Allt om bygglov

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Vet du inget om bygglov eller bygganmälan, börja här!

 • Checklista vid nybygge

  Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du ska bygga nytt.

 • Bygglovsprocessen

  Här kan du följa stegen i ett bygglovsärende. Beroende på vad det gäller förändras processen. 

 • Ska du riva något?

  Rivningslov behövs för byggnader och anläggningar som kräver bygglov inom planlagt område. Utanför planlagt område ska du göra en anmälan.

 • Vill du ändra marknivån?

  För att ändra marknivån kan du behöva ett marklov. I vissa fall behövs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

 • Förhandsbesked

  Vill du bygga något utanför detaljplanelagt område kan du söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det du planerar är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig.

 • Handläggning och avgifter

  Vi har ett nytt system för handläggningstid och reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan.

 • Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

  Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven för en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd följs. Kontrollen dokumenteras i en kontrollplan. Riskbedömningen görs för att identifiera risker med den aktuella åtgärden, utifrån dessa risker tas kontrollpunkter fram.

 • Färdigställandeskydd

  När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus, så kallade småhus, ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd.

 • Bygg- och rivningsavfall

  Nu mera ska du sortera allt avfall vid bygg- eller rivningsplatsen i minst sex olika avfallsfraktioner.

 • Ritningskopiering

  Vi kan kopiera och skanna handlingar som inte räknas som allmänna. Vi gör det i första hand till föreningar och privatpersoner.

 • Strandskydd

  Bygger du i närheten av en sjö eller ett vattendrag finns särskilda regler att följa. Här beskriver vi vad som gäller och vilka undantag som kan finnas.

 • Invändiga ändringar

  För att göra vissa ändringar i en byggnad kan du behöva tillstånd. Vanligtvis krävs en anmälan men ibland också bygglov.

 • Kartor och mätning

  Här kan du läsa om olika kart- och mätningstjänster som du kan behöva för din bygglovsansökan.

 • Ingripande- och villkorsbesked

  Här kan du läsa mer om hur du begär ett ingripandebesked för att få besked i förväg om tillsyn enligt PBL och hur du begär ett villkorsbesked innan du går vidare med din bygglovsansökan.

 • Exempel på ritningar för bygglov och anmälan

  För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information och att ritningar är av god kvalitet, fackmannamässigt utförda och skalenliga så att det tydligt framgår vad du vill göra.

 • Byggbodar och andra tillfälliga byggnader

  Att ställa upp byggnader som exempelvis byggbodar tillfälligt kan kräva bygglov.