Djur

Här hittar du information om att ha djur och när det krävs tillstånd.

Djurhållning

Bor du i en tätort (detaljplan) måste du ha tillstånd för att få ha nötkreatur, häst, get, får eller svin. Det vill säga djur som inte räknas som sällskapsdjur. Vill du skaffa något av dessa djur ska du skicka en ansökan till oss. Den ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om djurhållning och gödselhantering samt ritningar.

Ansök om tillstånd för att få ha djurhållning inom områden med detaljplan i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Djurskydd

Enligt beslut av riksdagen har kommunernas ansvar för djurskyddsfrågor flyttats över till länsstyrelserna. Det innebär att Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Älmhult och resten av länet.

Anmälningar om vanvård av djur och ansökan om tillstånd till djurhållning ska göras hos länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska dock fortfarande göras hos miljö- och byggnämnden.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nybyggnad av stall

En ny-, om- eller tillbyggnad av ett stall för fem eller fler djurenheter, ska på förhand godkännas utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt av länsstyrelsen, vid en så kallad förprövning. Som ombyggnad räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där antingen stallets planlösning eller inredning förändras.

Djurskydd

Enligt beslut av riksdagen har kommunernas ansvar för djurskyddsfrågor flyttats till länsstyrelserna. Det är Länsstyrelsen i Kronobergs län som ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Älmhults kommun.

 • Till Länsstyrelsen i Kronoberg anmäler du vanvård av djur eller om du misstänker att djur far illa.
 • Till Länsstyrelsen i Kronoberg ansöker du om tillstånd för djurhållning om du bor utanför detaljplanerat område (om du bor på landet).
 • Till Älmhults kommun ansöker du om tillstånd för djurhållning om du bor i detaljplanerat område (om du bor i någon av kommunens orter).

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hundar och katter

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men kan störa grannar. Du ska sköta ditt husdjur så det mår bra och inte stör andra.

Detta gäller dig som hundägare

Hundägare har enligt lag ett strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka, är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig.

Var noga med att du har en ansvarsförsäkring! Ofta ingår det i hemförsäkringen, men det är bäst att du kontrollera innan någonting händer.

Som hundägare måste du ta hänsyn till att andra människor kan vara allergiska, hundrädda eller kan störas om din hund skäller. Koppla din hund när du möter andra, oavsett hur "snäll" hunden är. Du ska ta upp bajs efter din hund inom tätbebyggt område och på annan plats där många personer vistas.

Koppeltvång och märkning

Inom tätbebyggda områden gäller särskilda lokala ordningsföreskrifter och hälsoskyddsföreskrifter. Föreskrifterna gäller för hundägare eller den som tillfälligt tar hand om eller vårdar en hund. Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller polishund i tjänst.

Hundar ska alltid hållas kopplade på försäljningsplatser, till exempel under torghandel, på lekplatser, i parker och i byggda motionsspår.

När en hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Det finns krav på att hundar ska vara ID-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register.

Hundbadplats

Det finns en liten hundbadplats på Näset i Älmhult. Du går eller kör dit via Strandvägen. När du kommer fram till promenadområdet och gått in på stigen tar du till höger när den delar sig. Efter en kort promenad kommer du till en grillplats. Håll till vänster. Efter ytterligare en lite bit ser du en skylt "Hundbadplats" och en liten mindre stig leder ner till vattnet.

Här får du inte ta med din hund

Hundar får inte vistas på allmänna badplatser.

I Älmhults kommun är följande badplatser allmänna:

 • Möckeln
 • Bökhults badplats
 • Möckelns badplats
 • Diö badplats
 • Römningen
 • Ramnäs badplats
 • Vitasjön
 • Vägla badplats
 • Helge å
 • Delary badplats
 • Sandören
 • Sandörens badplats
 • Virestadsjön
 • Välje badplats

Detta gäller dig som har katt

Att ha katt i tätbebyggt område är inte detsamma som på landet. Som kattägare har du ansvar för att hålla din katt under uppsikt så att det inte blir problem för andra.

Lokala ordningsföreskrifter

Vildsvin - ett gemensamt ansvar

Det finns gott om vildsvin och de kan ställa till med oreda i åkrar, betesmarker, gräsplaner, trädgårdar och i trafiken. Vildsvin som kommer in i samhällen letar efter mat och om de hittar mat kommer de tillbaka.

Vildsvin är allätare men i samhällen letar de efter fallfrukt, bok- och ekollon, sniglar, rötter och lite av varje som de hittar i komposter. För att deras matsmältning ska fungera efter att de ätit hårdsmält mat som bok- och ekollon behöver de gräs, rötter och gärna sniglar och maskar. Vilket de hittar i trädgårdar och gräsplaner.

Vad kan jag göra?

Trädgården

 • Ta bort det som vildsvinen uppfattar som mat exempelvis fallfrukt, bok- och ekollon.
 • Använd slutna sopkärl och undvik öppen kompost då lukten lockar till sig vildsvinen.
 • Häng ut otvättade kläder som luktar människa.
 • Sätt ner stavar i marken och häng dit vita plastpåsar eller annat vitt material som rör sig i vinden.
 • Använd elstängselnät som är anpassat för att skydda mot vildsvin.
 • Du kan samarbeta med vägförening eller grannar för att minska kostnaden. Du kan be om råd om stängsel i välsorterade affärer för jordbruk och trädgård.
 • För oväsen – ropa högt och vifta med armarna om det finns vildsvinen i närheten för att de ska skingras. Får de hålla på ifred kommer de tillbaka.
 • Samverka med vägföreningar och lokala jaktlag för att tillsammans promenera och vistas utomhus regelbundet. Detta motverkar att vildsvinen trivs i området.

Var slänger jag fallfrukt och ekollon?

Tag kontakt med jaktlag i ditt område och fråga om de vill ha fallfrukt och ekollon till åtel, det vill säga matställe för vildsvin.

Du kan också köra din fallfrukt till återvinningsstationen i Äskya, Älmhult.

Golfbanor, fotbollsplaner eller liknande ytor

Elstängsel

Åkrar och betesmarker

Det är svårt att skydda stora ytor från vildsvin. Tag kontakt med jaktlaget i ditt område.

Vad kan jägare göra?

Skyddsjägare

Skyddsjakt är inte tänkt att drivas som aktivt uppsökande av så pass stora djur som vildsvin inne i samhällen. Skyddsjägarna har enbart jakträtt i de delar av kommunen som omfattas av detaljplan och som ägs av kommunen och tillstånd från polismyndigheten att hantera eldvapen i dessa områden.

De får inte driva jakt på andras fastigheter än kommunens om det inte avtalats specifikt med fastighetsägarna.

Inga jägare får driva jakt med eldvapen inne i detaljplanelagda områden utan tillstånd. Tillståndet kommer från fastighetsägaren och särskilt tillstånd från polismyndigheten.

Vildsvin är aktiva på natten och vildsvinsjakt måste drivas med kraftfull ammunition. Detta är så kallad klass-1 ammunition med hög anslagsenergi vilket är olämpligt att använda inne i samhället. Kulorna har i regel potential att transporteras mycket långt. Skulle skottet träffa hårdgjorda ytor som asfalt, stenar i marken som inte syns under jordlagren eller liknande så riskerar kulan att få rikoschett och byta riktning för att sedan träffa privat egendom, eller i värsta fall andra människor eller jägaren själv. Även om skottet träffar vildsvinet finns det risk att kulan byter riktning inne i vildsvinskroppen. Detta ger sammantaget sett väldigt få säkra skottlägen inne i samhället.

Vildsvinsjakt ska så långt det är möjligt ske utanför samhället i områden där säkra skottriktningar finns.

Jaktlag och markägare

Vildsvin är vilda djur och ägs inte av någon utan strövar fritt mellan olika markägare och jaktdistrikt. Markägare har inte heller någon skyldighet att jaga vildsvin. Men de flesta markägare har jakträtt eller har arrenderat ut jakträtten.

Än så länge finns det inte samma tradition och organisation med vildsvinsjakt som det finns med älgjakt. Men när älgjakten drar igång börjar många jaktlag även jaga vildsvin.

Vildsvin jagas under natt och gryning, men det är inte det enda som gör det mindre eftertraktat. Vildsvinsköttet är inte efterfrågat på marknaden och logistiken om trikinprov, som måste tas av köttet, är omständligt. Det jobbas på nationell nivå med olika förslag för att underlätta trikinprov och skapa en efterfråga på vildsvinskött.

Jakt med fälla

Jägares generella syn på jakt med fälla är att det är ett sista alternativ. De främsta skälen är att grisarna blir stressade när buren låser sig. Det tar ett tag innan jägare är på plats för att avliva dem. Kött från stressade djur går inte att äta vilket i sin tur innebär att jaktlaget måste forsla bort de avlivade djuren. Detta då det inte är tillåtet att lämna skjutna djur i skogen. Jaktlaget måste göra det på egen bekostnad.

Vad görs på nationell nivå?

Ett sätt att minska vildsvinsstammen är att förenkla momenten runt om jakten. Detta genom exempelvis effektivare logistik med trikinprov, skapa efterfråga på vildsvinskött och underlätta försäljning av vildsvinskött till bland annat kök som lagar offentliga måltider (skolor, lasarett och vård- och omsorgsboenden).

Det har tagits fram olika förslag som blivit regeringsuppdrag till myndigheter.

Vad kan kommunen göra?

Vi arrenderar ut vår mark och tar ansvar för hur den marken sköts genom våra arrendeavtal.

Tekniska förvaltningen har kontakt med våra skyddsjägare. Du kan kontakta tekniska förvaltningen om du behöver råd eller vill ha kontakt med skyddsjägare eller jaktlag.

Om jag möter ett vildsvin

Vildsvin är rädda för människor. Om du är ute och går gör ljud ifrån dig då och då.

Vildsvin ser dåligt men har bra hörsel och luktsinne. Om vinden ligger på från ”fel håll” kan det vara omedvetna om att någon närmar sig. Vildsvin är normalt inte aggressiva men kan bli det om de känner sig trängda eller om suggan skiljs från sina kultingar.

Trafikolycka med vilt

Kolliderar du med vilt ring:

112

För mer information om viltolycka besök:

www.viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Har du andra frågor om skadat vilt på vägar och i skog kontakta polisen på telefonnumret nedan eller markägaren och/eller jakträttsinnehavaren.

114 14

Djur som stör

Blir du besvärad av grannens katt som förorenar sandlådan eller hundar som skäller? Ta i första hand kontakt med ägaren till djuret. Ofta kan ett samtal vara lösningen på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren, om du bor i flerfamiljshus. Du kan även vända dig till miljö- och byggförvaltningen. Då bedömer vi om störningen är så allvarlig att den kan vara en olägenhet, det vill säga ett större besvär.

Vilda djur som till exempel fåglar kan uppfattas som störande. Kontakta i första hand fastighetsägaren som kan vidta åtgärder för att minska problemet.

Om du störs av hundar

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Om miljö- och byggförvaltningen får klagomål på skällande hundar som stör brukar vi skicka en skrivelse till hundägaren. Om det ändå inte blir bättre åker vi dit och lyssnar. Skäller inte hunden då, så kan vi inte gå vidare med ärendet. Annars har miljö- och byggförvaltningen möjlighet att förelägga hundägaren att exempelvis hålla hunden inomhus nattetid för att inte grannarna ska bli störda.

Om du störs av katter

Grannens katt kan ibland besvära dig med besök. Prata med grannen och försök lösa problemet gemensamt. Om du bor i hyreslägenhet, tala om problemet för fastighetsägaren.

Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter så får man försöka stänga dem ute. Undvik att mata katter utomhus. Maten lockar till sig fler katter, gnagare och fåglar.

Begrava djur

Sällskapsdjur får enligt Jordbruksverkets regler grävas ner enligt anvisningar från kommunen. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning.

Begrava husdjur

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar besvär för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Hästbegravning

Från den 1 januari 2015 krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar. Men det krävs att platsen för nedgrävning är godkänd av miljö- och byggförvaltningen.

För att få tillstånd att gräva ner hästen ska du lämna in följande till miljö- och byggförvaltningen:

Ansökan om nedgrävning av hästdjur Länk till annan webbplats.

Karta över platsen där du ritar in dricksvattenbrunnar, bostäder, sjöar inom 300 meter från nedgrävningsplatsen.

Miljö- och byggförvaltningen gör sedan en bedömning av platsen. Om platsen är lämplig får du brev eller e-post med anvisningar om vad du ska tänka på när du gräver ner din häst.

Kontakta gärna kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör i samband med val av plats.

Miljö- och nämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Jordbruksverkets information Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?