Gator, torg och parkering

Information om marknad, torghandel, snöröjning, gatubelysning och parkering samt var du kan ladda din elbil.

Marknad och torghandel

Marknad

Kommunens tekniska förvaltning arrangerar marknad två gånger per år, en vår- och en höstmarknad, på Stortorget i Älmhult.

Det finns cirka 50 markerade platser på Stortorget för marknadsknallar och det brukar bland annat säljas blommor, frukt, marknadskarameller, hantverk, kläder, nybakta munkar, hushållsartiklar och matvaror. En del föreningar passar också på att ha en marknadsplats för lotterier eller försäljning av hembakat.

Älmhults kommun är medlem i Marknadsarrangörers förening MAF.

Torghandel​

På tisdagar och lördagar klockan 08.00-18.00 har vi torgdag på östra halvan av Stortorget i Älmhult. Infaller helgdag på torgdag pågår torghandel närmast föregående vardag samt dag före jul- och nyårsafton.

Ansök om saluplats

Vill du ansöka om saluplats gör du det här. Vi har plats för tre till fyra större torghandlare, 30 till 40 kvadratmeter och för några mindre på 10 till 15 kvadratmeter.

Ansökan om saluplats på Stortorget Länk till annan webbplats.

Snöröjning

Vinterväghållning jobbar vi med tillsammans, du som privatperson, företagare, kommunen och Trafikverket.

Kommunen har ansvar för kommunala ytor, gång- och cykelbanor samt för kommunala vägar. Trafikverket har ansvar för sina vägar. Fastighetsägare har ansvar för att snöröja och halkbekämpa utanför sina fastigheter och som trafikant har du ansvar för att anpassa hastigheten på ditt fordon till situationen.

Startkriterier

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar plogas först och startkriteriet är 2 centimeter snö för trafikleder och 4 cm för GC-vägar. Därefter plogas villagator och parkeringsplatser om det fallit minst 8 cm snö.

Ibland inväntar vi att det slutar snöa om prognosen säger att det sker inom kort. Faller det mycket snö så snöröjer vi under pågående snöfall. Vid extra besvärligt snöväder till exempel blötsnö rycker vi ut tidigare.

Parkeringar och villagator samt mindre prioriterade gång och cykelvägar plogas i begränsad omfattning under kvällar och helger.

Det är medarbetare på kommunens produktionsavdelning som arbetsleder och bedömer när snöröjningen startar.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar endast de större trafiklederna. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka.

Sand till gångbanor och trottoarer inom privat fastighet kan hämtas kostnadsfritt, på Drivågatan. Från Bäckgatan, sväng in på Drivågatan (öster ut mot järnvägsspåret). Cirka 20 meter in på Drivågatan, till vänster, finns en parkeringsplats och där står lådan med sand. Du kan hämta max 30 liter per gång.

Tips som underlättar snöröjningen

 • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns.
 • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor.
 • Lämna företräde till arbetsfordon i snöröjningen.
 • Om det är möjligt, försök parkera på en parkeringsplats när du vet att det ska snöa. När vi plogar går det inte undvika att det blir en vall jämte din bil om den står parkerad på gatan.
 • Bor du i lägenhet hör med fastighetsägaren om det finns parkeringsplats att hyra så slipper du bli inplogad.
 • Du som har hus, vänta med att skotta din uppfart tills vi plogat klart din gata. Skottar du innan vi kört förbi kommer snön i plogen delvis att åka in på din skottade uppfart om det inte längre finns ett motstånd av snö.

Gatubelysning

Kommunens gatljusanläggning omfattar cirka 5 500 belysningspunkter. Av dessa belysningspunkter är cirka 4 000 placerade i Älmhults tätort, 1 000 i övriga tätorter och 500 på landsbygden. Sammanlagt förbrukar dessa cirka 1 400 000 kilowattimmar per år.

Begäran om utsättning av gatubelysningskablar görs till ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Byte till LED-armaturer

Majoriteten av våra gatubelysningspunkter består av högtrycksnatriumlampor. Dessa lampor byts ut vart fjärde år då brinntiden är slut. Som ett led i att vara energi- och kostnadseffektiva byter vi successivt ut alla dessa till LED-armaturer. De förbrukar upp till 70 % mindre energi jämfört med traditionella armaturer. Att successivt byta till LED vinner både invånarna och miljön på.

Det är många armaturer som ska bytas och arbetet kommer att ta några år. Idag har vi cirka 1 500 LED-armaturer i vår anläggning. Det är drygt 25 % av den totala anläggningen för belysning.

Vi har bytt majoriteten av armaturerna i Diö, Delary, Häradsbäck och Eneryda. Vår ambition är att byta alla armaturer till LED under de närmaste fem åren.

Enskilda vägar

Älmhults kommun sköter drift och underhåll av enskilda vägar som får statligt driftbidrag av Trafikverket.

Den drift som utförs finns specificerad i en av bilagorna till Rapport om enskilda vägar. I Älmhults kommun finns idag 131 föreningar med statligt driftbidrag. Den totala väglängden för dessa vägar är cirka 54 mil. Det kommunala vägnätet i Älmhults kommun är som jämförelse cirka 10 mil.

Rapport om enskilda vägar Pdf, 13.9 MB.

De enskilda vägarna med statligt driftbidrag är indelade i sex vägrådsområden med ett eller två vägråd som ansvarar för respektive område. Vägrådens uppgift är att vara de kommunala tjänstepersonernas förlängda arm mot föreningarna. I dagsläget finns nio vägråd i Älmhults kommun.

Vid synpunkter på skötsel av enskilda vägar kontakta i första hand vägföreningen och i andra hand vägrådet.

Kontaktuppgifter till vägråd får du av Servicecenter 0476 - 550 00

Bidrag för privat utfartsväg

Vägar som inte uppfyller Trafikverkets kriterier för statligt driftbidrag kan söka ett ekonomiskt bidrag för så kallad privat utfartsväg.

Kontakta Servicecenter för mer information 0476 550 - 00

Parkera i Älmhults kommun

Det kostar inget att parkera på kommunala parkeringsplatser men det är inte tillåtet att parkera hur länge som helst. Tiden varierar mellan 10 minuter och 24 timmar och du behöver använda en p-skiva.

Klicka på kartorna nedan för att förstora och se var du får parkera och vilka tider som gäller.

Parkeringskarta för östra Älmhults centrumFörstora bilden

Rött streck - Parkeringsförbud, Blått streck, P-skiva max 6 timmar

Parkeringskarta för KnutsgatanFörstora bilden

Rött streck - Parkeringsförbud, Blått streck, P-skiva max 6 timmar

Parkeringskarta för GöingegatanFörstora bilden

Rött streck - Parkeringsförbud, Blått streck, P-skiva max 6 timmar

Skylten "P"

Skylten "P" betyder att parkering är tillåten under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla.

På gator som inte är markerade med skylten "P" får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. På vissa platser är parkeringstiden kortare och där behöver du ställa in en p-skiva. 

P-skiva

I Älmhult ska p-skiva användas på vissa kommunala parkeringsplatser, detta gäller framförallt i centrum men kan även förekomma utanför centrum. Var detta ska användas framgår av en tilläggstavla med upplysning om p-skiva. Tidsbegränsningen är mellan 10 minuter och 6 timmar. Hur länge du får stå parkerad framgår av tilläggstavla på plats.

Du kan hämta p-skiva hos servicecenter i kommunhuset, många butiker delar också ut p-skivor.

Långtidsparkering

På Västergatan utmed järnvägen, strax söder om Köpmannatunneln, finns en långtidsparkering för upp till sju fordon i 21 dygn.

På Oxtorgsgatan vid Oxtorget, finns en långtidsparkering för upp till fem fordon i 14 dygn.

Skötsel och övervakning

Drift och underhåll av de kommunala parkeringsplatserna görs av tekniska förvaltningen. Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av parkeringsvakter som kommunen anlitat. Den görs för att säkra de oskyddade trafikanternas trafiksituation, men också för att skapa ordning och reda för motorfordon.

Parkeringsövervakning

Felparkeringar behöver minska för att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska bli bättre. Parkeringsövervakningen sker på oregelbundna tider i kommunens alla tätorter.

De som övervakar våra parkeringar har utbildning och följer den lagstiftning och de riktlinjer som finns generellt i Sverige. Har du frågor om vilka regler som gäller för parkering kan du läsa mer på Transportstyrelsens webb.

Regler för parkering. Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Transportstyrelsen administrerar parkeringsanmärkningar

Parkeringsböter heter idag parkeringsanmärkning om den gäller kommunal mark. Skulle du få en parkeringsanmärkning är det Transportstyrelsen som administrerar den. Det är dit du vänder dig för att få veta vilken typ av anmärkning du fått och för frågor kring själva betalningen. Har du fått en påminnelse vänder du dig också till Transportstyrelsen för att få en kopia på den ursprungliga anmärkningen. Transportstyrelsen hanterar inte några bestridanden av parkeringsanmärkningar, det gör Polisen.

Transportstyrelsen 0771-14 15 16

Polisen handlägger bestridanden

Tycker du att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida den. Det gör du skriftligen till polisen genom att fylla i den blankett som finns på polisens webbplats. Tänk på att betala parkeringsanmärkningen inom angiven tid. Skulle ditt bestridande godkännas får du tillbaka pengarna.

Polisen 114 14

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte markägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 3 timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det komma att återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld med namnteckning, datum och ort. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt ett välliknande fotografi på den sökande.

Läkarintyg ska utfärdas på det formulär som finns på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument som utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Beslutande myndighet i Älmhults kommun är tekniska nämnden. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Vid förlängning av ett parkeringstillstånd måste alltid ny ansökan och läkarintyg lämnas in till din kommun och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Är fotografiet på tidigare parkeringstillstånd gammalt eller ej längre välliknande ska även nytaget fotografi lämnas in. Barn som ansöker bör ha nytaget fotografi vid varje ansökningstillfälle.

I normalfallet är handläggningstiden cirka 4 veckor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 101.7 kB.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder (mindre än 6 månader).

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
 • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
 • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan och handläggning

Du ska lämna in din ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Det är viktigt att sida 1 är ifylld och att du har skrivit under med din namnteckning, datum och ort på bilagan. Till detta bifogar du ett läkarintyg (sida 2 i ansökan) samt ett foto i passformat.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Dina ansökningshandlingar utgör ett beslutsunderlag och kommer att arkiveras hos kommunen. Handlingarna skyddas av aktuell lagstiftning gällande sekretess. Teknisk chef på tekniska förvaltningen i Älmhults kommun beslutar i ärendet.

I normalfallet är handläggningstiden 2-4 veckor.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan, ett nytt fotografi och läkarintyg vid ansökan även om du har ansökt tidigare.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Har du frågor kontakta Servicecenter 0476 550 00

Tanka och ladda bilen miljövänligt

I Älmhult kan du ladda din elbil på flera platser. Laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden. Möjlighet finns för semiladdning och normalladdning. Läs mer om var du kan ladda din elbil i Älmhult Länk till annan webbplats.

Ladda din elbil

Laddplats

Adress

Antal platser

Typ av laddare

Älmhult centrum

Prinsgatan 15 Länk till annan webbplats.

2

Mode 3 Typ 2

Älmhults centralstation

Stationsplan 1 Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2, 7,4 kWh (1 fas 32A)

IKEA Museum

Ikeagatan 5 Länk till annan webbplats.

3

Mode 3 Typ 2

IKEA Älmhult

Handelsvägen 4 Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2

Willys Älmhult

Handelsvägen 18B Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2

Möckelsnäs Herrgård

Möckelsnäs 1, Diö Länk till annan webbplats.

2

230V 16A Schuko

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa. Var tankstation finns för gasbil framgår av kartan.

Tanka fordonsgas Länk till annan webbplats.

Tanka etanol E85

Etanol E85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel. Du tanka din bil med E85 på ett flertal bensinstationer i Älmhult.

Tanka etanol E85

Tankställe

Adress

OKQ8

Södra ringvägen 20 Länk till annan webbplats.

ST1

Danska vägen 120 Länk till annan webbplats.

Tanka

Danska vägen 4 Länk till annan webbplats.

QStar

Södra Esplanaden 5 Länk till annan webbplats.

 

Felanmälan

Om det är något fel på våra gator, torg eller belysning är vi tacksamma om ni anmäler detta till oss via vår felanmälningstjänst.Älmhults kommuns felanmälan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?