvämningsportal kan du se vilka risker för översvämning som finns Länk till annan webbplats.

Samhällets fyra viktigaste telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som du bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

112 – nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

Förutom att larma polis, ambulans och räddningstjänst kan du från 112 kopplas till bland annat jourhavande präst, Giftinformation och Tullverkets narkotikatips.

1177 – sjukvårdsrådgivning

Du kan ställa frågor och få råd om vård dygnet runt.

114 14 – polisens nummer vid icke akuta händelser

Vid pågående brott ringer du alltid 112.

113 13 – informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Nationellt informationsnummer i Sverige för icke akuta händelser.

Civilt försvar

Regeringen har beslutat att det förändrade säkerhetsläget i världen kräver ett återupprättat totalförsvar i Sverige. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, där civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Det är den gemensamma verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Läs mer om totalförsvar och civilt försvar på Msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?