Bygga nytt, ändra eller riva

Vet du inget om bygglov eller bygganmälan, börja här!

Du får inte börja med några bygg eller rivningsjobb innan du fått bygglov och startbesked. Därför bör du vänta tills du fått ett beslut från miljö- och byggnämnden innan du beställer byggsatser och bokar tid för byggstart med hantverkare. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Vilka åtgärder som kräver bygglov regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

 

Handläggning inom tio veckor

Din ansökan om bygglov ska handläggas inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Vid behov kan tiden förlängas med tio veckor. Ansökan är komplett när alla handlingar och all information, som miljö- och byggnämnden behöver för att fatta ett beslut, har kommit in. Vilka handlingar som krävs beror på vad ansökan gäller och vilken typ av fastighet du söker för. Är du osäker på vilka dokument som ska lämnas in kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen och fråga innan du skickar in din ansökan.

Detaljplan

Detaljplaner ligger till grund för hur du får bygga, till vad byggnader får användas, vilken storlek de får ha, hur de får placeras och hur de får se ut. Detaljplaner visar gator, allmänna platser och hur mark och vatten får användas. De används som underlag när vi går igenom bygglovsansökningar.

Vi kan skicka detaljplaner digitalt. Mejla oss det nummer som står i det område du är intresserad av. Om du vill veta en specifik fastighets planbestämmelser så anger du fastighetsbeteckningen.

Bygga utanför planlagt område

Utanför planlagt område kan det finnas något som kallas för "sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Med sammanhållen bebyggelse menas en grupp med minst 10 till 20 hus och där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller enbart skiljs åt av en väg, parkmark eller liknande. I dessa områden krävs bygglov och anmälan men det finns oftast inga större restriktioner mer än att man ska hålla avståndet om minst 4,5 meter till fastighetsgräns. Det kan behövas strandskyddsdispens om byggnader ligger strandnära.

För en- och tvåbostadshus, tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov vid följande åtgärder:

 • göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter
 • bygga en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter

Ovan nämnda åtgärder får göras närmare fastighetsgräns om de grannar som berörs godkänner det. Dessa åtgärder kräver inte heller någon anmälan enligt plan- och byggförordningen men de ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga samt uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Ekonomibyggnader som endast används för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är bygglovsbefriade utanför detaljplan.

Särskilda bestämmelser och strandskyddsområde

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 100 meter från strandlinjen. Kring sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Om din byggnad placeras inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens innan du får bygga.

Läs mer om strandskydd

Behöver jag bygglov eller göra en anmälan?

En byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt om. När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad behöver du därför ofta någon form av tillstånd.

Attefallsregler

I plan- och bygglagen finns det bygglovbefriade åtgärder som innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser. Exempelvis kan du bygga på prickad mark. De bygglovbefriade åtgärderna gäller endast en- och tvåbostadshus.

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked och ska därför skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

De bygglovbefriade åtgärderna är:

 • Komplementbyggnad på 30,0m² - Attefallshus
 • Komplementbostadshus på 30,0m² - Attefallshus
 • Inreda ytterligare bostad
 • Tillbyggnad på 15,0m²
 • Takkupor (om dom inte gör ingrepp i befintlig takkonstruktion)

Bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader får ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter i stället för 25 kvadratmeter. Med komplementbyggnader menas exempelvis garage, förråd, växthus eller gästhus. Lagändringen kom i mars 2020. 

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Innan du börjar bygga någon av dessa bygglovsbefriade åtgärder behöver du ett startbesked och ska därför skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Åtgärder som kräver anmälan

Om du vill göra följande bygglovsbefriade åtgärder måste du anmäla det med tillhörande handlingar:

 • En komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter. Denna komplementbyggnad kallas för Attefallshus.
 • Ett komplementbostadshus på max 30 kvadratmeter. Denna byggnad kallas för Attefallsbostadshus.
 • En tillbyggnad på max 15 kvadratmeter.
 • Två takkupor på ett bostadshus som inte redan har takkupor. Påverkas takkonstruktionen krävs bygglov.
 • Inreda ytterligare en bostad.

Du ska vänta med att bygga tills du får ett startbesked.

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter - Attefallshus

En komplementbyggnad kan exempelvis användas som förråd, gästhus eller garage. Ska byggnaden användas för permanent boende, till exempel om du ska hyra ut huset som en extra lägenhet, kallas det komplementbostadshus, se rubrik nedan.

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Byggnaden får inte ha högre nockhöjd än 4,0 meter och ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.

Byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs berörda grannars medgivande. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30,0 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

För att få bygga ett attefallshus som komplementbyggnad krävs anmälan. Bygglov krävs för denna åtgärds om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Komplementbostadshus på 30 kvadratmeter - Attefallshus

Ett komplementbostadshus kan användas för permanent bruk och även hyras ut som boende. Ska byggnaden inte användas för permanent bruk kallas den för komplementbyggnad, se rubrik ovan.

Det som skiljer ett komplementbostadshus från en komplementbyggnad är användningsområdena och att det ställs högre tekniska krav på ett komplementbostadshus. Byggnadens nockhöjd ska precis som för en komplementbyggnad inte överstiga 4 meter, byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns om inte granne medger annat. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Byggnaden ska även uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns krav på tillgänglighet, dagsljus, rumshöjd, brandkrav, ventilation och energikrav. Det kan krävas en certifierad kontrollansvarig för att få bygga ett komplementbostadshus.

För att få bygga ett attefallshus som komplementbostadshus krävs anmälan. Bygglov krävs för denna åtgärds om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Byggnaden ska användas som permanent bostad och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Det är tillåtet att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, dock inte i ett tvåbostadshus eller i komplementbostadshus, utan bygglov. Ändringen kräver en anmälan och ett startbesked.

Den nya bostaden ska uppfylla alla krav, som gäller för en bostad, enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns exempelvis krav om tillgänglighet, dagsljus och rumshöjd. Väggar och bjälklag mellan bostäderna ska uppfylla brand- och ljudkrav. Dessa ändringar kan kräva en certifierad kontrollansvarig.

Vill du ändra fasaden för att exempelvis sätta in en ytterdörr eller ett fönster, krävs det bygglov. Denna ändring kallas fasadändring och görs på en särskild ansökan.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Byggnaden ska användas som permanent bostad och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Det är tillåtet att göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Tillbyggnaden får inte göras på en komplementbyggnad eller komplementbostadshus och bruttoarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Du kan inte dela upp den bygglovbefriade tillbyggnaden i flera tillbyggnader och den får bara byggas en gång.

Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden på det befintliga bostadshuset. Tillbyggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs berörda grannars medgivande. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

För komplicerade tillbyggnader krävs det oftast en certifierad kontrollansvarig.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverket.se Länk till annan webbplats.Eftersom tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav, som gäller för en bostad, enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns exempelvis krav om tillgänglighet, dagsljus, brandkrav, energikrav och rumshöjd.

Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor får du bygga två stycken takkupor utan bygglov. Dock krävs det en anmälan. Finns det redan en takkupa får du alltså bara bygga en takkupa till med en anmälan.

Takkuporna får inte påverka takets bärande konstruktion. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas. Detta kan du undvika genom att placera takkupan mellan två takstolar.

Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset. Takfallets längd räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Takkuporna påverkar takets bärande konstruktion.

Frontespis är inte samma sak som takkupa. En frontespis är en tillbyggnad där fönstret i takkupan är placerat i samma fasadliv som fasaden i våningen under vinden. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till tillbyggnadens fasad. En frontespis kan kräva antingen bygglov eller falla under anmälan för Attefallstillbyggnad.

Godkännande från granne

Bygger du en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller tillbyggnad måste detta placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Önskar du placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot din grannes tomt måste du ha grannens godkännande och miljö- och byggförvaltningen måste anse att placeringen är lämplig.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän platsmark alltid vara 4,5 meter. Allmän platsmark kan exempelvis vara naturområde eller park. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Läs mer på Boverket.se om vilka grannar som ska ge medgivande. Se punkt om placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Länk till annan webbplats.

 • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
 • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad åtgärd, som dock kräver en anmälan och startbesked, kan du bortse från detaljplanens planbestämmelser. Exempel avsteg som får göras från detaljplanens planbestämmelser är exempelvis att angiven byggrätt får överstigas i kvadratmeter och du kan placera byggnader på prickad mark. Prickad mark får enligt planbestämmelser oftast inte bebyggas.

Reglerna om bygglovbefriad friggebod, skärmtak med mera gäller fortfarande. Du kan alltså bygga både en friggebod på max 15 kvadratmeter och ett Attefallshus på max 25 kvadratmeter eller ett attefallsbostadshus på max 30 kvadratmeter.

Anmälan

Anmälan ska lämnas till miljö- och byggförvaltningen. Den ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

För att vi ska kunna börja gå igenom din anmälan behöver du lämna in:

 • En ifylld ansökningsblankett. Du hittar den i våra e-tjänster.
 • Fasadritningar.
 • Planritningar.
 • Sektionsritningar.
 • Enkel nybyggnadskarta. Den behövs endast vid attefallshus och tillbyggnad och du beställer den av vår kart- och mätavdelning.
 • Förslag på kontrollplan och riskbedömning.
 • Kulör- och materialbeskrivning av byggnadens fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial, fönster och dörrar. Kulörer anges med NCS-kod eller RAL-färg.
 • Skriftligt medgivande från grannar om åtgärden görs närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Vid komplicerade projekt behövs det fler handlingar och du kan behöva anlita en kontrollansvarig.

När du byggt klart ska du ansöka om ett slutbesked för att få använda det du byggt. Tänk på att du kan behöva söka strandskyddsdispens även om åtgärden är bygglovsbefriad.

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov - attefallsåtgärder Länk till annan webbplats.

Balkong

Balkong räknas som fasadändring inom detaljplanerat område och du behöver bygglov. Det finns dock vissa typer av balkonger som inte kräver bygglov inom detaljplanerat område. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger. Läs mer om balkonger på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli 2019 gjordes en ändring i Plan- och bygglagen som möjliggör undantag från krav på bygglov för altaner.

Det krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus om altanen uppfyller följande krav:

 • altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen är inte högre än 1,8 meter
 • altanen placeras inte närmare gränsen än 4,5 meter (altanen får byggas närmare gränsen än 4,5 meter om man har grannars medgivande)
 • altanen byggs inte vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

En altan som uppfyller kraven som nämns ovan får byggas i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för området.

Läs mer om bygglovsbefriade altaner på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Eldstad och rökkanal

Alla installationer av kaminer, skorstenar och andra förbränningsanordningar är anmälningspliktiga. Det gäller också ofta om du "bara" byter ut till en ny produkt. Samma gäller för ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Anmälan görs på den vanliga blanketten för "Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov".

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov - eldstad eller rökkanal Länk till annan webbplats.

På blanketten ska du kryssa i om både eldstad och rökkanal berörs. Kontrollansvarig behövs inte för denna anmälan då skorstensfejarmästarens intyg krävs för att få ta den nya anordningen i bruk. Glöm inte att bifoga dokumentet som visar CE- eller EN märkning för de produkter som är tänkt att installeras. Dessa dokument ska följa med produkterna vid försäljning.

Om anmälan gäller en helt ny installation av eldstad med skorsten ska planritningar som visar eldstadens placering och fasadritningar, där skorstenen är inritad och måttsatt, bifogas ansökan. Skorstenen ska vara minst en meter över brandsäker takbeläggning eller den höjd som din installatör rekommenderat.

Om anmälan gäller en ny eldstad som ansluts till befintlig skorsten ska planritningar som visar eldstadens placering bifogas ansökan. Om anmälan gäller insättning av en kassett i befintlig öppen spis behövs endast CE-märkningen.

En kontrollplan ska också bifogas till ansökan.

Byter du ut en befintlig kamin till en ny med likvärdig prestanda och ansluter till befintlig skorsten/rökkanal krävs ingen ny anmälan. Installerar du en ny kassett i en tidigare öppen eldstad krävs en anmälan.

Läsa mer om vilka krav och riktlinjer som gäller för vedeldning

Anmälan

Till din anmälan ska följande handlingar bifogas:

 • Planritning där eldstadens placering markeras. Består byggnaden av flera plan ska rökkanalens placering markeras på samtliga plan.
 • Fasadritning där skorstenen är inritad. Ansluter du till befintlig skorsten krävs inte denna ritning.
 • Prestandadeklaration som visar CE- eller EN-märkning. Produkterna ska uppfylla nivåerna som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7412. Denna information krävs inte om din ansökan gäller ett bastuaggregat, köks- eller vedspis avsedd för matlagning, kakelugn, öppen spis eller sättugn.
 • Dokument som anger eldstadens och rökkanalens märke och modell.
 • Kopia på förslag till kontrollplan och riskbedömning.

Kontrollplan, riskbedömning och kontrollansvarig

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga. Det krävs ingen kontrollansvarig för installation av eldstad/rökkanal.

Startbesked

När handläggningen av ditt ärende är klart och ett beslut är fattat skickas ett startbesked hem till dig. Detta innebär att installationen av eldstaden kan börja. I startbeskedet står det också vad som krävs för att få ett slutbesked. Innan slutbesked kan ges ska skorstensfejarmästaren gjort en besiktning och protokoll ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen. När du fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Ändrade regler för kaminer och vedspisar

Från och med oktober 2019 har reglerna för installationer för kaminer, vedspisar och pannor som eldas med pellets eller ved att ändrats.

Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som visar verkningsgrad och utsläpp av koloxid. Produkten ska uppfylla nivåerna som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7412.

Kravnivåerna gäller både vid nyinstallation i nya och befintliga byggnader. Du som har en befintlig kamin eller vedspis berörs inte av de ändrade reglerna. Kraven gäller inte retroaktivt.

Läs mer om de ändrade reglerna på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasade uterum är alltid bygglovspliktiga. Även om det funnits tak och golv innan så infaller bygglovskravet när du skapar ett rum/volym. Vad uterummet gränsar till har också betydelse.

Bor du utanför detaljplanerat område kan det finnas undantag från bygglovsplikten. Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du har frågor om din planerade inglasning kräver bygglov eller anmälan.

Laddning av elfordon

Från och med 10 mars 2021 ska nya regler tillämpas gällande laddning av elfordon om man söker bygglov eller gör en anmälan.

Krav i samband med uppförande av nya byggnader och vid ombyggnader

Söker man bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021 kan kraven gällande laddinfrastruktur komma att gälla enligt PBF 3 kap. 20 b §. Den byggnation som måste uppfylla kraven är följande i korthet:

 • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
 • Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
 • För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav.

Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader

Utöver ovanstående krav kommer det att ställas retroaktiva krav på vissa byggnader. Detta även om det inte utförs några andra åtgärder. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025 enligt PBF 3 kap. 20 c §.

 • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
 • För ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.

Krävs det bygglov eller anmälan för laddningspunkter?

Krav på laddinfrastrukturen gäller till en följd av andra åtgärder, exempelvis uppförande av bostadshus med fler än 10 tillhörande parkeringsplatser. Uppförande av bostadshus kräver alltid bygglov och då blir laddinfrastrukturen en del av den ordinarie bygglovsprocessen.

De retroaktiva kraven ska uppfyllas även om inga andra åtgärder genomförs. I dessa fall finns det inget generellt krav på bygglov eller anmälan för själva laddningspunkten. Dock kan ändringen i sig själv innebära att andra åtgärder genomförs. Dessa åtgärder, som ändring av byggnadens brandskydd, fasadändring, etc. kan kräva lov eller anmälan.

Kommersiella laddningspunkter kan kräva bygglov om de exempelvis utrustas med tak eller påverkar omgivning i övrigt i form av skyltar eller liknande.Mer information om regler för laddning av elfordon finns på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Egenskapskrav

I maj 2020 blev laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i PBL, Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 4 § första stycket 11. Ledningsinfrastrukturen, alltså vilka byggnader det ställs krav på, framgår av PBF, Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338).

Markarbeten

I planlagda områden krävs det marklov för schakt, markfyllnad och terrassering som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det, trots första stycket, inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på om den markåtgärd du har tänkt göra kräver marklov.

Murar

Enligt plan- och bygglagen är alla murar bygglovspliktiga, både stödmur och fristående. Höjden mäts alltid från gatunivån.

Läs mer om murar på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markiser

Markiser kräver inte bygglov om det inte finns någon reklam på markiserna. Står endast företagsnamnet på markisens kappa krävs heller inget bygglov.

Måla om

Bor du i en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan behöver du enligt PBL (2010:900) 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du är osäker på om ni ändrar byggnadens eller områdets karaktär, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen innan ni påbörjar arbetet.

Om du vill måla eller putsa en tegelfasad behövs bygglov då detta ändrar byggnadens karaktär.

Det är modernt med vita hus. Alla färger utomhus blir snäppet kallare. Välj därför en varmare vit kulör än du egentligen tänkt dig. Även en kulör som på litet prov kan se gulaktig ut blir vit på en stor yta utomhus. En vit kulör blir väldigt kall när den kommer upp på en fasad och kan bli väldigt skarp. Ha i tanken att det inte är du själv som ser ditt hus utan dina grannar!

Pergola och spaljé

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion. Den används oftast som stöd för växter. Den består till övervägande del av luft och går att se genom från alla håll. En spaljé är bygglovsbefriad.

En pergola är en konstruktion som oftast består av ett glest tak. Taket bärs upp av pelare i varje hörn. Pergolan används oftast som växtstöd, där bladverket bildar tak och väggar. Om pergolan förses med ett fast tätt tak som skyddar mot yttre klimat krävs det bygglov.

En pergola kan även vara förankrad i en byggnad. I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov. Läs mer under Tak och skärmtak gällande bygglovsbefriade skärmtak längre ned på sidan.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en åtgärd ska ses som plank, spaljé, staket eller pergola. När byggnämnden gör en bedömning om åtgärden är bygglovspliktig görs en samlad bedömning av konstruktionens

 • längd
 • höjd
 • beständighet och utförande
 • genomsiktlighet
 • omgivningspåverkan
 • placering
 • ändamål
 • utformning

Pool

Det krävs varken bygglov eller marklov för att bygga en pool på tomten. Däremot kan du behöva bygglov för att omge poolen med altan, tak eller plank. Marklov kan behövas när du ändrar markens höjd runt poolen, till exempel genom att schakta eller fylla ut. Tänk också på barnsäkerhet när ni bygger pool.

Skyltar

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt som är större än 1 kvadratmeter.

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra följande typer av skyltar krävs det inte bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1 kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • en skylt för tillfälliga evenemang om skylten är uppsatt under högst 4 veckor och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • en orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med folkomröstning eller val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Solpaneler och solceller

Enligt plan- och bygglagen krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Detta gäller dock inte om

 • kommunen i detaljplan bestämt att åtgärden kräver bygglov
 • solceller eller solpaneler vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • solceller eller solpaneler vidtas inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar.

Vill du läsa mer hittar du information i plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitel 3 c §.

Solceller på markstativ

Solceller på markstativ eller andra fristående solenergianläggningar kan kräva bygglov om konstruktionen kan uppfattas som en byggnad.

Enligt plan- och bygglagen definieras en byggnad så här:
- en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg i en dom från 2021-02-12 i mål nummer P 9976-20 att en ställning med solceller monterade ovanpå var en byggnad som krävde bygglov.

Solcellsanläggningar får inte vara planstridiga

Solenergianläggningar ska följa detaljplan och områdesbestämmelser. Även om en del solfångare eller solcellspaneler som ska uppföras inte kräver bygglov eller anmälan så får de inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området där de ska placeras.

Staket och plank

Att uppföra ett staket är inte bygglovspliktigt men det är däremot uppförande av plank. Det krävs även bygglov för att flytta eller väsentligt ändra ett plank.

På Boverkets hemsida finns information om vilka konstruktioner som bedömts vara ett plank, när det krävs bygglov för plank och vilka undantag det finns från lovplikten. Läs mer om plank på Boverkets hemsida. Murar och plank - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Ett genomsiktligt staket eller stängsel av typen "Gunnebo" är bygglovsbefriat.

Tak och skärmtak

Bor du i en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan behöver du enligt PBL (2010:900) 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du är osäker på om ni ändrar byggnadens eller områdets karaktär, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen innan ni börjar arbetet.

När det gäller blanka och silverfärgade plåttak krävs alltid bygglov då det måste utredas hur det påverkar omgivningen. Tänk på att det oftast inte du själv som upplever reflexerna utan dina grannar!

15 kvadratmeter samlad yta av altantak, balkongtak och entrétak är bygglovsbefriat för en- och tvåfamiljshus inom planlagt område. Ett skärmtak ska alltid vara förankrat i en byggnad, annars tolkas det inte som ett skärmtak. Byggnaden kan exempelvis vara bostadshuset, garage, förråd eller andra komplementbyggnader.

Hamnar den bygglovsbefriade åtgärden inom 4,5 meters avstånd till grannen krävs grannens medgivande (vilket du kan ordna själv men du bör få det skriftligt). Större total yta kräver bygglov.

Mot gata får aldrig bygglovbefriade åtgärder utföras närmare än 4,5 meter. Mot gata kan det även finnas andra restriktioner.

Trädfällning

Ibland krävs marklov för att få fälla träd. Det ska vara angivet i den detaljplan som gäller för fastigheten att marklov krävs för trädfällning för att åtgärden ska kräva marklov. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Trädäck

Ett trädäck, eller trallgolv, får byggas hur stort som helst bara det inte överskrider 70 centimeter höjd vid högsta nivån över mark. Det får heller inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgräns ska trallen hållas i marknivå annars krävs grannens godkännande. Vill du bygga ännu högre krävs oftast bygglov (till exempel vid lutande tomter och suterränghus). Mer information om bygglovsbefriade trädäck och altaner finner du längre upp på denna sida.

Uteservering

Invändiga ändringar

För att göra vissa ändringar i en befintlig byggnad kan du behöva tillstånd enligt plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen. Vanligtvis krävs en anmälan men ibland också bygglov.

Här kan du läsa mer om invändiga ändringar och exempel på ändringar i en byggnad som kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden

Friggebod

För att bygga en Friggebod krävs varken bygglov eller anmälan, men följande kriterier måste uppfyllas för att byggnaden ska klassas som Friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte berörd granne godkänner annat
 • att Friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de bestämmelser som gäller för området

Uppfylls inte ovanstående kriterier krävs antingen en anmälan eller en bygglovsansökan.

Läs mer om Friggebod på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Godkännande från grannar

Bygger du en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller tillbyggnad måste detta placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Önskar du placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot din grannes tomt måste du ha grannens godkännande och miljö- och byggförvaltningen måste anse att placeringen är lämplig.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän platsmark alltid vara 4,5 meter. Allmän platsmark kan exempelvis vara naturområde eller park. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Läs mer på Boverket.se om vilka grannar som ska ge medgivande. Se punkt om placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Länk till annan webbplats.

 • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
 • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?