Dricksvatten

Bor du i en tätort, då är det förmodligen vår VA-avdelning som levererar vattnet till dig. Bor du på landsbygden har du en enskild brunn och enskilt avlopp.

I e-tjänsten Vattenförbrukning har vi samlat dina ärenden som rör kommunalt vatten och avlopp. Genom att logga in med ditt kundnummer och personnummer eller BankID kan du följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hämta ägarbytesblankett. Företag loggar in med kundnummer och organisationsnummer.

Registrera vattenförbrukning mätarställning Länk till annan webbplats.

Vad betyder verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen görs genom de kommunala VA-anläggningarna.

I Älmhults kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning i Älmhult, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd, Pjätteryd, Ryfors, Stenbrohult/Råshult, Möckelsnäs och Fanaholm.

Det är Kommunfullmäktige som bestämmer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde

Kommunen är skyldig att förse alla fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avlopp om fastigheten har behov av det. Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom verksamhetsområdet. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Inom ett verksamhetsområde för VA ska fastighetsägaren betala avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. När förbindelsepunkterna är upprättade får fastighetsägaren ett meddelande. Sedan betalar fastighetsägaren en anläggningsavgift enligt vår VA-taxa.

Fastigheter utanför ett verksamhetsområde

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att dessa fastigheter måste anlägga egna (enskilda) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde går det ibland att ordna. Förutsättningen är att anslutning är rimlig och tekniskt möjlig och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala VA-anläggningarna är oftast dimensionerade för att enbart klara VA-försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde.

Anslutning av fastighet

Ska du bygga nytt hus eller ska området där du bor anslutas till kommunalt vatten och avlopp? Ligger huset inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska vatten och avloppsförsörjningen ske genom kommunala VA-anläggningar.

Första steget är att fylla i servisanmälan.

Du fyller i servisanmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Efter att tekniska förvaltningen fått in din servisanmälan upprättas en förbindelsepunkt på servisledningen till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna. Alla ledningar på tomten innanför denna punkt är fastighetsägarens ansvar.

En vattenmätare installeras på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Detta sker eftersom du ska betala för den mängd vatten som förbrukas.

Kan jag få kommunalt vatten?

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, så ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Verksamhetsområden för vatten och avlopp

Vad gäller för tillbyggnad som påverkar installationen av vatten och avlopp?

När du gör större förändringar på din fastighet som påverkar installationen av vatten och avlopp ska du anmäla det till oss. Du ska även anmäla ändringar som påverkar avgiften du betalar för vatten och avlopp.

Anmälan om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet Länk till annan webbplats.

Exempel på förändringar som behövs anmäla är:

 • Tillbyggnad som är över 150 kvadratmeter
 • Ändring av tal lägenheter
 • Byggnation av litet bostadshus som det inte behövs något tillstånd för att bygga, och som har WC, dusch och kök

Vad gäller vid anläggning av sprinkler?

Det finns två typer av sprinkleranläggningar:

 • Direktverkande sprinkleranläggning

Innebär att huvudmannen måste kunna leverera ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna huvudledningen, för att fastighetens sprinkleranläggning ska fungera. Denna typ av sprinkleranläggning kräver större dimensioner på kommunens dricksvattenledningar. Älmhults kommun tillåter inte anslutning av denna typ av sprinkleranläggning.

 • Sprinkleranläggning ordnas via egen anlagd vattenreservoar

Om fastighetsägaren ordnar med sprinkleranläggningar via egen anlagd vattenreservoar krävs det inte ökade resurser från det kommunala vattenledningssystemet, när det gäller tryck och flöde.

Genom att själv installera de anordningar som behövs för anläggningens tryck och flöde, får du som fastighetsägare kontroll över den egna anläggningens funktion. Denna typ av sprinkleranläggning kan kommunen acceptera. Dock får anslutningen inte ske utan kommunens medgivande. Vattnet till en anlagd vattenreservoar ska gå genom kommunens vattenmätare och det krävs även installation av backventiler för att förhindra bakteriespridning till det kommunala och egna dricksvattensystemet.

Kommunen kan heller inte garantera att dricksvattensystemet alltid är i funktion på grund av reparationer eller att vi måste begränsa trycket eller avbryta leveransen på grund av läckage. Fördelen med egen vattenreservoar är därför att du säkerställer tillgången av vatten.

Vad kostar det att ansluta sig?

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal enligt gällande VA-taxa.

Läs om alla vatten- och avloppstaxor här

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunala vatten- och/eller avloppssystemet. Det kan dessutom tillkomma en avgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal.

Läs om alla vatten- och avloppstaxor här

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgiften är en årlig avgift baserad på fasta samt rörliga kostnader

Läs om alla vatten- och avloppstaxor här

Avgifter

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp betala avgift enligt vatten- och avloppstaxan.

Läs om alla vatten- och avloppstaxor här

Vattenmätare

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas.

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter.

Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid vattenmätaren. Kontrollera ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder! Se till att alltid ha omkring +10 grader i utrymmen där din vattenmätare finns. Den ska vara lätt att komma åt och sitta på en godkänd konsol. Väggar och golv i utrymmet där din vattenmätare sitter, ska tåla spill och läckage av vatten. Utrymmen ska vara upplyst.

Avläsning

Regelbunden avläsning

Vattenmätarens mätarställning ska årligen skickas in till tekniska förvaltningen på det självavläsarkort som skickas hem till dig som har en analog vattenmätare. Den digitala vattenmätaren läses av automatiskt. Detta för att du ska få en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen, och slippa överraskande fakturor vid försenade avläsningar.

Regelbunden avläsning, flera gånger per år, är dessutom ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i din fastighet. De tär viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och vid längre frånvaro.

Gör det till en vana att även lyssna på vattenmätaren. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren, då alla kranar i huset är stängda, kan du ha en läcka.

På nya digitala vattenmätare visas felkoder som till exempel LEAK och BURST, som indikerar en vattenläcka.

Minskad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer minska ovanligt mycket kan du via vår e-tjänst rapportera in nuvarande mätarställning för att du skall faktureras för din faktiska användning.

Ökad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer öka ovanligt mycket behöver du kontakta oss så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Vattenförbrukning Länk till annan webbplats.

Vattenmätarbyte

Kommunen byter ut din vattenmätare cirka var tionde år enligt SWEDAC:s föreskrifter STAFS 2007:2.

Om du har en manuell vattenmätare kan den behöva bytas i förtid, eftersom kommunen håller på att byta ut dessa mot fjärravlästa mätare. Detta görs oftast samtidigt för alla mätare i ett område oavsett när de sattes upp.

Hjälp oss att underlätta mätarbytet genom att se över mätarens plats. Ett visst utrymme kring vattenmätaren måste finnas för att servicepersonal ska kunna göra mätaravläsningar och mätarbyten.

Tänk på att:

 • Utrymmet ska skyddas från frost.
 • Utrymmet ska vara belyst.
 • Golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten. Det är önskvärt med golvavlopp.
 • I samband med servicepersonalens besök ska mätarplatsen vara lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
 • Vattenmätaren ska monteras i en vattenmätarkonsol, som är fast förankrad i väggen.
 • Avstängningsventiler ska vara godkända och av modellen kulventil.
 • Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.
 • Rör eller kopplingar får inte vara angripna av rost.

För att mätarens plats ska vara godkänd ska vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol som är försedd med skjutbar hylsa. Det ska gå att plombera konsolen för att hindra otillåten nedmontering av mätaren. Mätarkonsollen ska vara av typen "teleskop" med mätintervall 190-222 millimeter. Ventilen ska vara en kulventil. Skruvventil är inte godkänt. Det är fastighetsägaren som kontaktar en VVS-firma för att få hjälp med mätarkonsol och kulventil.

Vilka regler gäller?

Enligt SWEDAC (STAFS 2007:2) ska vattenmätare i villafastigheter bytas senast vart 10:e år. I allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) anges regler för hur vattenmätaren ska skötas samt hur ansvaret för vattenmätaren är fördelat mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt vattentjänstlagen ska fastighetsägaren sköta och vårda vattenmätaren väl så att den behåller de egenskaper den hade som ny, till exempel ska avstängningsventiler kring mätare hållas i bra skick. I boverkets byggregler finns regler för hur tappvatteninstallationer ska utformas.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Din vattenmätare har två avstängningsventiler. Så här gör du för att kontrollera att de fungerar som de ska:

 1. Stäng den ena ventilen vid mätaren.
 2. Öppna en vattenkran.
 3. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
 4. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör. Det händer att ventilens rattar släpper från sina fästen vilket kan orsaka svåra vattenskador. Om ratten lossnar finns även risk att du skadas såväl av ratten som av det trycksatta vattnet. Kontakta våra rörnätstekniker om du är osäker på om dina ventiler är godkända kulventiler eller skruvventiler som behöver bytas.

Du kan ringa till rörnätstekniker via servicecenter 0476-550 00

Som fastighetsägare, vad bör jag göra innan bytet?

Du som fastighetsägare ska se till att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet (kugghjulen ska stå still när ventilerna är avstängda, pröva en i taget.)

 • Vattenmätaren bör vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
 • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
 • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om de får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Måste jag vara hemma när mätaren ska bytas?

Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vattenmätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. En till fyra veckor innan besöket kommer ett tidsbokningskort i din brevlåda med namn och telefonnummer till installatören, så att ni på ett enkelt sätt kan komma överens om en ny tid ifall den föreslagna tiden inte passar.

Hur ofta läser kommunen av min nya mätare?

Vi läser av din digitalmätare en gång per år.

Vattenavstängningar

För att trygga en säker leverans av dricksvatten gör vi hela tiden förbättringsarbeten på våra ledningar. Om det inte kommer något vatten när du öppnar dina kranar kan det bero på att vi tillfälligt stängt av vattnet ute i gatan exempelvis på grund av en akut vattenläcka. Det kan också bero på ett planerat avbrott. Vi tackar för ditt tålamod vid dessa avbrott.

Planerade och akuta vattenavstängningar informerar vi om under Serviceinformation på hemsidans startsida. Informationen uppdateras under kontorstid.

För att förbättra kommunikationen skickar vi, under kontorstid, även ut sms till berörda kunder. Har du ingen mobil så får du ett röstmeddelande i din fasta telefon. Observera att tider för avbrotten är ungefärliga och att vår personal jobbar så snabbt som möjligt för att minimera störningarna till dig som kund.

Läs mer om sms-tjänsten här

Innan vattnet stängs av

 • Tappa upp vatten för hushållets behov.
 • Se till att alla vattenkranar är stängda.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin.

Under vattenavstängningen

 • Det går att spola i toaletten en gång men sedan fylls inte vattnet på.
 • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.

När vattnet är tillbaka

 • Öppna kranen till kallvattnet försiktigt och låt vattnet rinna några minuter. Spola gärna i flera kranar.
 • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir klart igen. Det är inte farligt utan består av rostutfällningar och vattnet kan bli grå-vitt då det kommit in luft i ledningen.
 • Undvik att använda tvättmaskinen direkt efter en avstängning då eventuellt missfärgat vatten kan färga av sig på ljus tvätt.

Kyla kan påverka ledningarna

Vid kyligt väder med tjäle eller snabba temperaturförändringar kan marken röra sig. Detta gör att även ledningarna i marken rör sig vilket då kan leda till sprickor och vattenläckor.

Vid akuta problem efter arbetstid, kontakta SOS Alarm:

0470-468 51

Fylla pool eller bassäng

Ska du fylla din pool eller bassäng med mer än 2 000 liter vatten ska vattenuttaget anmälas till VA-avdelningen minst 5 dagar i förväg. Du anmäler det till VA-avdelningen genom e-tjänsten och väntar på besked innan du börjar fylla på med vatten.

Anmälan om påfyllning av pool Länk till annan webbplats.

Att tänka på

 • När du fyller din pool ska du vara uppmärksam på att slangen inte hamnar under vattenytan. Då finns det risk för att det blir baksug i vattenledningen och poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Fyll upp din pool långsamt och gör det gärna nattetid när övrig vattenförbrukning är lägre.
 • VA-avdelningen kan komma att lämna ytterligare anvisningar om när och hur påfyllningen av din pool får ske för att undvika problem i vattenleveranserna.

Dessa regler behövs för att

 • Det är dricksvatten vi använder för att fylla pooler, vattna gräsmattor och tvätta hus med mera. Våra vattenverk och vattenledningar är dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning.
 • Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar dyra och resurskrävande läcksökningsåtgärder.
 • Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool eller bassäng.

Tömning av pool

Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Du gör det genom att:

 • Vänta några dagar efter senaste klorering innan du börjar tappa ut vattnet.
 • Låt vattnet infiltreras på din gräsmatta.
 • Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Då blir skadan för vattenlevande organismer mindre.
 • Poolvatten som innehållande kemikalier bör inte släppas till dag- eller spillvattennätet.

Bor du inom ett vattenskyddsområde finns det särskilda föreskrifter som måste följas. Föreskrifterna kan reglera både installation av en pool och vad som gäller i samband med tömning av en pool. Kontakta kommunens miljö- och byggförvaltning alternativt Länsstyrelsen i Kronobergs län om du har frågor.

Kommunen kan inte fylla upp pooler. Om du vill ha hjälp med poolfyllning kontakta ett privat företag.

Spara vatten

Grundvattennivåerna i delar av kommunen är mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Under sommarmånaderna är det normalt att grundvattennivån sjunker ytterligare, eftersom det mesta av den nederbörd som faller tas upp av växtlighet eller avdunstar.

Kommunalt vatten klassas som livsmedel vilket i sin tur innebär att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning. Kapaciteten i vattenverket begränsas av antalet filteranläggningar där vattnet måste passera för att klara Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten.

I genomsnitt förbrukar varje person cirka 160 liter vatten varje dygn. Fördelat på följande sätt:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning
 • Du gör av med cirka 120 liter vatten på tio minuter om du diskar under rinnande vatten.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna, varje minut rinner det ut cirka 6 liter.
 • En läckande toalett kan dra upp till 400 000 liter vatten per år.
 • En droppande kran kan droppa ut 15 000 liter vatten per år.

Generellt ökar vattenförbrukningen under varma sommardagar med ca 20 % vilket innebär att 500 000 liter extra dricksvatten ska produceras per dygn.

Sedan 2013 har dricksvattenförbrukningen ökat med 30 %. Att vattenförbrukningen ökar beror i sin tur på att Älmhult växer.

Tips på hur du sparar vatten

 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program
 • Skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten
 • Ta korta duschar
 • Bada inte i badkar
 • Använd snålspolande duschmunstycke
 • Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar
 • Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning (en vattenspridare kan dra 50 liter på 5 minuter)
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt
 • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds
 • Vattna inte växter i solljuset på dagen för då dunstar det mesta av vattnet innan det når växternas rötter

Anmäl när du fyller din pool

Innan du får fylla din pool eller göra andra större vattenuttag (mer än 2 000 liter) måste du meddela kommunens VA-avdelning. Du får då de råd och anvisningar som behövs för att uttaget inte ska äventyra övriga hushålls dricksvattenförsörjning.

Om din brunn sinar

Att spara på vattnet är även viktigt för dig som har en egen brunn. Älmhults kommun har inte möjlighet att köra ut vatten till dig om din brunn sinar. Däremot går det bra att hämta dricksvatten i vattenkiosken på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset).

Borra ny brunn

En brunn som är borrad i berggrunden är i regel inte lika känslig för torka som en grävd brunn. Om du ska borra en brunn är det viktigt att brunnsborrningen utförs fackmannamässigt och i enlighet med Normbrunn-16. Du bör anlita en certifierad brunnsborrare eller kontrollera att de är anslutna till någon av branschorganisationerna för brunnsborrare, till exempel Avanti eller Geotec.

Innan du borrar en egen brunn kan du först höra med VA-avdelningen för att få information om det planeras kommunalt vatten och avlopp i området där du bor.

Vattenkiosk på Drivågatan

På Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset) finns en vattenkiosk där du kan hämta vatten om din brunn sinar. I vattenkiosken används nödvattenkranen genom att hålla inne knappen tills vattnet kommer. Du behöver ha med dig egna behållare. Om du behöver större mängder vatten, kontakta Servicecenter.

Avgiften för större mängder vatten är 55 kronor/m3 och det minsta beloppet som debiteras är 375 kronor (inklusive moms). Det finns möjlighet att hämta ut en egen nyckel till vattenkiosken mot en depositionsavgift på 500 kronor.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.

Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.

Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)
MätområdeEnhetTjänligt med anmärkningOtjänligt
Surhetsgrad
mellan 7,5–9,0över 10,5
Mangan (Mn)mg/liter0,05
Järn (Fe)mg/liter0,2
Nitrat (NO³)mg/liter2050
Klorid (Cl)mg/liter100
Fluorid (F)mg/liter
1,5
Total hårdhet°dH

Medelvärde av provtagningar hos användare i Älmhult under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Älmhult under 2020-2021
MätområdeMedelvärdeEnhet
Surhetsgrad8,37pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)1,17mg/liter
Klorid (Cl)19,5mg/liter
Fluorid (F)0,073mg/liter
Total hårdhet4,13°dH

Medelvärde av provtagningar hos användare i Diö under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Diö under 2020-2021
MätområdeMedelvärdeEnhet
Surhetsgrad8,35pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)0,36mg/liter
Klorid (Cl)21,5mg/liter
Fluorid (F)0,29
mg/liter
Total hårdhet (dH)4,7

Medelvärde av provtagningar hos användare i Eneryda under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Eneryda under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,3pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)<0,3mg/liter
Klorid (Cl)43mg/liter
Fluorid (F)0,67mg/liter
Total hårdhet (dH)6,35

Medelvärde av provtagningar hos användare i Virestad under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Virestad under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,05pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)0,057mg/liter
Nitrat (NO³)<0,3mg/liter
Klorid (Cl)11mg/liter
Fluorid (F)0,86mg/liter
Total hårdhet (dH)5,1

Medelvärde av provtagningar hos användare i Fanaholm under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Fanaholm under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad7,62pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)2,2mg/liter
Klorid (Cl)12mg/liter
Fluorid (F)0,09mg/liter
Total hårdhet (dH)3,4

Medelvärde av provtagningar hos användare i Häradsbäck under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Häradsbäck under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,19pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)0,8mg/liter
Klorid (Cl)42mg/liter
Fluorid (F)0,69mg/liter
Total hårdhet (dH)5,5

Medelvärde av provtagningar hos användare i Hallaryd under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Hallaryd under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,22pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)0,37mg/liter
Klorid (Cl)26mg/liter
Fluorid (F)0,66mg/liter
Total hårdhet5

Medelvärde av provtagningar hos användare i Göteryd under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Göteryd under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,24pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)11,5mg/liter
Klorid (Cl)18,5mg/liter
Fluorid (F)<0,05mg/liter
Total hårdhet2,2

Medelvärde av provtagningar hos användare i Pjätteryd under 2020-2021

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Pjätteryd under 2020-2021

Mätområde

Medelvärde

Enhet

Surhetsgrad8,22pH
Mangan (Mn)<0,02mg/liter
Järn (Fe)<0,05mg/liter
Nitrat (NO³)<0,3mg/liter
Klorid (Cl)9,3mg/liter
Fluorid (F)0,85mg/liter
Total hårdhet5,75

Bevattningsförbud

Kommunalt vatten klassas som livsmedel vilket i sin tur innebär att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning. Åtta av kommunens nio vattenverk använder grundvatten som råvara. 75 procent av kommunens vattenbehov tas från Älmhults vattenverk, som hämtar sitt råvatten från sjön Möckeln.

Vid bevattningsförbud – gäller dig som boende eller besökare

 • Använd vattenkanna för att vattna blommor i trädgården. Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna i trädgård/gräsmatta. Om du ska så en gräsmatta gör det på hösten. Då är förutsättningarna bättre för att gräsmattan tar sig utan ständig bevattning.
 • Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även upplåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får (om den måste för hållbarheten) fyllas till den nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Att fylla en mindre barnpool med max 500 liter vatten är ok.
 • Tvätta bilen i godkända bilvårdsanläggningar och tvätthallar som återanvänder tvättvattnet. Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta altaner och staket eller liknande.
 • Du får tvätta din fasad om du ska måla om huset.

Vid bevattningsförbud – gäller dig som företagare

Vissa företag behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Med anledning av detta gäller vissa undantag från bevattningsförbudet.

 • Användning av högtryckstvätt för vissa branscher, tex. målerifirmor som behöver vattnet för att tvätta fasaden. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt.
 • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vatten.
 • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och förbipasserande.
 • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart för växter för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

Vid bevattningsförbud - vad gäller för de som har egen brunn?

De som har egen brunn ansvarar för sin egen vattenförsörjning och får hushålla med sitt vatten efter de förutsättningar som varje fastighetsägare har. Bevattningsförbudet gäller bara för dem som är anslutna till kommunalt vatten.

Du kan läs mer om grundvattennivåerna på SGU.se Länk till annan webbplats.

Det finns en vattenkiosk på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset) där du kan hämta vatten.

Hur vattnar kommunen sina planteringar?

Kommunen hämtar vatten från en damm för bevattning av våra planteringar.

Kan man ta vatten från sjön?

Länsstyrelsen säger så här: ”Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.”

Läs mer om vattenverksamheter på Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.Se rubriken: Undantag från anmälnings- och tillståndsplikt

Vanliga frågor kring fakturan

Kan förbrukningen verkligen stämma?

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning. Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år.

Vad påverkar kostnaden för vatten?

Hur mycket du betalar beror normalt på din vattenförbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din vattenmätare, och skickar in svaret till oss via e-tjänst eller den frankerade svarsblanketten du fått med posten. En gång per år ska vattenmätaren läsas av. Efterhand byts de manuella vattenmätarna ut till digitala vattenmätare. Du som har en digital vattenmätare behöver inte läsa av den.

Kan jag få e-faktura?

Du anmäler e-faktura via din internetbank.

Kan jag få faktura via e-post?

Nej, vi skickar inte fakturor via e-post.

Kan jag få autogiro?

Du anmäler autogiro via din internetbank. Har du inte möjlighet till detta kontakta oss så skickar vi en autogiroblankett till dig.

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturan skickas ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december.

Anmäla ägarbyte

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress.

Jag hyr ut huset och vill att fakturan skickas till hyresgästen

Vi skicka faktura enbart till fastighetsägaren som är betalningsansvarig.

Varför betalar jag för dagvattenavgift? Vad är dagvatten?

En ny vattentjänstlag trädde i kraft 2007 och där klargjordes att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) ska avgiftsbeläggas. Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvattengata och dagvattenfastighet.

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området.

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Varför får jag betala för dagvatten, när jag har stenkista?

Din fastighet debiteras för dagvattenfastighet och dagvattengata.

Vanliga frågor

Hur kommer vattnet till kranen?

I Älmhults kommun har vi tio stycken vattenverk. Älmhults vattenverk tar sitt råvatten från sjön Möckeln medan övriga tätorter i kommunen utnyttjar naturligt grundvatten för sin vattenförsörjning. Diö vattenverk levererar även vatten till Liatorp samhälle.

Vid grundvattenverk behandlas råvattnet för att sänka eller ta bort halter av järn, mangan och kolsyra. Dessutom höjer man hårdheten på vattnet och pH-justering av utgående vatten är också vanlig.

I Älmhult där man använder ytvatten som råvara bygger behandlingen av vattnet på principen för konstgjord infiltration. Detta innebär att sjövatten, efter grovsilning och filtrering, infiltreras i en grusås. Efter cirka en vecka kan detta vatten pumpas upp ur rullstensåsen till vattenverket för slutbehandling.

Efter slutbehandlingen pumpas dricksvattnet till vattentornet som ser till så att det är jämt tryck i ledningssystemet. Vattentornet fungerar även som ett magasin. Eftersom vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt men det går åt mest vatten på morgonen och kvällen kan man jämna ut dessa toppar med att fylla upp reservoaren när förbrukningen är som lägst.

Från vattentornet leds sedan vattnet ut i ledningssystemet och vidare till alla abonnenter. Det finns cirka 190 km dricksvattenledningar i kommunen.

Ska du flytta eller sälja en fastighet?

Om du flyttar eller säljer en fastighet behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress.

Varför kan vattnet ibland bli missfärgat (brunt/rostfärgat/grönaktigt/vitt/grumligt)?

I samband med olika typer av driftstörningar på ledningsnätet, till exempel avbrott eller vattenläcka, kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, låt kranen rinna tills vattnet blir klart. Om vattnet ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning.

Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och kontakt med fastighetsägaren rekommenderas. Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?

Vi har mjuk till medelhårt vatten i vår kommun. Mjuk vatten ligger mellan 2-5DH och ett medelhårt vatten mellan 6-10DH.

Läs mer här om vattenkvaliteten i Älmhults kommun.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen - ABVA, har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län.

Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna är antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 172, trädde i kraft 2009-01-01.Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Inledning

1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

2. Vem som är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i respektive kommun framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Inkoppling till den allmänna anläggningen

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan anvisar hur inkopplingen ska ske.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning och kylanläggning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.

8. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning och kylanläggning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får inte tillföras i förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder vidtagits.

Huvudmannen bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.

14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.

Egen Brunn

Vattenprov - egen brunn


Du som har egen brunn, enskild vattentäkt, ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Inrättande av en dricksvattenbrunn behövs inte anmälas in till miljö- och byggförvaltningen samt inget tillstånd krävs för att inrätta en enskild dricksvattenbrunn. Entreprenören som bygger dricksvattenbrunnen rapporterar in till SGU.

Läs mer på SGU.se Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar brunnsvatten minst vart tredje år.

Analys/Vattenprov

För att ta reda på vilken kvalitet du har på ditt dricksvatten måste ett laboratorium analysera vattnet. Det finns flera olika laboratorium som gör detta. En del är ackrediterade, det betyder att de är kontrollerade och godkända för att analysera vatten.

Älmhults kommun har en överenskommelse med SGS Analytics Sweden AB, tidigare SYNLAB, om brunnsvattenanalyser till sänkt pris. (OBS! Kampanjkod måste användas för att få sänkt pris, se punkt 3 nedan.) Provtagningsflaskor beställs via deras webshop och skickas ut till dig. Analyskostnaden varierar beroende på vilken analys du önskar. Betalning sker med betalkort eller faktura. Faktura kostar 50 kronor extra. Provet kan lämnas på tisdagar senast klockan 14.00 på servicecenter i kommunhuset. Provet måste vara taget samma dag. Alternativt kan returfraktsedel beställas ihop med flaskorna, det kostar 150 kronor.

Så här går det till att beställa flaskor via SGS Analytics

Gå in på www.brunnsvatten.se Länk till annan webbplats.

 1. Välj analyspaket genom att klicka på varukorgsknappen vid respektive analys. Din valda analys placeras i Varukorgen.
 2. Klicka på varukorgen för att se valda analyser. Här kan du välja att ta bort analys eller fortsätta att handla. Fyll sedan i den information som behövs: Brunns-eller anläggningsadress, provinlämning och rapportleverans. Tryck på Spara och fortsätt för att komma till kassan.
 3. I kassan, Ange kampanjkoden KRONOBERG med versaler och klicka på Använd rabattkoden. Fyll i dina uppgifter. Välj betalningssätt. Klicka på Slutför köp. När köpet är genomfört får du upp en sammanställning av beställningen på skärmen som du kan skriva ut. En orderbekräftelse skickas också till den e-postadress du uppgivit.
 4. Provtagningsmaterial skickas ut inom ett par dagar. Analysresultatet får du per post cirka 10 arbetsdagar efter att SGS Analytics tagit emot provet.
 5. Provet kan lämnas på kommunhuset i Älmhult på tisdagar före klockan 14.00 eller på något av SGS Analytics inlämningsställen. OBS! Provet måste lämnas samma dag som det tas.
 6. Uppe i högra hörnet under meny finns svar på vanliga frågor. SGS Analytics kundtjänst kan också hjälpa dig om du har frågor om din beställning. Du når dem på telefonnumret nedan.

Översvämning egen brunn

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten med virus och bakterier. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak.

Om du är osäker på om vattnet har blivit förorenat bör det kokas om det ska användas för dricksvatten. Man bör även avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Som alltid rekommenderas att du regelbundet inspekterar din brunn så att den är i god kondition samt att du provtar vattenkvaliteten.

Läs mer om hur du provtar vattenkvaliteten under rubriken Vattenprov - egen brunn längre upp på sidan.

När risken för översvämning avtagit och vattennivåerna återgått till de normala kan en förorenad brunn spolas och eventuellt även kloreras, så att negativa effekter från en eventuellt kvarvarande förorening elimineras. För detta rekommenderas fackmannamässig hjälp.

Läs mer om översvämning och egen brunn på Livsmedelverket.se Länk till annan webbplats.

Sinad brunn

Om vattnet i din grävda brunn inte räcker till beror det i regel på att grundvattennivån i området har sjunkit för mycket. Det kan också bero på att tillrinningen till brunnen minskat, till exempel genom att botten slammat igen. I så fall kan det hjälpa att rensa botten och lägga in ny sand och grus. Om den grävda brunnen ofta sinar, kanske enda alternativet är att borra en brunn.

Hitta din närmaste borrare Länk till annan webbplats.

Älmhults kommun (inklusive räddningstjänsten) har inte möjlighet att köra ut vatten. Däremot går det bra att hämta dricksvatten gratis på VA-avdelningens vattentankstation på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset).

På vattenkiosken används nödvattenkranen genom att hålla inne knappen tills vattnet kommer. Vid behov av större mängder vatten från vattenkiosken kontakta renhållningsavdelningen måndag till fredag kl 07.00-16.00 på något av följande telefonnummer nedan.

Avgiften för större mängder vatten är 55 kronor/m³ och det minsta beloppet som debiteras är 375 kronor. Avgifterna är inklusive moms. Det finns möjlighet att, mot en depositionsavgift på 500 kronor, hämta ut en egen nyckel till vattenkiosken. Depositionsavgiften faktureras i efterhand.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?