Handläggning och avgifter

Vi har ett nytt system för handläggningstid och reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan.

Bestämmelserna innebär att avgiften för ärenden för lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids. Genom ändringarna blir det tydligt när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga tidsfristen. Beslut i ärenden om lov respektive förhandsbesked ska meddelas inom 10 veckor och beslut om startbesked (anmälan) ska meddelas inom 4 veckor.

Hur räknas tidsfristerna?

Enligt de nya reglerna ska tidsfristen räknas från en av nedanstående punkter:

  • den dag då ansökan eller anmälan kom in till miljö- och byggförvaltningen
  • den senare dag då ytterligare underlag kom in till miljö- och byggförvaltningen från sökanden på dennes initiativ

Om ansökan/anmälan inte är komplett måste handläggare inom 3 veckor, från den dag som ansökan/anmälan kom in, meddela den som söker om vad som saknas. Tidsfristen räknas från den dag då ansökan är komplett. Om handläggaren inte, inom 3 veckor, meddelat den som söker att en komplettering behövs ska istället tidsfristen räknas från den dag då ansökan/anmälan kom in till miljö- och byggförvaltningen.

Komplett ansökan/anmälan

Ansökan/anmälan är komplett när alla handlingar och all information som miljö- och byggnämnden behöver för att fatta beslut i ärendet har kommit in. Vilka handlingar som krävs varierar beroende på vad ansökan/anmälan gäller och vilken fastighet åtgärden ska genomföras på. Om ansökan/anmälan inte är komplett skickas ett beslut om föreläggande om komplettering till dig som ansöker. I föreläggandet beskrivs vad som krävs för att ansökan/anmälan ska vara komplett. Är man osäker på vad som ska lämnas in tillsammans med ansökan/anmälan kan man alltid höra av sig till miljö- och byggförvaltningen innan man skickar in sin ansökan.

Förlängning av handläggningstid

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen för lovet eller förhandsbesked förlängas en gång med högst 10 veckor. Tidsfristen för anmälan får på samma sätt förlängas en gång med högst 4 veckor. Om tidsfristerna förlängs kommer sökande att bli informerad om detta, samt anledning till förlängning.

Du kan läsa mer om tidsfrister för handläggning på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Om de nya reglerna

Den 1 januari 2019 trädde nya regler i Plan- och Bygglagen (PBL) om handläggningstid i kraft. Det innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan införs. Bestämmelserna gäller inte för ärenden som kommit in till miljö- och byggförvaltningen innan den 1 januari 2019.

Bygglovstaxa

 Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked och slutbesked.

Avgifterna regleras i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. För ärenden rörande miljö- och byggnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen som inkommit till nämnden år 2023 eller senare gäller miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Avgifterna har räknats fram genom att en timavgift för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. Timavgiften justeras för varje kalenderår. Timavgiften för år 2024 är 1 207 kronor.

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Pdf, 694.6 kB.

Taxa för 2022 och tidigare

För ärenden som inkom till nämnden under 2022 eller tidigare gäller fortsatt plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Timavgiften för år 2022 är 1 094 kronor.

Här kan du se Plan- och bygglovstaxa för 2022 och tidigare Pdf, 412.4 kB.

Avgift för kartor, mätning och geodata

När man gör en anmälan eller en ansökan om lov behöver man oftast beställa ett kartunderlag av miljö- och byggförvaltningens kart- och byggavdelning. Vid vissa byggåtgärder ställs det även krav på utstakning av de byggnader, tillbyggnader och anläggningar som ska uppföras. Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för arbetet med att ta fram kartunderlag samt för att utföra utstakning. Avgiften är baserad på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet Pdf, 349.6 kB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?