Bygg- och rivningsavfall

Nu mera ska du sortera allt avfall vid bygg- eller rivningsplatsen i minst sex olika avfallsfraktioner.

Det är inte längre tillåtet att samla avfall i en blandad container som sedan sorteras på annan plats.

De obligatoriska fraktioner som ska sorteras är:

  1. Trä
  2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  3. Metall
  4. Glas
  5. Plast
  6. Gips

Det ska framgå av varje kontrollplan vid byggnation och rivning att dessa fraktioner ska sorteras ut. Det finns dock undantag från utsorteringskravet.

Det ena undantaget har sitt stöd i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7, 4 §). I detta lagrum anges bland annat att kraven inte gäller avfallsslag som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen (Avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken).

Det andra undantagsstödet finns i 3 kap. 15 § avfallsförordningen som anger att dispens för utsorteringskravet kan sökas. Dispensen för utsortering kan dock enbart beviljas om de uppfyller vissa krav.
Här kan du söka dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.Observera att avfall som uppstår vid nybyggnation också ska sorteras och inte enbart, som tidigare, vid rivning. Kravet gäller alla producenter av bygg- och rivningsavfall. Det omfattar även privatpersoner som bygger eller river och inte enbart bygg- och rivningsföretag.

Samtliga ändringar hittar du i 10 kap. 5-6 §§ plan- och bygglagen och i 3 kap. 10 § avfallsförordningen i EU:s så kallade avfallspaket.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna är en del av Sveriges lagimplementering av EU:s så kallade avfallspaket.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?