Froafälle 12:1

Kommunen vill utveckla ett nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult. Planområdet omfattas av ca 40 hektar och detaljplanen möjliggör verksamheter, kontor, industri och handel med skrymmande varor. Planområdet har ett bra skyltläge mot väg 23.

Illustration över hur området kan se ut när det är fullt utbyggt med byggnader,vägar,grönområden och vatten

Illustration över hur området kan se ut när det är fullt utbyggt.

Projektets vision

Älmhults kommun behöver kunna erbjuda mark för etablering och expansion av verksamheter och industrier i närheten av goda kommunikationer, men på tillräckligt avstånd till bostäder. Detaljplanen för Froafälle 12:1 utvecklas i enlighet med kommunens översiktsplan som beskriver att tung industri, transportintensiva företag och logistikverksamhet samlas i ortens södra delar.

Projektets syfte

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av verksamheter, kontor, industri och handel med skrymmande varor. På området planläggs tre gator för trafikförsörjning och kvartersmark för industri, verksamheter och handel.

Södra delen av planområdet planläggs som natur, dels för att möjliggöra dagvattendammar, dels för att skapa en buffert med vegetation mot Slätthult som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som kulturmiljö av länsintresse. Breda naturremsor planläggs mellan gata och kvartersmark för att binda ihop grönstrukturen som därmed bidra till att säkra viktiga ekosystemtjänster inom planområdet.

Tidsplan

Detaljplanen beräknas vara klar 2024.

Här kan du hitta detaljplanen för Froafälle 12:1

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?