Strandskydd

Bygger du i närheten av en sjö eller ett vattendrag finns särskilda regler att följa. Här beskriver vi vad som gäller och vilka undantag som kan finnas.

100 meter från sjöar och vattendrag gäller strandskyddsbestämmelser. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens. Kring sjön Möckeln är strandskyddet 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • uppföra ny byggnad
  • ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare
  • utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
  • utföra anläggning eller anordning
  • vidta åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Endast om det finns särskilda skäl kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges.

Undantag

Strandskyddsbestämmelserna omfattar alla åtgärder och nybyggnation med undantag för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en med bostadshus bebyggd tomtplats om det finns en tidigare strandskyddsdispens på fastigheten där tomtplatsen nämns i beslutet.

Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov, marklov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens. Tänk även på att mindre skogsdiken och grävda dammar kan kräva strandskyddsdispens.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna söker du hos miljö- och byggnämnden.

En avgift kommer tas ut i samband med ansökningsprocessen för att få en strandskyddsdispens. Avgiften för prövningen grundar sig i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Varför har vi strandskydd?

Våra stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Syftet är att bevara allmänhetens friluftsliv, bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?