Avlopp och dagvatten

Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Då är det vi som levererar vattnet och tar hand om avloppsvattnet.

Kommunalt avlopp och dagvatten

Vad betyder verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen sker genom kommunala VA-anläggningar.

Om du är kopplad till det kommunala avloppsledningssystemet rinner vattnet du spolar ner i ditt avlopp ut i de kommunala ledningarna och vidare till någon av kommunens sex avloppsanläggningar. I Älmhults kommun har vi cirka 180 km avloppsledningar.

Vi har kommunalt vatten- och avlopp i orterna Älmhult, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd, Pjätteryd, Ryfors, Stenbrohult/Råshult, Möckelsnäs och Fanaholm.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde

Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av det. Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom verksamhetsområdet. Försörjningen ska ske via den kommunala VA-anläggningen. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. När förbindelsepunkterna är upprättade och meddelade till fastighetsägaren, ska anläggningsavgift betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Fastigheter utanför ett verksamhetsområde

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är VA-tekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala VA-anläggningarna är dock oftast dimensionerade för att enbart klara VA-försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde.

Avloppsstopp

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på om felet finns inne på din tomt ska du kontakta Servicecenter.

Ring Servicecenter på 0476-550 00

Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefonnumret nedan.

Ring jourtelefon för felanmälan 0476-510 00

Avloppsstopp kan uppstå i såväl kommunens ledningar som i din fastighets ledningar. Kommunen ansvarar för stopp utanför din tomtgräns medan stopp inom fastigheten är fastighetsägarens ansvar. Genom att anmäla avloppsstopp kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen. Om du har flera toaletter och det bara är stopp i en av dem, är det troligt att stoppet sitter inom fastigheten.

Kommunen felsöker

Efter att du ringt till oss börjar vi felsöka på de kommunala ledningarna. Det gör vi kostnadsfritt. Om vi kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma som lagar det felet. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att du kontaktar kommunen först för felsökning om du är osäker på var stoppet finns. Privata firmor får inte åtgärda fel på kommunens ledningar.

Ansvar och ersättning

Brister i fastighetens ledningar

Om du får en översvämning på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten- och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen är det kommunens ansvar. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen.

Undvik avloppsstopp

För vår miljös skull måste vi tänka på vad vi häller ut i diskhon, handfatet eller spolar ner i avloppet. Många gånger används toaletten som ett sopnedkast. Förutom skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar.

I diskho och handfat

 • Torka ur stekpannan och spola inte ner stekfett/matolja i avloppet.
 • Töm oljan i din egen kompost – om du har någon.
 • Tappa frityroljan i en pappersförpackning med skruvkork och lägg den i insamlingen för organiskt avfall. Om inte sådant kärl finns lägg förpackningen i det vanliga sopkärlet.

Spola rätt

I Sverige spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i ledningar och pumpstationer vilket gör att bräddningar sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan drabbar VA-kollektivet.

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat!

Allt annat skräp ska slängas i soppåsen och farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Nedan följer några tips för att inte tillföra onödiga föroreningar i avloppsvatten från toalett, köksvasken och tvättmaskinen:

 • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp! Det räcker inte med att de är miljömärkta.
 • Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel! Det överdoseras enorma mängder i Sverige varje år.
 • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel och färgrester.
 • Ställ in en papperskorg på toaletten. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten.
 • Läkemedelsrester ska lämnas tillbaka till apoteket.
 • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet.
 • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, till exempel Triclosan.
 • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.

Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Fakta om fulspolning

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Läkemedel, snus, målarfärg, smink och starka rengöringsmedel hör inte heller hemma i toan.

Hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Tops, tamponger, kondomer och andra fasta material

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier och läkemedel

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena, utan dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur, växter och natur. Dessutom kan kemikalier skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

Därför ska kemikalier lämnas till återvinningscentralen och överblivna läkemedel till Apoteket där de tas omhand på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Målarfärg

Målarfärg ska inte spolas ner. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig, innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Matfett

Fett brukar kanske inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar i ledningarna som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem och en allt större kostnad.

Torka ur stelnat stekfett med hushållspapper och släng det istället i matavfallet. Frityrolja kan du hälla i en tom mjölkkartong eller PET-flaska och sedan slänga i soporna (restavfall). Då kommer det till nytta som energi.

Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar!

När vi använder vatten lånar vi det från naturen. Vattnet används och återförs i ett evigt kretslopp. Den mängd vatten som finns på jorden är den mängd som alltid kommer att finnas. Vi kan inte tillverka nytt vatten, bara återanvända det som finns.

Så renas avloppsvattnet

När du spolar ner vatten i ditt avlopp åker avloppsvattnet ner genom ledningarna, ut i kommunens spillvattenledningar och till någon av kommunens sex reningsverk.

Alla reningsverk har samma uppgift, det vill säga att rena avloppsvattnet. Men själva processen i de olika reningsverken i kommunen skiljer sig åt beroende på hur många som är anslutna.

Avloppsvattnet renas i fyra steg

Älmhults reningsverk är det största verket. Här behandlas avloppsvatten från tätorten samt Eneryda, Liatorp och Diö. Avloppsvattnet renas i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och filtrering.

 1. Mekanisk rening - Mekanisk rening innebär att avloppsvattnet som kommer in i reningsverket passerar ett galler som rensar bort större föremål ur vattnet till exempel hushållspapper och bindor. Sedan passerar vattnet ett sandfång där större partiklar som grus och sand sjunker till botten. Renset och sanden tas om hand och körs till deponi.
 2. Biologisk rening - I det biologiska steget bryter mikroorganismer ner kväve och organiskt material ur vattnet. Här tillsätts även luft eftersom bakterierna behöver syre för att kunna göra ett bra arbete. Sedan pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger där slam kan sjunka till botten.
 3. Kemisk rening - Vid den kemiska reningen tillsätts järnklorid som binder fosfor till sig och gör att det bildas klumpar, flockar, som sjunker till botten.
 4. Filtrering - Därefter filtreras vattnet genom ett sandfilter som fångar upp partiklar som inte redan sjunkit till botten. Efter filtersteget leds vattnet till en poleringsdamm för ytterligare rening innan vattnet når Drivån.

Slammet som bildas vid de olika processerna samlas upp i en bassäng och går vidare till rötkammaren.

Mediciner och kemikalier lämnas på återvinningscentral

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena. Dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur och natur. Kemikalier kan också skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

 • Överblivna eller gamla kemikalier ska lämnas till återvinningscentralen
 • Överblivna eller gamla mediciner ska lämnas till Apoteket

Slam

Älmhults kommun har satt upp som miljömål att förbättra slambehandlingen på kommunens avloppsreningsverk, samt att minska deponeringen av behandlat slam. Avloppsreningsverket i Älmhult byggdes ut med en biogasanläggning och vassbäddar 2001.

Slammet som bildas i reningsverket pumpas till en rötkammare där det behandlas under 20 dygn vid 37° C. Vid behandlingen bildas metangas som används för uppvärmning av biogasanläggningen och reningsverkets lokaler. De delar av anläggningen som kan ge upphov till lukter är övertäckta och ventilerade. Luften från fläktarna samlas upp och behandlas i ett kompostfilter. Det rötade slammet som uppstår i biogaskammaren används sedan för sluttäckning av de gamla deponierna på Äskya avfallsanläggning.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från tak, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Andelen hårdgjord yta har ökat genom förtätning av samhällena de senaste årtiondena vilket gör att större volymer vatten måste tas om hand. Framtidens ökade nederbördsmängder ställer höga krav på fördröjning för att minimera riskerna för översvämningar.

Till dagvatten räknas följande:

 • Regnvatten
 • Smältvatten
 • Spolvatten
 • Framträngande grundvatten

Efter att dagvattnet har runnit på våra gator och tak så blir det ofta förorenat innan det når våra sjöar och vattendrag. Våtmarker fungerar som effektiva reningsfilter och är därför ett bra komplement till markinfiltration, naturens egen reningsprocess. Kommunen har ett antal anlagda våtmarker och dagvattendammar som kommer att kompletteras med fler under de kommande åren.

Biltvätt

Tänk på miljön! Tvätta bilen i en godkänd "gör-det-själv-hall" eller automatisk biltvätt. Där renas det miljöfarliga tvättvattnet i en anläggning med bland annat oljeavskiljare.

Endast vid enstaka tillfällen får tvätt ske på din egen tomt. Om bilen står på gräsmatta eller grus, där vattnet ges möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Miljövänliga och miljömärkta produkter ska användas. Inga avfettningsmedel får användas. Ställ inte bilen på asfalt eller för nära dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller vattendrag.

Vad händer när du tvättar bilen på gatan?

När du tvättar din bil på gatan eller på din asfalterade garageinfart, rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Därifrån förs tvättvattnet oftast helt orenat ut i en sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller tungmetaller, olja och andra kemikalier som är skadliga för oss människor och vattenlevande växter och djur.

Policy för fordonstvätt

Älmhults kommun har genom ett miljösamverkansprojekt med övriga kommuner i Kronobergs län och Blekinge län tagit fram en policy för fordonstvätt. Policyn för fordonstvätt anger lämpliga försiktighetsmått enligt miljöbalkens krav.

Det är den som tvättar som är skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att förhindra att människor eller miljön tar skada. Biltvätt på gatan och utsläpp av förorenat tvättvatten kan därför leda till föreläggande eller förbud.

Policy för fordonstvättar i Älmhults kommun Pdf, 351.7 kB.

Båtvård

Båtbottnarna målas ofta för att hindra alger och annat från att få fäste på båten. Problemet med dessa färger är att de innehåller ämnen som skadar vattenlivet och den marina miljön.

Det finns nya färger som har mindre negativa effekter på vattenlivet. Att rengöra båten mekaniskt är dock ändå det mest skonsamma för miljön. Det är speciellt viktigt att välja miljövänliga metoder för båtar i sjön Möckeln eftersom Möckeln levererar dricksvatten till Älmhults tätort.

Båtvård för insjöar

Om man trots allt behöver måla båten är det viktigt att välja färger som är godkända för området. I insjöar är det endast tillåtet att använda fysikaliskt verkande skydd mot påväxt. Påväxt innebär exempelvis alger och djur som fäster vid fasta ytor.

Ett tips är att skapa en hal yta, då får påväxten inte fäste. Man kan också använda självpolerande färg, då lossnar det yttersta lagret färg tillsammans med eventuell påväxt när båten rör sig i vattnet.

Men även fysikaliskt verkande färger kan vara giftiga. Vissa färger innehåller till exempel zinkoxid, som är giftigt för vattenmiljön om det läcker ut. Av märkningen på färgburken ska det framgå om färgen är giftig för hälsa och miljö.

I insjöar får inte längre båtbottenfärger användas som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet. Dessa färger räknas som bekämpningsmedel. På västkusten är påväxtproblemen större och därför får vissa färger användas. På nyare färgburkar ska det finnas information om i vilka områden färgen får användas. Använd inte gamla färger utan att kontrollera om färgen fortfarande får användas!

Miljöpåverkan av båtvård

Bottenmålning av fritidsbåtar har stor betydelse för vattenmiljön. Detta eftersom de ligger nära stranden i grunda vikar. De är viktiga fortplantningsområden för många vattenlevande arter. Under en analys 2011 upptäcktes höga halter av tennorganiska föreningar (Tributyltenn TBT) i Möckeln. Möckeln är Älmhults dricksvattentäkt. De tennorganiska föreningarna är giftiga för både människor och miljö. De kommer från båtbottenfärger och dessa har varit förbjudet sedan länge.

Läs mer om godkända och förbjudna färger och alternativa metoder:

Läs mer om olika metoder för båtbottentvätt och om olika metoder, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på uppställningsplats.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Enskilda avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar som inte är anslutna till kommunala reningsverk kallas enskilda avlopp. Fastigheter utanför det kommunala VA-nätverket exempelvis på landsbygden har oftast någon form av enskilt avlopp, med avloppsreningsanordningar byggda för endast ett eller några få hushåll.

I Älmhults kommun finns cirka 4 000 enskilda avlopp och många av dessa uppfyller inte de reningskrav som finns för avloppsvatten. Orenat avloppsvatten som släpps ut i naturen kan orsaka olika problem, bland annat följande:

 • smittspridning genom förorenat dricksvatten
 • syrebrist i vattendragen
 • övergödning som kan leda till giftig algblomning

Övergödningen är inte bara ett lokalt problem, då vattnet härifrån i många fall når Östersjön eller Västerhavet.

Avloppsguiden

Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till både fastighetsägare, kommunala tjänsteperson, entreprenörer och intresserad allmänhet. Här kan du läsa om enskilda avlopp och olika reningstekniker.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Ansökan och anmälan

Innan du börjar göra en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning för vattentoalett behöver du ett skriftligt tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och sedan att avloppsanordningen utformas och fungerar enligt tillståndsbeslutet.

För anläggningar utan vattentoalett och vid vissa typer av ändringar krävs istället en anmälan. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd vid ändring av ett avlopp med vattentoalett.

Ett avlopp utan vattentoalett består av en torrtoalett samt ett BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten). BDT-avlopp är anmälningspliktigt, men inte torrtoalett. Latrin är dock ett kommunalt avfall och kräver därför att du har abonnemang för hämtning av latrin hos SSAM. Om du själv vill kompostera latrin behöver du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. 

En ansökan för WC- och bad-, disk- och tvättvattenavlopp (

BDT) består av olika delar

 • En ifylld ansökningsblankett
 • En skalenlig ritning (situationsplan) över avloppsanordningen på den fastighet som berörs. Se blankett för helt ifylld lista över vad som ska vara utmärkt på kartan.
 • Beskrivning av hur grundvattenrör ska utföras, vid markbaserad teknik.
 • Skötselplan för anläggningen.
 • Eventuellt produktblad för vald avloppsteknik, exempelvis minireningsverk eller biomoduler.

Om någon del av avloppsanordningen ska ligga inom strandskyddsområde kan en strandskyddsdispens komma att krävas innan arbetet börjas.

Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och därmed förkortar handläggningstiden. En komplett ansökan har en handläggningstid på sex veckor.

Vanliga kompletteringar av en ansökan/anmälan

 • ofullständig karta/situationsplan
 • skötselplan
 • underskrift av den sökande på ansökningsblanketten

Under ärendets gång skickas meddelanden med exempelvis kompletteringar och upplysningar till dig som sökande. Miljö- och byggförvaltningen förväntar sig att du läser dessa meddelanden i sin helhet. Nedan listas två vanliga kompletteringar:

Kartan, situationsplan

Det är vanligt att kartor som skickas in inte innehåller den information som efterfrågas i ansökningsblanketten. När avloppsanläggningens tänkta placering ritas in ska det vara så noggrant som möjligt och inte slarvigt eller otydligt gjort. Även grundvattenrörets placering ska markeras på kartan.

Skötselplan

För alla enskilda avloppsanläggningar krävs att man presenterar en skötselplan i ansökan.

Söker man för ett minireningsverk har tillverkaren ofta en färdig skötselplan. För minireningsverk ställer vi dessutom krav på upprättat serviceavtal med tillverkaren alternativt dokumenterat sakkunnig person. Detta ska presenteras innan tillstånd ges.

SSAM - latriner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen och prövning enligt miljöbalkens område. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av den taxa som beslutas av kommunfullmäktige, med efterföljande ändringar.

Läs mer om vatten- och avloppstaxa här

Avgifter för ansökan om enskild avloppsanläggning

Avgifter för ansökan om enskild avloppsanläggning
Typ av ansökanAntal timmar
Tillstånd till avloppsanläggning för mottagande av WC-vatten från 1-5 personer6 h
Tillstånd till gemensam avloppsanläggning för mottagande av
WC-vatten från 6-25 personer
8 h
Tillstånd av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 26–100 personer
Löpande timtaxa
Avgift utöver prövningsavgift enligt punkt 1–3 i ärenden där
besiktning krävs i prövningen
Löpade timtaxa

Avgifter för anmälan om enskild avloppsanläggning

Avgifter för anmälan om enskild avloppsanläggning
Typ av anmälanAntal timmar
Inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett
(torrtoalett)
2 h
Tillstånd till avloppsanläggning för mottagande av
BDT-vatten från 1–5 personer
5 h
Ändring av godkänd avloppsanläggning, WC och BDT5 h

Det kan dessutom komma till en fast avgift för hanteringen av strandskyddsdispens om det behövs.

Den som bygger en avloppsanläggning utan skriftligt tillstånd eller en anmälan om ändring/inrättande, kommer bli beordrad att betala en miljösanktionsavgift. Detta enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950. Miljö- och byggnämnden skickar vidare ärendet efter beslut om miljösanktionsavgift till Kammarkollegiet. Det är upp till Kammarkollegiet om en miljösanktionsavgift ska betalas eller er.

 • 5 000 kronor om man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning
  trots att ett sådant tillstånd krävts
 • 3 000 kronor om man utan tillstånd anslutit en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten
 • 3 000 kronor om man utan att ha gjort en anmälan inrättat en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och att arbetet inte börjas innan ett skriftligt tillstånd utfärdats.

Handläggning – så här går det till

Här kan du läsa om hur vi handlägger din ansökan

Lokala förhållanden avgör reningsteknik

Utifrån de lokala förhållandena och förutsättningarna på fastigheten görs en bedömning av hur mycket avloppsvattnet måste renas. Inom vissa delar av kommunen kan högre krav än normalt komma att ställas på enskilda avloppsanläggningar. En bedömning görs från fall till fall.

En bättre rening än vad som sker i en traditionell infiltrationsanläggning kan behövas inom skyddsvärda områden, då de lokala förhållandena kräver en så kallad "hög skyddsnivå". Detta kan till exempel vara inom eller nära naturreservat, sjöar och vattendrag samt inom områden med många dricksvattenbrunnar.

Läs mer om vilka krav som ställs vid hög skyddsnivå och vilka tekniker som uppfyller kraven på Avloppsguidens hemsida.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provgrop

Om avloppsvatten ska infiltreras i marken kommer en provgropsbesiktning att göras efter att ansökan/anmälan och en ritning skickats in till miljö- och byggförvaltningen. Gropen kan grävas av dig som fastighetsägare, gräventreprenör eller någon annan. Det viktiga är att gropen eller groparna görs i nära anslutning till den planerade infiltrationen och att den blir minst 2,5 meter djup eller så djup att grundvatten/berg påträffas. Om det finns fornlämning i närheten ska Länsstyrelsen kontaktas innan något ingrepp görs.

Tänk på att informera miljö- och byggförvaltningen om att provgrop grävts så att miljö- och hälsoskyddsinspektör kan göra en provgropsbesiktning.

Det är viktigt att provgropen har fått stå öppen en tid för att grundvattennivån ska hinna ställa in sig. Detta går snabbare i grova jordarter än i fina. I grovkorniga jordar kan man läsa av grundvattennivån dagen efter. I finkorniga jordar bör man vänta tre till fem dagar. Det bör också ske vid ett tillfälle då det inte har kommit någon betydande nederbörd under de senaste tre dygnen. Orsaken är helt enkelt att vatten kan ansamlas i provgropen. Detta gäller speciellt i finkorniga jordar.

När miljö- och byggförvaltningen utfört en provgropsbesiktning skickas ett brev ut till dig som sökande med provgropsprotokollet. Därefter behöver du själv mäta grundvattennivån vid ett tillfälle minst sju dagar efter förvaltningens avläsning. Detta ska rapporteras in som en komplettering av ansökan.

Servitut

Om avloppet helt eller delvis ska läggas på en fastighet som du inte är ägare till, krävs en skriftlig tillåtelse från den andra fastighetsägaren, lämpligen ett servitut. Miljö- och byggförvaltningen skickar ut ett markyttrande till fastighetsägaren för att få in eventuella erinringar.

Grannar och markägare

Grannar som kan beröras av den planerade avloppsanläggningen kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter.

Om man planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning på annans mark kommer markägaren få möjligheten att komma in med synpunkter.

Fornlämningar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten. För att ta reda på var det finns fornlämningar ska Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Det krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att anlägga en avloppsanläggning inom eller i närheten av fornlämningsområde. Mer information om fornlämningar hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Fornlämningar och fornfynd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Under ansökningsprocessen kan Länsstyrelsen remitteras om miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att ett fornlämningsområde kan påverkas av avloppsanläggningen.

Strandskyddsdispens

Om du planerar att anlägga en avloppsanordning inom strandskyddsområde kan det krävas en strandskyddsdispens. Det är miljö- och byggnämnden som fattar beslut om dispenser, men Länsstyrelsen ska därefter ges möjlighet att överpröva beslutet. Det kan därmed ta lite längre tid än normalt innan arbetet med en avloppsanordning kan börjas, om den ska ligga inom strandskyddsområde.

Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddsvärda områden, kan handläggningen av ärenden komma att ske på annat vis än vad som nämnts ovan.

Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesiktning och utförandeintyg samt kontrollplan

I vissa fall kan det krävas en slutbesiktning av anläggningen innan den täcks över. Detta kommer i så fall att meddelas efter att ansökan/anmälan kommit in. Om besiktning krävs ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas minst en vecka innan besiktning, så att en tid kan bokas.

Oavsett om slutbesiktning gjorts ska ett utförandeintyg samt kontrollplan skickas in med fotografier över anläggningen. För tillstånd utfärdade innan juni 2021 heter det entreprenörsrapport. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att denna dokumentering skickas in. Observera att avloppet inte är godkänt förrän entreprenörsrapport alternativt utförandeintyg och kontrollplan med bilder har kommit in och ett meddelande från miljö- och byggförvaltningen har skickats ut.

Tömning av slamavskiljare

När avloppsanläggningen är färdig kommer miljö- och byggförvaltningen att kontakta SSAM för att ett abonnemang för tömning av slamavskiljare ska läggas upp.

Mer om slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sköt om din avloppsanläggning

En avloppsanläggning kräver skötsel för att fungera tillfredsställande. Genom en god skötsel kan du förlänga anläggningens livslängd. Här hittar du några tips.

Sätt upp och följ en skötselplan

Vid ansökan om ny avloppsanläggning ska du visa en skötselplan för oss innan vi ger dig tillstånd. Har du en äldre avloppsanläggning kan du frivilligt göra en skötselplan. Du kan förlänga anläggningens livslängd genom att regelbundet sköta den och ha koll på den. Här finns exempel hur en skötselplan kan läggas upp.

Välj miljömärkt

Reningen i en avloppsanläggning sker till stor del med hjälp av naturliga bakterier. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs sådana ämnen som skadar dessa bakterier. Så som till exempel lösningsmedel, avfettningsmedel, läkemedel, starka syror, lut och produkter som innehåller klor. Om bakterierna slås ut blir reningen dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan förorena dricksvatten eller miljön i övrigt.

Ett ämne i avloppsvattnet som ger en stor miljöpåverkan är fosfor. Mycket av denna fosfor kommer från tvätt- disk- och rengöringsmedel. Sedan 1 september 2008 får inte tvättmedel innehållande fosfater säljas i butikerna.

Välj alltid miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel och var noga med att dosera rätt.

Regelbunden tömning av slamavskiljare

Slamavskiljarens funktion är att avskilja de grövre partiklarna och fungera som ett säkerhetssteg så att inte efterföljande reningssteg slammas igen. Allt som spolas ner i avloppet samlas i slamavskiljaren. I den första kammaren hamnar allt slam som kommer från huset. Vattnet trycks sedan in i andra kammaren och dit kan även lite slam följa med. När vattnet till sist hamnar i tredje kammaren bör det vara så gott som fritt från slam, eftersom det är detta vatten som ska gå ut i infiltrationen. Slamavskiljaren ska därför tömmas regelbundet, oftast en gång per år.

Om det inte bor mer än två personer i en permanentbostad eller om avloppet tillhör ett fritidshus kan man ansöka om förlängt slamtömningsintervall.

Ansökan om förlängt tömningsintervall av slam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden godkänner tömning upp till vart femte år. Tillståndet varar som högst i 10 år innan tömningsintervallet återgår till varje år.

Vid tillfälliga överbelastningar kan en extra slamsugning bli nödvändig. Om slamavskiljaren överbelastas regelbundet, krävs en slamavskiljare med större volym.

Kontrollera att locket är helt och ligger ordentligt på.

Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Tredje och sista kammaren ska vara näst intill fri från slam. Flytslammet får inte ha blivit så tjockt att det växer över inloppet eller att vattnet som kommer in samlas ovanpå. Om du har frågor om din tömning, kontakta det kommunala avfallsbolaget SSAM:

SSAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fungerande T-rör

Ett vanligt fel, speciellt i äldre slamavskiljare, är att röret vid brunnens utlopp (T-röret) går sönder och ibland till och med ramlar ner. Det är viktigt att röret sitter där det ska, som en sista spärr, eftersom dess uppgift är att förhindra slam från att följa med till efterföljande reningsteg.

Infiltration eller markbädd

I infiltrationsanläggningar och markbäddar ska lika mycket avloppsvatten fördelas till alla spridningsledningar. Överbelastning av en del av anläggningen ger ett sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd. Av samma anledning ska det därför finnas lika många utlopp i fördelningsbrunnen som det finns spridningsledningar. Det vill säga inga förgreningar av spridningsledningar i bädden.

Om det finns slam eller beläggningar i fördelningsbrunnen ska detta samlas upp. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Partiklar som lossnar kan annars föras in i spridningsledningar och sätta igen hålen.

Vattennivån i fördelningsbrunnen ska inte ligga över utloppsrören. Då fungerar inte bädden som den ska.

Luftningsrören bör vara försedda med huvar, som inte hindrar luftningen, för att förhindra löv och skräp från att komma ner i spridningsledningarna. Om luftningsrören innehåller jord, slam eller liknande måste rören spolas rena.

För ner en mätsticka i luftningsrören för att kontrollera om det står vatten i spridningsledningarna. Detta kan bero på:

 • För hög vatten- eller föroreningsbelastning. Belastningen bör då minskas eller anläggningen byggas ut.
 • Igensatta hål i spridningsledningarna, vilket eventuellt kan åtgärdas genom spolning av spridningsledningarna via luftningsrören.
 • En hög grundvattennivå, vilket i vissa fall kan åtgärdas med dränering uppströms anläggningen. Dräneringen innebär som regel markavvattning, vilket är tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen.
 • Olämpliga markförhållandena och en ny anläggning kan bli nödvändig.

Observera att några av dessa åtgärder är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggförvaltningen innan åtgärder vidtas. Marken ovanför spridningsledningarna ska vara så orörd som möjligt och inte belastas av fordon. Den bör inte heller vara bevuxen av träd eller buskar, vars rötter kan skada anläggningen.

Minireningsverk

För minireningsverk eller andra tekniskt avancerade lösningar, krävs som regel någon form av serviceavtal, med ett till två besök per år samt vid eventuellt driftstopp. Vid servicen sker bland annat påfyllning av fällningskemikalier. Det är väldigt viktigt att kemikalier doseras rätt.

För minireningsverk med biologisk rening är bakterierna beroende av kontinuerlig tillförsel av näring. Om avloppsvatten inte tillförs under en längre tid kan bakterierna slås ut. Detta innebär att reningen av avloppsvattnet inte fungerar på bästa möjliga sätt under den första tiden som anläggningen åter används. Leverantören av verket kan ge upplysningar om hur problemet åtgärdas.

Sluten tank

En urintank där urinen tas om hand och sprids på ett sätt som gör att kretslopp av näringsämnen uppstår är en bra lösning ur miljösynpunkt. En sluten tank som istället måste tömmas och transporteras till ett kommunalt reningsverk, medför många onödiga transporter. Eftersom en sluten tank fylls ganska snabbt är detta avloppssystem även dyrt i drift. Att byta ut sin toalett mot en snålspolande eller en vacuumtoalett kan göra stor skillnad. Mer information finns på avloppsguidenAvloppsguiden - Toaletter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.I de fall tanken har snabbkoppling, kan tömningspersonalen inte se om det sitter slam på väggarna i tanken. Det är bra om mansluckan går att öppna, så att du kan ha kontroll på hur mycket slam som finns i tanken. Tillsammans med snabbkopplingen finns ett sugrör som går ner i tanken. Dessa rör slits med åren och kan lossna med påföljd att de glappar, glider eller går av. Om röret dessutom inte når ända till botten av tanken får slamtömningspersonalen falsk indikation på att tanken är tom efter tömning.

Entreprenörer

Det nya avloppet ska anläggas av en sakkunnig. Det vill säga någon som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att bygga ett avlopp. En lista med diplomerade entreprenörer som är verksamma i Älmhults kommun hittar du nedan.

Diplomkurs

Tillsammans med Maskinentreprenörerna Sydöstra anordnar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge årligen en utbildning om små avlopp för gräventreprenörer i regionen. Maskinentreprenörerna är ett bransch- och arbetsgivarförbund för entreprenadmaskinföretag och Miljösamverkan är ett samverkansprojekt inom miljö och hälsa mellan kommuner och länsstyrelse.

Utbildningen syftar till att öka kunskapen hos gräventreprenörer om Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avloppsanordningar. Den som har genomgått utbildningen och presenterat en referensanläggning, blir diplomerad.

Diplomerade gräventreprenörer för enskilt avlopp

Diplomerade gräventreprenörer för enskilt avlopp

Företag

Telefon

E-post

Kontaktperson

Diplomerad

Typ av utbildning

Benny Arvidsson
Gräv Skararp
Kvarnagärdet 3447

287 92 Traryd

070-337 21 22

kvarnagardet@hotmail.com

Benny Arvidsson

Benny Arvidsson

Utbildning små avloppsanläggningar 2009, utbildning i anläggandet av enskilda avloppsanläggningar 2010

Björn’s Jord & Skog
Tosthult 1230
283 93 Lönsboda

070-853 43 75

jord.skog@yahoo.se

Björn Bergstrand

Björn Bergstrand

Utbildad i små avlopp 2019

Börje Jansson
Skarap 3451
287 92 Traryd

070-574 84 25


Börje Jansson

Börje Jansson

Utbildad i anläggandet av enskilda avloppsanläggningar 2010

Carl-Magnus Entreprenad

Södra ringvägen 1
343 34 Älmhult

070-256 40 71

0476-44 44 00

info@cmeab.se

calle@cmeab.se

Carl-Magnus Elmersson

Carl-Magnus Elmersson

Börje Jansson

Utbildad i anläggandet av enskilda avloppsanläggningar 2010

Diö Entrepr. & Transport AB

Råshult 82

343 71 Diö

0476-215 20

070-610 00 31

info@diotransport.se

roland@diotransport.se

Roland Andersson

Roland Andersson

Utbildad för anläggning av BAGA Produkter

Falcks Gräv

Nässkattegård 67

343 95 Älmhult

0476-400 36

070-536 66 56


Peter Falck

Peter Falck

Utbildad i anläggande av enskilda avloppsanläggningar 2008

Falcks Maskinservice

Skateboda Östergård pl 3161

343 94 Älmhult

0476-310 02

070-544 35 29


Bo Falck

Bo Falck

Utbildad i anläggande av enskilda avloppsanläggningar 2008

Fornahässle Maskintjänst AB

Fornahässle 2350

283 96 Killeberg

070-614 18 43

robin88persson@hotmail.com

Robin Persson

Jan Andersson

Diplomerad för avloppsanläggningar med IN-DRÄN teknik

Gransboda Gräv

Hörda Gransboda

343 74 Liatorp

070-558 21 01

roysenges@gransbodagrav.se

Roy Senges

Roy Senges

Utbildad i anläggandet av enskilda avloppsanläggningar 2008

Göteryds Bygg

Bårshult 25

343 97 Älmhult

070-365 89 42

marcus@goteryds-bygg.se

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Utbildad i små avlopp 2021

JKM Skogstjänst Jonas Einarsson

Fölshult Åryds Gård 1

343 72 Eneryda

070-3925443

0476-22350

info@jkmskogstjanst.com

Jonas Einarsson

Jonas Einarsson

Utbildad i små avlopp 2011

Karl Inge Johansson

Ramnäs 142

343 97 Älmhult

0476-301 69

070-553 01 69

karlinge56@gmail.com

Karl Inge Johansson

Karl Inge Johansson

Utbildad i små avlopp 2011

Lexanders Gräv AB

Råshult 23

343 71 Diö

070-348 77 55

info@lexandersgrav.se

Göran Lexander

Göran Lexander

Utbildad i små avlopp 2016

Lindås Gräv

Borggatan 4

343 37 Älmhult

076-311 41 88

dan.pettersson@lindasgrav.se

info@lindasgrav.se

Dan Pettersson

Dan Pettersson

Daniel Lydén

Utbildad i små avlopp 2014

Maskin Entreprenad

Hultet 14

343 97 Älmhult

073-817 92 96

viktor.hultet@hotmail.se

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Utbildad i små avlopp 2021

MH AB

Eklidsvägen 11

343 95 Älmhult

070-518 55 22

mh-ab@telia.com

Peter Varland

Peter Varland

Utbildad i anläggandet av enskilda avloppsanläggningar 2007

Thommys Gräv

Verkstadsvägen 3

360 10 Ryd

0459-801 11

070-524 32 51

info@thommysgr.se

Thommy Nilsson

Thommy Nilsson

Utbildad i enskilda avloppsanläggningar 2007

Traryds Mark & Gräv

Backstigen 1

287 72 Traryd

073-0412094

joelbengtsson@live.se

Joel Bengtsson

Joel Bengtsson

Utbildad i små avlopp 2020

Tommy Svensson

Vägla Östergård 1

343 96 Hallaryd

0479-700 46

070-594 27 70

ullabjorklund@gmail.com

Tommy Svensson

Tommy Svensson

Utbildad i små avlopp 2013

Walentins Maskin & Fordonsservice AB

Oshult Krusatorpet

343 93 Älmhult

073-808 06 30

072-733 00 02

walentins.maskin@gmail.com

Kent Walentin

Kent Walentin

Utbildad i små avlopp 2014

Perkolationsprov Pdf, 465.7 kB.

Ett perkolationstest visar hur bra marken är på att infiltrera vatten under lång tid. Testet ger ett LTAR-värde (Long Term Acceptance rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter vatten per m2 och dygn. Denna handling behöver du fylla i och bifoga när du ansöker om att göra en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning.

Inventering

Avlopp med dålig reningsförmåga kan förorena våra sjöar samtidigt som de är en risk för smittspridning, bland annat genom dricksvattenbrunnar och badplatser.

Under 1990-talet gjordes en övergripande inventering av enskilda avlopp i Älmhults kommun. Ett stort antal av dessa avlopp är fortfarande inte åtgärdade. Alla avlopp i kommunen kommer därför att inventeras. Inventeringen startade våren 2015. Kommunen är indelad i 13 geografiska områden. Område ett till sju är i stort sett avklarade.
Under 2020–2021 inventerades område åtta, arbetet fortgår under 2022 med området. Inventering av område nio kommer börjas under början av 2022.

Område 8

Översiktskarta område 8

Område 1-13

Översiktskarta område 1-13

Så här arbetar vi med inventeringen

De uppgifter som finns i kommunens arkiv används som utgångspunkt. Alla avlopp för WC- och BDT som är äldre än 30 år får brev om förestående inventering.

De fastighetsägare som vet att avloppet inte är godkänt, kan själva skicka in en ansökan om nytt avlopp. Då handläggs ansökan och inget inventeringsbesök görs. Man måste dock alltid betala en avgift för själva tillståndet.

Om avloppet inte är godkänt och vi inte har fått in ansökan kontrollerar vi avloppet på plats. Miljö- och byggnämnden tar ut en tillsynsavgift för inventeringen enligt aktuella timtaxa.

Tillsyn kommer ske på de fastigheter som inte har färdigställts inom satt datum för sitt respektive område. En timavgift i enlighet med taxan kommer tas ut.

Läs mer om vatten- och avloppstaxa här

De som redan har åtgärdat sina avlopp berörs inte.

Torrtoalett

Torrtoalett är inte anmälningspliktigt i Älmhults kommun.

Om du vill ha en torr toalösning på din fastighet är detta inte anmälningspliktigt i Älmhults kommun. Anmälningsplikt av torrtoalett regleras via lokala föreskrifter. För närvarande finns inget krav på anmälan i de aktuella avfallsföreskrifterna.

Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar är enligt Miljöbalken kap 15 § 20 kommunens ansvar. Abonnemang för latrinhämtning går att beställa hos SSAM.

SSAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du själv vill kompostera din latrin behöver du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen enligt § 41 Avfallsföreskrifter Älmhults kommun.

Anmälan om eget omhändertagande av latrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbränningstoaletter genererar endast en liten mängd aska. I nuläget är eget spridande av denna aska inget som är anmälningspliktigt i Älmhults kommun. Tänk dock på att inte hälla askas direkt i vattendrag eller sjö.

När Miljö- och byggförvaltningen driver tillsyn över de enskilda avloppen inom det område där din fastighet ligger kan du komma att behöva lämna in uppgifter om vilken toalettlösning du har.

Miljöenheten tar emot vattenprov från brunnsägare och ägarföreningar samt godkänner enskilda avlopp.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?