Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun är antagna av kommunfullmäktige och innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35.

Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap Ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen och säkerheten i Älmhults kommun ska upprätthållas.

Bestämmelserna i 14 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitel 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 14 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

3 §

Vid tillämpning av 3 kap Ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket Ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna
  • (a) Idrottsplatser enligt bilaga 1.
  • (b) Anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, elljusspår och motionsspår enligt bilaga 1.
  • (c) Allmänna lekplatser.
 2. Annan kommunal mark utomhus:
  • (a) Stortorget, Linnéparken och Björkparken i Älmhult. Södra respektive Norra Esplanaden från rondellen vid Hallandsvägen till korsningen Kvarngatan. Köpmangatan från Norra Esplanaden till Eriksgatan. Stations- och busstationsområdet i Älmhults Centrum. Områdets närmare begränsning anges i kartbilagan.
  • (b) Den så kallade marknadsplatsen utanför Balders Hage i Häradsbäck. Området beskrivs i den bifogade kartbilagan.
 3. Begravningsplatser och kyrkogårdar.

Lastning av varor med mera

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter som till exempel buller, damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Containrar med mera

5 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare och liknande, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Container eller återvinningsbehållare som placeras på gata, väg eller annan plats där trafik förekommer ska placeras på sådant sätt att problem inte uppkommer för trafik samt vara försedda med reflexer i alla fyra hörn.

Container ska vara täckta och/eller vara placerade på sådant avstånd från intilliggande byggnader att en i containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon byggnad.

Markiser, flaggor och skyltar

6 §

Markiser, flaggor, flaggspel, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de med sin lägsta del skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. Sådana anordningar får inte sättas upp så att de skymmer trafik eller trafikskyltar.

Reklam med mera på gångbanor i centrala Älmhult är tillåten endast på av miljö- och byggnämnden beslutad plats.

Affischering

7 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar, vägbroar, träd, sopkärl, elskåp eller liknande som är vänd mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Förtäring av alkohol

8 §

Alkoholhaltiga drycker såsom spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på följande platser inom Älmhults kommun annat än i samband med servering som sker enligt alkohollagen:

 • (a) Stortorget, Linnéparken och Björkparken i Älmhult. Södra respektive Norra Esplanaden från rondellen vid Hallandsvägen till korsningen Kvarngatan. Stations- och busstationsområdet. Områdets närmare begränsning anges i kartbilaga 8§a,c.
 • (b) Den så kallade marknadsplatsen utanför Balders Hage i Häradsbäck. Området beskrivs i den bifogade kartbilagan 8§b.
 • (c) Järnvägsövergången mellan järnvägsstationen och Västergatan i Älmhults Centrum. Områdets närmare begränsning anges i kartbilaga 8§a,c.

Camping

9 §

Med camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.

Camping inom områden som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för ändamålet särskilt anvisade platser, samt under de tider som särskilt föreskrivits.

Hundar

10 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 11 och 12 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

11 §

Hundar får inte vistas

 • (a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd, Vägla i Hallaryd och Krusaböke i Hallaryd.
 • (b) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.
 • (c) i preparerade skidspår.

Hundar ska hållas kopplade

 • (a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, gator och vägar.
 • (b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan.
 • (c) på allmänna lekplatser.
 • (d) på idrottsplatser, i motionsspår eller i elljusspår.
 • (e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och Häradsbäck.
 • (f) på följande badplatser under tiden 16 september - 30 april: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd, Vägla i Hallaryd och Krusaböke i Hallaryd.

Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Detta gäller inte om hunden är ID-märkt.

12 §

Inom detaljplanelagda områden ska hundens ägare eller vårdare plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig. Orenligheten ska förslutas och placeras i därför avsedd behållare eller papperskorg.

Katter

13 §

Ägare till katt eller den som tagit hand om en katt ska se till att katt som vistas inom detaljplanelagda områden är märkt med halsband eller genom öronmärkning eller på annat sätt så att ägaren kan identifieras.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

14 §

Användning av pyrotekniska varor tillåts endast under tiden från nyårsafton klockan 22.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom fastigheterna för socialförvaltningens boenden Nicklagården och Almgården i Älmhult, Solgården i Göteryd, Ekebo i Diö och Pehr Hörbergsgården i Virestad samt på kyrkogårdar och begravningsplatser.

Motions- och skidspår

15 §

Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det preparerade skidspåret till annat än skidåkning.

Områdena som berörs framgår av bifogade kartbilagor.

Avgifter för att använda offentlig plats

17 §

För användning av offentlig plats, som står under kommunens förvaltning och områden som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de taxor som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

18 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-10 §§, 12-16 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket Ordningslagen.

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2018-05-01.

Bilaga 1:

Av kommunen upplåtna eller underhållna idrottsplatser

 • Älmekulla idrottsplats Älmhult
 • Haganäs fotbollsplan Älmhult
 • Boklidens idrottsplats Liatorp
 • Enevallens idrottsplats Eneryda
 • Kvarnavallens idrottsplats Virestad
 • Härlidens idrottsplats Häradsbäck
 • Åvallens idrottsplats Hallaryd
 • Diö idrottsplats Diö
 • Björkövallens idrottsplats Pjätteryd
 • Delary Idrottsplats
 • Göteryds Idrottsplats

Av kommunen upplåtna eller underhållna anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, elljusspår, motionsspår.

Badplatser

 • Bökhult i Älmhult
 • Möckeln i Älmhult
 • Bokhultet i Diö
 • Välje i Virestad
 • Sandören i Häradsbäck
 • Delary i Delary
 • Ramnäs i Göteryd
 • Vägla i Hallaryd
 • Krusaböke i Hallaryd

Elljusspår och motionsspår

Elljusspår och motionsspår enligt kartbilaga Pdf, 3.7 MB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?