Vita korset

Mark med gröna träd och blå himmel bakom.

Plan för att utveckla området för bostäder, centrumverksamheter och vård.

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med i första hand bostäder, men även centrumverksamheter och vård.

Projektets vision

Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.

Projektets syfte

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.

Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Tidsplan

Kommunen har markanvisningsavtal med BoKlok på två av tomterna. De två andra tomterna med högre bebyggelse kommer att markanvisas.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?