Kommunalt avlopp och dagvatten

Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Då är det vi som levererar vattnet och tar hand om avloppsvattnet.

Vad betyder verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen sker genom kommunala VA-anläggningar.

Om du är kopplad till det kommunala avloppsledningssystemet rinner vattnet du spolar ner i ditt avlopp ut i de kommunala ledningarna och vidare till någon av kommunens sex avloppsanläggningar. I Älmhults kommun har vi cirka 180 km avloppsledningar.

Vi har kommunalt vatten- och avlopp i orterna Älmhult, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd, Pjätteryd, Ryfors, Stenbrohult/Råshult, Möckelsnäs och Fanaholm.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde

Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av det. Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom verksamhetsområdet. Försörjningen ska ske via den kommunala VA-anläggningen. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. När förbindelsepunkterna är upprättade och meddelade till fastighetsägaren, ska anläggningsavgift betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Fastigheter utanför ett verksamhetsområde

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är VA-tekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala VA-anläggningarna är dock oftast dimensionerade för att enbart klara VA-försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde.

Avloppsstopp

Om du har stopp i avloppet ska du kontakta Servicecenter.

Ring Servicecenter på 0476-550 00

Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefonnumret nedan.

Ring jourtelefon för felanmälan 0476-510 00

Avloppsstopp kan uppstå i såväl kommunens ledningar som i din fastighets ledningar. Kommunen ansvarar för stopp utanför din tomtgräns (förbindelsepunkten) medan stopp inom fastigheten är fastighetsägarens ansvar. Genom att anmäla avloppsstopp kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen.

Kommunen felsöker

Efter att du ringt till oss börjar vi felsöka på de kommunala ledningarna. Det gör vi kostnadsfritt. Om vi kommer fram till att felet är inne på din tomt kontaktar du en privat firma som spolar rent ledningarna. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor om vi inte fått möjlighet att utreda stoppet innan det tas bort. Det är därför viktigt att du kontaktar kommunen först för felsökning om du är osäker på var stoppet finns. Privata firmor får inte åtgärda fel på kommunens ledningar.

Ansvar och ersättning

Brister i fastighetens ledningar

Om du får en översvämning på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten- och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen är det kommunens ansvar. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen.

Undvik avloppsstopp

För vår miljös skull måste vi tänka på vad vi häller ut i diskhon, handfatet eller spolar ner i avloppet. Många gånger används toaletten som ett sopnedkast. Förutom skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar.

I diskho och handfat

 • Torka ur stekpannan och spola inte ner stekfett/matolja i avloppet.
 • Töm oljan i din egen kompost – om du har någon.
 • Tappa frityroljan i en pappersförpackning med skruvkork och lägg den i insamlingen för organiskt avfall. Om inte sådant kärl finns lägg förpackningen i det vanliga sopkärlet.

Spola rätt

I Sverige spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i ledningar och pumpstationer vilket gör att bräddningar sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan drabbar VA-kollektivet.

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat!

Allt annat skräp ska slängas i soppåsen och farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Nedan följer några tips för att inte tillföra onödiga föroreningar i avloppsvatten från toalett, köksvasken och tvättmaskinen:

 • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp! Det räcker inte med att de är miljömärkta.
 • Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel! Det överdoseras enorma mängder i Sverige varje år.
 • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel och färgrester.
 • Ställ in en papperskorg på toaletten. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten.
 • Läkemedelsrester ska lämnas tillbaka till apoteket.
 • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet.
 • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, till exempel Triclosan.
 • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.

Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Fakta om fulspolning

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Läkemedel, snus, målarfärg, smink och starka rengöringsmedel hör inte heller hemma i toan.

Hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Tops, tamponger, kondomer och andra fasta material

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier och läkemedel

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena, utan dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur, växter och natur. Dessutom kan kemikalier skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

Därför ska kemikalier lämnas till återvinningscentralen och överblivna läkemedel till Apoteket där de tas omhand på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Målarfärg

Målarfärg ska inte spolas ner. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig, innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Matfett

Fett brukar kanske inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar i ledningarna som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem och en allt större kostnad.

Torka ur stelnat stekfett med hushållspapper och släng det istället i matavfallet. Frityrolja kan du hälla i en tom mjölkkartong eller PET-flaska och sedan slänga i soporna (restavfall). Då kommer det till nytta som energi.

Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar!

När vi använder vatten lånar vi det från naturen. Vattnet används och återförs i ett evigt kretslopp. Den mängd vatten som finns på jorden är den mängd som alltid kommer att finnas. Vi kan inte tillverka nytt vatten, bara återanvända det som finns.

Översvämning

Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Du har ansvar för att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning är du skyldig att försöka förebygga skador. Älmhults kommun har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

För att se om du bor i ett område med risk för översvämning kan du använda MSB:s översvämningsportal Länk till annan webbplats.

Skydda din fastighet innan översvämning

 • Rensa regelbundet dagvattenbrunnar och se över golvbrunnar.
 • En dränkpump är bra att ha vid översvämningar, kommunen har inga pumpar att låna ut.
 • Bor du i ett område med risk för översvämning kan du behöva förbereda skyddsbarriärer i form av sandsäckar eller jordvallar med plast över.
 • Det är vanligast att källare drabbas av översvämningar. Förvara därför inte värdefull egendom där.

Skydda din fastighet under översvämning

 • Bryt all elektrisk ström (töm ev. kyl och frys).
 • Bygg barriärer med sandsäckar eller jord med plast över.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller plastduk.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området.

Vid de extrema vattennivåer som förekommer just nu i kommunen och runt om i landet kan det vara bra för er som har en enskild avloppsanläggning att inte ta alltför långa duschar, bad eller köra tvättmaskinen på hög nivå.

Detta beror på att de höga vattennivåerna i marken kan påverka den enskilda avloppsanläggningen negativt. Om ni misstänker att er avloppsanläggning inte fungerar som den ska, antingen att det är mycket vatten runt om infiltrationen eller om ni känner avloppslukt, kontakta en entreprenör för att få råd. Man kan som privatperson kontrollera vattennivåerna i slamavskiljaren, fördelningsbrunnen och luftningsrören.

Allmänna råd vid översvämning

 • Är det en farlig nödsituation ska du ringa 112 till SOS alarm.
 • Gör en anmälan till Älmhults kommun.
 • Följ nyhetsrapporteringen via radio och/eller TV så du vet hur översvämningen utvecklas.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten och drick inte vattnet i kranen förrän du får klartecken.
 • Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteckning över dem.

Läs fler allmänna råd

Så renas avloppsvattnet

När du spolar ner vatten i ditt avlopp åker avloppsvattnet ner genom ledningarna, ut i kommunens spillvattenledningar och till någon av kommunens sex reningsverk.

Alla reningsverk har samma uppgift, det vill säga att rena avloppsvattnet. Men själva processen i de olika reningsverken i kommunen skiljer sig åt beroende på hur många som är anslutna.

Avloppsvattnet renas i fyra steg

Älmhults reningsverk är det största verket. Här behandlas avloppsvatten från tätorten samt Eneryda, Liatorp och Diö. Avloppsvattnet renas i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och filtrering.

 1. Mekanisk rening - Mekanisk rening innebär att avloppsvattnet som kommer in i reningsverket passerar ett galler som rensar bort större föremål ur vattnet till exempel hushållspapper och bindor. Sedan passerar vattnet ett sandfång där större partiklar som grus och sand sjunker till botten. Renset och sanden tas om hand och körs till deponi.
 2. Biologisk rening - I det biologiska steget bryter mikroorganismer ner kväve och organiskt material ur vattnet. Här tillsätts även luft eftersom bakterierna behöver syre för att kunna göra ett bra arbete. Sedan pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger där slam kan sjunka till botten.
 3. Kemisk rening - Vid den kemiska reningen tillsätts järnklorid som binder fosfor till sig och gör att det bildas klumpar, flockar, som sjunker till botten.
 4. Filtrering - Därefter filtreras vattnet genom ett sandfilter som fångar upp partiklar som inte redan sjunkit till botten. Efter filtersteget leds vattnet till en poleringsdamm för ytterligare rening innan vattnet når Drivån.

Slammet som bildas vid de olika processerna samlas upp i en bassäng och går vidare till rötkammaren.

Mediciner och kemikalier lämnas på återvinningscentral

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena. Dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur och natur. Kemikalier kan också skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

 • Överblivna eller gamla kemikalier ska lämnas till återvinningscentralen
 • Överblivna eller gamla mediciner ska lämnas till Apoteket

Slam

Älmhults kommun har satt upp som miljömål att förbättra slambehandlingen på kommunens avloppsreningsverk, samt att minska deponeringen av behandlat slam. Avloppsreningsverket i Älmhult byggdes ut med en biogasanläggning och vassbäddar 2001.

Slammet som bildas i reningsverket pumpas till en rötkammare där det behandlas under 20 dygn vid 37° C. Vid behandlingen bildas metangas som används för uppvärmning av biogasanläggningen och reningsverkets lokaler. De delar av anläggningen som kan ge upphov till lukter är övertäckta och ventilerade. Luften från fläktarna samlas upp och behandlas i ett kompostfilter. Det rötade slammet som uppstår i biogaskammaren används sedan för sluttäckning av de gamla deponierna på Äskya avfallsanläggning.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från tak, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Andelen hårdgjord yta har ökat genom förtätning av samhällena de senaste årtiondena vilket gör att större volymer vatten måste tas om hand. Framtidens ökade nederbördsmängder ställer höga krav på fördröjning för att minimera riskerna för översvämningar.

Till dagvatten räknas följande:

 • Regnvatten
 • Smältvatten
 • Spolvatten
 • Framträngande grundvatten

Efter att dagvattnet har runnit på våra gator och tak så blir det ofta förorenat innan det når våra sjöar och vattendrag. Våtmarker fungerar som effektiva reningsfilter och är därför ett bra komplement till markinfiltration, naturens egen reningsprocess. Kommunen har ett antal anlagda våtmarker och dagvattendammar som kommer att kompletteras med fler under de kommande åren.

Biltvätt

Tänk på miljön! Tvätta bilen i en godkänd "gör-det-själv-hall" eller automatisk biltvätt. Där renas det miljöfarliga tvättvattnet i en anläggning med bland annat oljeavskiljare.

Endast vid enstaka tillfällen får tvätt ske på din egen tomt. Om bilen står på gräsmatta eller grus, där vattnet ges möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Miljövänliga och miljömärkta produkter ska användas. Inga avfettningsmedel får användas. Ställ inte bilen på asfalt eller för nära dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller vattendrag.

Vad händer när du tvättar bilen på gatan?

När du tvättar din bil på gatan eller på din asfalterade garageinfart, rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Därifrån förs tvättvattnet oftast helt orenat ut i en sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller tungmetaller, olja och andra kemikalier som är skadliga för oss människor och vattenlevande växter och djur.

Policy för fordonstvätt

Älmhults kommun har genom ett miljösamverkansprojekt med övriga kommuner i Kronobergs län och Blekinge län tagit fram en policy för fordonstvätt. Policyn för fordonstvätt anger lämpliga försiktighetsmått enligt miljöbalkens krav.

Det är den som tvättar som är skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att förhindra att människor eller miljön tar skada. Biltvätt på gatan och utsläpp av förorenat tvättvatten kan därför leda till föreläggande eller förbud.

Policy för fordonstvättar i Älmhults kommun Pdf, 351.7 kB.

Båtvård

Båtbottnarna målas ofta för att hindra alger och annat från att få fäste på båten. Problemet med dessa färger är att de innehåller ämnen som skadar vattenlivet och den marina miljön.

Det finns nya färger som har mindre negativa effekter på vattenlivet. Att rengöra båten mekaniskt är dock ändå det mest skonsamma för miljön. Det är speciellt viktigt att välja miljövänliga metoder för båtar i sjön Möckeln eftersom Möckeln levererar dricksvatten till Älmhults tätort.

Båtvård för insjöar

Om man trots allt behöver måla båten är det viktigt att välja färger som är godkända för området. I insjöar är det endast tillåtet att använda fysikaliskt verkande skydd mot påväxt. Påväxt innebär exempelvis alger och djur som fäster vid fasta ytor.

Ett tips är att skapa en hal yta, då får påväxten inte fäste. Man kan också använda självpolerande färg, då lossnar det yttersta lagret färg tillsammans med eventuell påväxt när båten rör sig i vattnet.

Men även fysikaliskt verkande färger kan vara giftiga. Vissa färger innehåller till exempel zinkoxid, som är giftigt för vattenmiljön om det läcker ut. Av märkningen på färgburken ska det framgå om färgen är giftig för hälsa och miljö.

I insjöar får inte längre båtbottenfärger användas som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet. Dessa färger räknas som bekämpningsmedel. På västkusten är påväxtproblemen större och därför får vissa färger användas. På nyare färgburkar ska det finnas information om i vilka områden färgen får användas. Använd inte gamla färger utan att kontrollera om färgen fortfarande får användas!

Miljöpåverkan av båtvård

Bottenmålning av fritidsbåtar har stor betydelse för vattenmiljön. Detta eftersom de ligger nära stranden i grunda vikar. De är viktiga fortplantningsområden för många vattenlevande arter. Under en analys 2011 upptäcktes höga halter av tennorganiska föreningar (Tributyltenn TBT) i Möckeln. Möckeln är Älmhults dricksvattentäkt. De tennorganiska föreningarna är giftiga för både människor och miljö. De kommer från båtbottenfärger och dessa har varit förbjudet sedan länge.

Läs mer om godkända och förbjudna färger och alternativa metoder:

Läs mer om olika metoder för båtbottentvätt och om olika metoder, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på uppställningsplats.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Råttor i det allmänna ledningsnätet

Råttorna kommer inte från avloppsnätet utan lever bland annat av våra sopor och mat som läggs ut till fåglar. De brukar bo under byggnader och hus eller i stora gångsystem i marken. Det räcker med ett litet hål för att råttan ska komma igenom och ta sig in i byggnader.

Vad kan du göra som fastighetsägare?

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar. Ansvaret för detta ligger på dig som är fastighetsägare, förvaltare eller för dig som representerar en bostadsrättsförening.

Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för dina rörledningar.

Råttor i avloppet?

Vi på Älmhults kommun arbetar kontinuerligt för att begränsa råttor i ledningsnätet, ansvaret ligger på oss att hålla beståndet nere där.

Hur kan du som fastighetsägare förebygga råttproblem?

Kommunen bekämpar råttorna från ledningsnätet men vi kan alla agera för att förebygga råttproblem. En del av råden här vänder sig till ansvariga medan andra vänder sig till boende i allmänhet. Du vet själv vad du kan påverka.

 • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Det är också viktigt att det är rent och städat kring avfallskärlen.
 • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
 • Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Ta för vana att alltid torka av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning. Häll gammal matolja i en plastflaska och lämna på ÅVC. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.
 • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
 • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
 • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ha gärna golvbrunnar med galler i metall. Ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
 • Se till att locket på wc-stolen alltid är stängt, för att undvika att råttor tar sig in på detta sätt i fastigheten.
 • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.

Vanliga frågor kring fakturan

Kan förbrukningen verkligen stämma?

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning. Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år.

Vad påverkar kostnaden för vatten?

Hur mycket du betalar beror normalt på din vattenförbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din vattenmätare, och skickar in svaret till oss via e-tjänst eller den frankerade svarsblanketten du fått med posten. En gång per år ska vattenmätaren läsas av. Efterhand byts de manuella vattenmätarna ut till digitala vattenmätare. Du som har en digital vattenmätare behöver inte läsa av den.

Kan jag få e-faktura?

Du anmäler e-faktura via din internetbank.

Kan jag få faktura via e-post?

Nej, vi skickar inte fakturor via e-post.

Kan jag få autogiro?

Du anmäler autogiro via din internetbank. Har du inte möjlighet till detta kontakta oss så skickar vi en autogiroblankett till dig.

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturan skickas ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december.

Anmäla ägarbyte

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress.

Jag hyr ut huset och vill att fakturan skickas till hyresgästen

Vi skickar bara fakturan till fastighetsägaren som är betalningsansvarig.

Varför betalar jag för dagvattenavgift? Vad är dagvatten?

En ny vattentjänstlag trädde i kraft 2007 och där klargjordes att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) ska avgiftsbeläggas. Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvattengata och dagvattenfastighet.

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området.

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Varför får jag betala för dagvatten, när jag har stenkista?

Din fastighet debiteras för dagvattenfastighet och dagvattengata.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?