Ingripande- och villkorsbesked

Här kan du läsa mer om hur du begär ett ingripandebesked för att få besked i förväg om tillsyn enligt PBL och hur du begär ett villkorsbesked innan du går vidare med din bygglovsansökan.

Ingripandebesked

Om du vill veta om det har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen på en fastighet kan du begära ett ingripandebesked av miljö- och byggnämnden. Ingripandebeskedet är ett skriftligt besked och ett formellt myndighetsbeslut som endast kan fås via begäran. Ingripandebesked syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn enligt PBL kan komma att ske i framtiden. Ett ingripandebesked kräver en utredning av miljö- och byggnämnden och innebär oftast att ett besök behöver genomföras på fastigheten.

När ska ingripandebesked lämnas?

Vem som helst kan begära ett ingripandebesked. Ett ingripande besked kan begäras för alla byggnadsverk, både byggnader och anläggningar, enligt 11 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Vilka åtgärder kan ett ingripande besked avse?

Exempel på åtgärder som har vidtagits i strid mot PBL kan vara att någon uppfört eller rivit något som kräver lov utan att ha erhållit lov eller att en åtgärd genomförts utan startbesked.

Läs mer om ingripandebesked på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansökan om ingripandebesked

För att ansöka om ingripandebesked ska du lämna in en skrivelse till miljö- och byggnämnden. Skrivelsen ska beskriva att det rör sig om en ansökan om ingripandebesked, vilken fastighet det gäller. Ansökan om ingripandebesked kan skickas med post eller mejl.

Ett beslut om ingripandebesked är inte bindande och det kan inte överklagas. Miljö- och byggnämnden kan ta ut en avgift för ingripandebesked.

Ansökan om villkorsbesked kan skickas med post eller e-post:

Älmhults kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult

mob@almhult.se

Villkorsbesked

Om du ska utföra en åtgärd som kräver bygglov kan du begära ett villkorsbesked innan du går vidare med din bygglovsansökan. Ett villkorsbesked anger vilka krav som kommer ställas på den åtgärd som ska utföras angående lämplighet, utformning och tillgänglighet. Villkorsbeskedet är inte bindande och miljö- och byggnämndens bedömning kan ändras under hanteringen av den kommande bygglovsansökan. Exempel på när det kan vara bra att begära ett villkorsbesked är när det är svårt för dig som byggherre att avgöra om miljö- och byggnämnden kommer bedöma åtgärden som ska utföras som en ombyggnad eller en annan bygglovspliktig ändring än ombyggnad och därför är osäker på vilka krav som kommer att gälla.

När ska villkorsbesked lämnas?

Villkorsbesked ska lämnas för alla bygglovspliktiga åtgärder om den som ansöker begär detta enligt 9 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Lämplighet, utformning och tillgänglighet

I villkorsbeskedet ska miljö- och byggnämnden ange vilka krav på lämplighet, utformning och tillgänglighet som kan komma att ställas vid en bygglovsprövning för att uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 2 §§ PBL.

Läs mer om villkorsbesked på boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansökan om villkorsbesked

För att ansöka om villkorsbesked ska du lämna in en skrivelse till miljö- och byggnämnden. Skrivelsen ska beskriva att det rör sig om en ansökan om villkorsbesked, vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd som ska utföras. Till skrivelsen ska erforderliga ritningar bifogas.

Ett beslut om villkorsbesked är inte bindande och det kan inte överklagas. Miljö- och byggnämnden kan ta ut en avgift för villkorsbeskedet.

Ansökan om villkorsbesked kan skickas med post eller e-post:

Älmhults kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult

mob@almhult.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?