Taxa vatten och avlopp 2024

För att täcka kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp betala avgift enligt vatten- och avloppstaxan.

På denna sida kan du läsa ett utdrag från den antagna vatten- och avloppstaxan, vill du läsa taxan i sin helhet kan du göra det i dokumentet nedan.

VA-taxa 2024 - Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 603.7 kB.

Avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp. Det kan dessutom tillkomma en anläggningsavgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal, se stycket längre ner som heter "Vid förändring".

Anläggningsavgift baseras på servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och bostadsenhetsavgift.

Innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp får ske ska en servisanmälan skickas in till VA-avdelningen. Servisanmälan finns som e-tjänst och i den finns ytterligare information om hur anslutningen går till och vad som är viktigt att tänka på.

Anmälan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (servisanmälan) Länk till annan webbplats.

Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla

Här är ett exempel på anslutningsavgift för en normalvilla med en tomtyta
på 1 000 m². Anläggningsavgift gäller för tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften visas inklusive moms 25 procent.

Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla


Antal

Pris

Summa rad

Servisavgift

1 st


72 500 kr

Förbindelsepunktsavgift

1 st


72 500 kr

Tomtyteavgift

1 000 m²

64,09 kr/m²

64 090 kr

Bostadsenhetsavgift

1 st


47 271,25 kr

Total VA-anläggningsavgift256 361,25 kr

Avgift för byggvatten (vatten under byggtiden) tillkommer med 1 249,50 kronor.

Vid förändringar

Om fastigheten byter ägare ska säljaren anmäla ägarbyte till VA-avdelningen.

Även dödsfall ska anmälas av dödsboförvaltaren. Ägarbyte vid arv och ändring vid till exempel skilsmässa ska också anmälas som ett ägarbyte, om den person som varit fakturamottagare inte längre äger fastigheten.

Ägarbyte för fastighet med kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats.Vissa tillbyggnader som till exempel komplementbostadshus (gäststuga eller Attefallshus, inredda som en självständig bostad), en extra lägenhet eller bostadsenhet i befintlig byggnad, eller utökad verksamhetslokal ska anmälas till VA-avdelningen. Dessa åtgärder kan innebära en tillkommande anläggningsavgift. Detta gäller oavsett om ny anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät behövs eller inte. Anläggningsavgift tillkommer även om tillbyggd verksamhetslokal saknar indraget vatten och avlopp.

VA-abonnenten betalar för nyttan av att ha tillgång till VA-tjänsterna, där antalet bostadsenheter eller en verksamhetslokals bruttoarea är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till tjänsterna. Vid tillbyggnad ökar nyttan, och därmed tillkommer en anläggningsavgift. Av samma anledning kan anläggningsavgift även tillkomma vid utökad fastighetsareal.

Taxa anläggningsavgifter

Servisavgift

I tabellen visas kostnaden för servisavgift.


Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Servisavgift tre ledningar

58 000

72 500

Servisavgift två ledningar

49 300

61 625

Servisavgift en ledning

40 600

50 750

Förbindelsepunktsavgift

I tabellen visas kostnaden för förbindelsepunktsavgift.


Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Förbindelsepunktsavgift

58 000

72 500

- Vatten

17 400

21 750

- Spillvatten

29 000

36 250

- Dagvatten fastighet

11 600

14 500

- Dagvatten gata

-

-

Tomtyteavgift

I tabellen visas kostnaden för tomtyteavgift.


Taxa i kronor utan moms /m²

Taxa i kronor med moms /m²

Tomtyteavgift

51,27

64,09

- Vatten

15,38

19,23

- Spillvatten

25,64

32,04

- Dagvatten fastighet

-

-

- Dagvatten gata

10,25

12,82

Bostadsenhetsavgift

I tabellen visas kostnaden för bostadsenhetsavgift.


Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Bostadsenhetsavgift

37 817,00

47 271,25

- Vatten

11 345,10

14 181,38

- Spillvatten

18 908,50

23 635,63

- Dagvatten fastighet

-

-

- Dagvatten gata

7 563,40

9 454,25

Brukningsavgiften

Brukningsavgiften är en årlig avgift som baseras på fasta- och rörliga avgifter. Avgiften faktureras fördelad per kvartal. Den beräknade vattenförbrukningen, som finns angiven på fakturan, är beräknad med hjälp av föregående års förbrukning, utifrån senaste avläsningen av vattenmätaren. Är du nyinflyttad har den beräknade vattenförbrukningen baserats på uppskattad normalförbrukning.

För att den årliga vattenförbrukningen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och rapporterar in mätarställningen minst en gång per år. Mätarställningen kan registreras via vår e-tjänst på Vattenförbrukning - Älmhults kommun, högst en gång i månaden.

Du som har fått din mätare bytt till en digital mätare av märket Kamstrup, behöver däremot inte längre skicka in mätarställningen, eftersom vi läser av dessa mätare med radiosignaler minst en gång om året. För att få så korrekta fakturor som möjligt, har du däremot möjlighet att registrera din mätarställning via e-tjänsten upp till en gång i månaden.

Ha även som rutin att kontrollera vattenmätarens mätarställning när du får din faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar och andra fel. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta mycket pengar, betydligt mer än du kanske tror.

Registrera vattenförbrukning mätarställning Länk till annan webbplats.

Taxa brukningsavgifter

Exempel: I tabellen visas kostnaden för grundavgift per år om du har samtliga nedanstående tjänster. På raderna nedan ser ni hur kostnaden delas upp per tjänst. Denna avgift betalas av alla VA-abonnenter.

Fast grundavgift per år

Fast grundavgift per år

Taxa i kronor utan momsTaxa i kronor med moms
Vatten1 120,121 400,15
Spillvatten1 147,441 434,30
Dagvatten fastighet437,12546,4
Dagvatten gata27,3234,15

Summa

2 732,00

3 415,00

Rörliga brukningsavgifter

I tabellen nedan visas kostnaden för levererat vatten per kubikmeter. På raderna under ser ni hur kostnaden delas upp mellan vatten och spillvatten. Denna avgift betalas av alla VA-abonnenter.

Rörliga brukningsavgifter

Taxa i kronor utan momsTaxa i kronor med moms
Vatten13,3316,66
Spillvatten19,9924,99
Dagvatten fastighet--
Dagvatten gata--

Summa /m³ levererat vatten

33,32

41,65

Bostadsenhetsavgift

I tabellen nedan visas kostnaden för bostadsenhetsavgift per år. På raderna under ser ni hur kostnaden delas upp. Denna avgift betalas bara av dem som klassas som Bostadsfastighet.

Bostadsenhetsavgift

Taxa i kronor utan momsTaxa i kronor med moms
Vatten512,50640,63
Spillvatten525,00656,25
Dagvatten fastighet200,00250,00
Dagvatten gata12,5015,63

Summa bostadsenhetsavgift

1 250,00

1 562,50

Tomtyteavgift för Annan fastighet

I tabellen nedan ser visas kostnaden för tomtyteavgift per påbörjat 100-tal m2. Denna avgift betalas bara av dem som klassas som Annan fastighet.

Tomtyteavgift för Annan fastighet

Taxa i kronor utan momsTaxa i kronor med moms
Vatten30,6238,27
Spillvatten31,3739,21
Dagvatten fastighet11,9514,94
Dagvatten gata0,750,93

Summa tomtyteavgift

74,68

93,35

Ordförklaringar

LAV

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen).

Vatten (V)

Vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning.

Spillvatten (S)

Avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett.

Dagvatten (D)

Regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor.

Dagvatten fastighet (Df)

Dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA- anläggningen.

Dagvatten gata (Dg)

Dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen.

Servisavgift

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

Förbindelsepunktsavgift

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning Förbindelsepunkter för V, S och Df.

Tomtyteavgift

En avgift per m2 Tomtyta.

Bostadsenhetsavgift

En avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift.

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

En avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Grundavgift (brukningsavgifter)

En årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?