Vattenledning mellan Älmhult och Diö

Fiskevägen med utsikt över sjön Möckeln.

Fiskevägen med utsikt över sjön Möckeln.

Här hittar du information om arbetet med överföringsledningen för dricksvatten mellan Älmhults vattenverk och Diö vattenverk. Projektet pågår från maj 2023 till hösten 2026.

Tidplan till sommaren 2024

I september 2023 togs första spadtaget för överföringsledningen, där den första etappen inne i Älmhults tätort beräknas vara klar till sommaren 2024.

Det kan bli avvikelser från informationen och tidplanen nedan. Ibland uppstår oförutsedda händelser, som gör att arbetet behöver planeras om. Ibland kan vi inte styra tidplanen för externa entreprenörer.

Vi ber därför om förståelse för detta och att du är uppmärksam på skyltning och avstängningar, så du inte utsätter dig själv, våra medarbetare och entreprenörer för risker.

Byggstart september 2023

Projektet är uppdelat i flera etapper. Den första delen omfattar arbeten inne i Älmhults tätort. Denna etapp beräknas pågå fram till våren 2024.

Vi börjar med grävarbeten längs med gång- och cykelvägen vid Heintzes väg till Fiskevägen. Därefter fortsätter arbetena längs med Fiskevägen, Stationsvägen och genom skogen i Sånnaböke och över Växjövägen. Även på Strandvägen kommer grävarbeten att behöva göras etappvis under hösten och nästa år.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten på olika sätt och under olika tider, vilket presenteras under rubriken ”Avstängning och omledning av trafik”. I samband med att en väg stängs av uppdateras även kommunens webbsida ”Driftinformation”.

Hösten 2024 och framåt

Efter första etappen fortsätter arbetet från Sånnaböke till vattenverket i Diö, via bland annat Stenbrohult. Denna sträcka är ännu inte projekterad i detalj, vilket gör att vi inte har information om tidplan eller på vilket sätt arbetet kommer att utföras. Projektering kommer att påbörjas under hösten 2023 och berörda markägare har fått information via brevutskick.

Trädfällning

För att få plats och skapa en trygg arbetsmiljö för schaktningsarbeten och arbetsfordon behöver vi ta ner träd där vi ska arbeta. Detta är redan utfört inne i Älmhults tätort. Det kan vara ytterligare enstaka träd som behöver tas ner, om det behövs för arbetsmiljön eller att ledningen behöver flyttas på grund av exempelvis berg. Vi vill inte ta ner fler träd än nödvändigt och har därför sparat så många vi kan i ett första skede.

Avstängning och omledning av trafik

Observera att det kan ske förändringar från tidsplanen, för arbeten där vi inte kunna styra exakt vad som händer. Vi ber därför er som bor och rör er i området att vara uppmärksamma på avstängningsskyltar och grindar. Tack för er förståelse.

Gång- och cykelvägen från Heintzes väg till Fiskevägen

Gång- och cykelvägen från Heintzes väg till Fiskevägen kommer att vara stängd ett tag till. Den är inte tillräckligt bra för att öppnas för gång- och cykeltrafik under vintern. Just nu kan vi inte säga när den kommer att öppnas, då det bland annat beror på väderförhållanden.

Mellan Heintzes väg till Gemönsvägen är den däremot öppen från 1 december 2023. När vädret tillåter kommer den att göras klar.

Gång- och cykelväg markerad på en karta.

Skiss: Markerad gång- och cykelväg, från Heintzes väg till Fiskevägen är fortsatt avstängd under vintern.

Fiskevägen och Stationsvägen

Fiskevägen har stängts av i etapper, men har åter öppnats upp från Abborrstigen och söderut. Vägen kommer att vara fortsatt avstängd norrut ytterligare en period. Beroende på hur arbetet fortskrider kan det bli fram till sommaren 2024.

I februari 2024 påbörjas arbeten i Fiskevägens norra del samt Stationsvägen. Den 12 februari kommer Solvikstunneln och Stationsvägen att stängas av. Vi stänger av etappvis, för att möjliggöra tillträde till fastigheterna så länge som möjligt. Vi kan dessvärre inte undvika att infarterna blir påverkade under en period. Då kommer boende och besökare att behöva parkera bilen på annan plats och ta sig till fastigheten till fots. Vi placerar ut en landgång över ledningsschakten. För de boende norr om avstängningen öppnar vi upp en tillfällig utfart på Växjövägen.

Vi kan inte utföra arbetena på ett tryggt sätt utan att stänga av den gång- och cykeltunnel som går under järnvägen (Solvikstunneln). Under en period kommer gående och cyklister behöva använda viadukten över järnvägen längre norrut, för att sedan fortsätta söderut längs med Växjövägen.

Kartskiss över område Sånnaböke.

Från den 12 februari 2024 och några veckor framåt kommer Solvikstunneln och Stationsvägen stängas av enligt röd markering. Avstängningen sker etappvis, för att ge tillträde till infarter så länge som möjligt. Under perioder kommer infarterna behöva blockeras, då fordon inte längre kan ta sig fram. Tillträde sker genom landgång över schakten. För boende norr om avstängningen hänvisas till en tillfällig utfart på Växjövägen (grön pil).

Kartskiss

Under tiden Solvikstunneln är avstängd kommer fotgängare och cyklister behöva använda sig av viadukten över järnvägen längre norrut (mörkgrön pil), för att sedan ta sig söderut längs med gång- och cykelvägen utmed Växjövägen.

När vi några veckor senare har arbetat oss söderut längs Stationsvägen, kommer vi öppna upp från Möckelns väg och norrut, medan avstängning sker söderut mot Fiskevägen. Även här försöker vi göra avstängningen etappvis för att påverka infarter under så kort tid som möjligt.

Kartskiss.

När arbetena är färdiga på Stationsvägen, kommer de fortsätta söderut längs Stationsvägen/Fiskevägen från korsningen Möckelns väg.

Näset och Strandvägen

Vi har påbörjat arbetet längs med Strandvägen. Vi planerar inte för några avstängningar, men vägen kan behöva göras smalare och biltrafik behöver samsas på vägen med transporter och arbetsfordon.

Postutdelning och sophämtning

Vi ska göra allt vi kan för att post- och sophanteringen ska fungera som vanligt. I vissa fall kan vi behöva flytta postlådor och soptunnor tillfälligt. Ring gärna kommunens Servicecenter om det är något som inte verkar fungera, eller prata med personalen som arbetar på platsen, för att ge oss möjlighet att lösa situationen.

Busshållplatser

Busshållplatser på Fiskevägen kommer att vara fortsatt avstängda fram tills vi kan öppna upp hela Fiskevägen igen. Busshållsplatsen i närheten av Möckelns förskola, är tillfälligt flyttad till Lyckovägen, eftersom bussarna inte har någonstans att vända.

Skiss. Karta över busshållplatser i Möckeln.

Skiss. De två busshållplatserna på Fiskevägen, som är markerade med kryss är stängda. Istället finns en tillfällig hållplats på Lyckovägen vid pilen.

Återvinningsstationen är stängd

Återvinningsstationen på Fiskevägen är stängd sedan den 1 september. Vi ber dig åka till Äskya avfallsanläggning.
Karta till Återvinningscentralen Äskya Länk till annan webbplats.

Skiss karta över återvinningsstationen. 

Skiss: Återvinningsstationen på Fiskevägen, som är markerad med ett kryss, är stängd.

Hur vi informerar

Hushåll berörs på olika vis av detta stora och över tid löpande gräv- och byggbrojekt. På denna webbsida publicerar vi allmän information. Specifik Information som bara berör vissa hushåll görs via telefon eller brev, till exempel om du är markägare där ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar är dragna.

Om projektet vattenledning mellan Älmhult och Diö

För att säkra vattenförsörjningen till Diö, Liatorp, Stenbrohult, Råshult och Möckelsnäs kommer en ny överföringsledning för vatten att byggas mellan vattenverket i Älmhult till vattenverket i Diö. Ledningen kommer även att försörja delar av området Möckeln, där kapaciteten behöver stärkas upp.

I de flesta fall går överföringsledningen i gator i samhällen eller ute i skogen. Älmhults kommun har en befintlig ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar mellan Älmhult och Diö, och det är i första hand där som vi kommer gräva. Om exempelvis terrängen eller naturvärden påverkar denna möjlighet kan den nya ledningen behöva läggas på annan plats. I sådant fall tas kontakt med berörd fastighetsägare för att diskutera lösningar.
Vissa sträckor på den befintliga överföringsledningen för avloppsvatten har under en längre tid varit i behov av att bytas ut. Att samordna detta med att lägga ner en överföringsledning för vatten är kostnadseffektivt.

De gånger då vi behöver korsa väg 600 och järnvägen kommer vi troligtvis att dra ledningen i befintlig kulvert eller borra under dem, vilket i så fall gör att trafiken inte påverkas. På vissa sträckor ligger ledningen längs med väg 600. Eftersom vi inte får gräva eller arbeta nära vägen, kan det bli nödvändigt att stänga av ett körfält med trafikljus under vissa perioder.

Projektet i sin helhet kommer att ta cirka tre år och under ”driftinformation” på vår webb hittar du aktuell information, till exempel om vi behöver stänga av gator.

Driftinformation

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?