Vita korset

Plan för att utveckla området för bostäder, centrumverksamheter och vård.

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med i första hand bostäder, men även centrumverksamheter och vård.

Projektets vision

Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.

Projektets syfte

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.

Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Tidsplan

Två tomter är sålda där BoKlok kommer att bygga. De två andra tomterna med högre bebyggelse kommer att markanvisas.

Rivning av befintlig byggnation på platsen är påbörjad och beräknas vara klar i mars 2023.

Tornet högst upp i en vit byggnad lyfts av med lyftkran.

Här lyfts tornet av från byggnaden Hvita korset för att bevaras och återanvändas

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?