Boendemiljö

Här kan du läsa om radon, vad som gäller för tomgångskörning och vad du kan göra om du störs av buller från grannar.

Buller från grannar

Ljud från grannar kan upplevas mycket störande. Hög volym på TV:n, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på sådant som kan göra att människor känner sig störda i sina hem.

Vem har ansvaret?

Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende använder bostaden på ett "normalt" sätt och inte stör grannarna.

Om du upplever att din granne stör dig är det alltid bäst att prata med hen och försöka komma fram till en lösning. Om det inte hjälper kan du ta bostadsrättsföreningen eller hyresvärden till hjälp. Om någon klagar på störande grannar är föreningen eller fastighetsägaren skyldig att undersöka om klagomålen är befogade. Det innebär att avgöra om hyresgästen eller företeelsen som klagomålen gäller är onormalt störande.

Om klagomålen bedöms befogade (att du har rätt i att de är störande) ska grannen sägas till om detta och att hen måste sluta störa. Om störningarna fortsätter kan din granne bli tvingad att flytta.

Hyresnämnden än den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor om störningar eller uppsägningar. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen kan du kontakta dem för att få hjälp.

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken kan också vara användbar i vissa fall, men tillsynen skulle i praktiken bli enormt resurskrävande. Miljöbalken ger små utrymmen för tillsyn och uppföljning.

Tomgångskörning

I Älmhults kommun får man tomgångsköra i högst en minut. Undantag finns för fordon som måste ha motorn igång för att driva en annan anordning, exempelvis sopbilen. Att ha motorn igång på tomgång kan upplevas som störande för omgivningen. Tomgångskörning bidrar till en sämre luftkvalité och kan orsaka hälsobesvär.

Under vinterhalvåret blir utsläppen större eftersom motorn ofta är kallare än vanligt. För att minimera störningarna från trafiken finns det reglerat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Älmhults kommun, 3 §.

Tomgångskörning kan anmälas till polisen om du ser någon köra på tomgång över en minut. Ärendet utreds sedan av en allmän åklagare som kan ge en fällande dom, böter.

Polisen når du på telefonnummer:

114 14

Radon

Radon kan vara skadligt för din hälsa, men märks inte då den är osynlig och luktfri. Här följer information om vad radon är, hur du kan mäta radon samt hur det kan åtgärdas.

Radon och hälsorisker

Radon är en radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller sönder. Radon finns i mark, luft och vatten. Radon i mark är sannolikt den vanligaste källan till radon inomhus. Radonet kan dock även komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. När vi andas in radon kan lungorna skadas och risken för lungcancer ökar. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen men risken ökar ju högre mängd radon du utsätts för.

Radonhalten mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). För att minska risken för att din hälsa påverkas negativt har Strålsäkerhetsmyndigheten angivit att radongashalterna inte bör överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft.

Det är enkelt att mäta

Vill du mäta om du har radon hemma kan du kontakta något av de laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. Av dem kan du beställa mätdosa och få instruktioner om hur du ska utföra mätningen. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april.

Gå in på Swedacs hemsida för att hitta ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar.

Åtgärder

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera din bostad. Valet av åtgärd beror på om radonet kommer från marken, byggnadsmaterialet i huset eller dricksvattnet. Det finns många olika konsulter som kan hjälpa dig att utreda varifrån radonet kommer samt föreslå åtgärder. Godkända radonkursdeltagare finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Genom att välja vilka som har genomgått åtgärdskurser får du fram godkända kursdeltagare i det län du är intresserad av.

På Boverket kan du läsa mer om de vanligaste metoderna för radonsanering och hur du sanerar beroende på varifrån radonet.

Boverkets tips för att hantera radon Länk till annan webbplats.

Vedeldningsråd

För dig som eldar i panna

 • Elda alltid med torr ved.
 • Elda aldrig med avfall, till exempel spånskivor, målat eller impregnerat virke.
 • Elda aldrig hushållsavfall eller plast.
 • Elda alltid med god lufttillförsel. Stäng inga spjäll medan det brinner eller glöder i pannan. Ha full lufttillströmning hela tiden.
 • Elda mot ackumulatortank. Då får du en bekvämare, miljövänligare och effektivare vedeldning. Ackumulatortank tillsammans med en miljögodkänd panna ger den mest effektiva och miljövänliga vedeldningen.
 • Torka veden luftigt! Tag bort alla tätslutande presenningar som stänger inne fukten!

För dig som tänder en brasa i kaminen

Du kan spara ved och minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar om du gör rätt.

Tänd brasan uppifrån. En stor mängd utsläpp sker när du tänder brasan. Om du tänder brasan uppifrån minskar utsläppen av sot och kolväten avsevärt. Förutom miljövinster och mindre vedförbrukning gör detta att kaminluckor inte behöver putsas lika ofta.

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras i alla byggnader regelbundet. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet.

Syftet med ventilationskontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs.

På Boverkets hemsida kan man hitta certifierade kontrollanter Länk till annan webbplats.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation byggnaden har samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på OVK omfattar inte industribyggnader. Industribyggnadens kontors- och personalutrymmen är inte undantagna. En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna från OVK. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Vid kontroll

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter

Vid återkommande besiktningar ska det kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat

Besiktningsintervall

Besiktningsintervall 3 år (återkommande besiktning)

Typ av byggnad:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

Besiktningsintervall 6 år

Typ av byggnad:

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

Endast kontroll för nybyggnad

Typ av byggnad:

 • En- och tvåbostadhus med FT-, FX-, FTX-ventilation

Förklaringar

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?