Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag du kan söka hos Naturvårdsverket via kommunen för att delfinansiera olika projekt kopplat till naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Här hittar du information om vilka aktiva projekt vi har i Älmhults kommun samt om hur du ansöker.

Vill du ansöka om LONA-bidrag?

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen och kommunen är projektansvarig.

Är du intresserad av att ansöka tar du kontakt med kommunens miljöstrateg:

cecilia.axelsson@almhult.se

En ansökan varje år

Kriterier och mer vägledning hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Där hittar du också information om hur du registrerar ditt projekt i LONA-registret. Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året.

Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala Naturvårdssatsningens logga.

Älmhult kommuns aktiva LONA-projekt

Här hittar du alla LONA-projekt som Älmhults kommun driver.

Bekämpning invasiva arter

Invasiva arter utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De konkurrerar ut inhemsk flora och fauna och förändrar på så vis ekosystemen och de ekologiska sambanden. Älmhults kommun arbetar kontinuerligt med att bekämpa jättebalsamin och jätteloka. Kommunen vill nu utöka arbetet med att även bekämpa lupin, kanadensiskt gullris och parkslide. I projektet ingår även att ta fram och sprida information om de invasiva arterna. Sommarjobbare kommer att hjälpa till med bekämpning genom dragning och plockning.
Projektet innebär positiva effekter för biologisk mångfald, inte minst för pollinatörer vars födoresurser och värdväxter blir allt färre och utbudet mer homogent i takt med att de invasiva arterna breder ut sig.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska fungera som ett strategiskt och långsiktigt inriktnings- och planeringsdokument som visar hur Älmhults gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer hänger samman och kan utvecklas. Planen ska fungera som ett tematiskt tillägg till kommunens fördjupade översiktsplan för Älmhult centralort och är ett planeringsunderlag vid fysisk planering. Grönstrukturplanen ska även bidra till att uppfylla Älmhults kommuns vision, kommunens miljöplan samt nationella miljö- och folkhälsomål.

Gynna pollinatörerna

Syftet med projektet är att arbeta med kunskapsspridning och inventering för att skapa intresse och förutsättningar för ökad biologisk mångfald på kommunala grönytor och i privata trädgårdar.

Naturvårdande röjning

Haganäsparken i tätorten Älmhult är ett skogsområde på 38,5 ha, och består idag av en varierad skogsmiljö med pelarsalar av bok, blandlövskog samt tall- och granskogsområden. Skogen har lång kontinuitet med höga natur-, kulturhistoriska- och sociala värden. Haganäs är en viktig punkt för friluftsliv och rekreation med ett välutvecklat nät av slingor, naturlekplats, utegym, grillplatser, tennisbanor och en fotbollsplan. Dess centrumnära läge gör parken välbesökt och lättillgänglig.

För att höja Haganäsparkens alla värden än mer vill kommunen göra en naturvårdande röjning och sätta upp stängsel för att skapa skogsbetesmark. Skogsbete är en försvinnande form av bete som var mycket vanlig förr. Tillsammans med dess försvinnande försvåras även förutsättningarna för många av de arter som gynnas av ett kontinuerligt betestryck i skogsmiljö.

Våtmarksplan

En vattenvårdsplan för Älmhults kommun tas fram för att kartlägga de mest gynnsamma lokalerna för anläggning eller restaurering av våtmarker. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring vattenvårdsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen.
Våtmarksplanen ska ge en god bild av var det finns naturmässiga, topografiska och hydrologiska förutsättningar att genomföra vattenvårdsåtgärder med stor nytta för i första hand vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation inom Älmhults kommun.
Åtgärdsförslag ska pekas ut och vara kostnadseffektiva i förhållande till nyttan och vara väl anpassade till landskapsbilden, befintliga naturvärden och naturliga processer.

Flera våtmarker i Älmhult

Projektet Flera våtmarker i Älmhult utgår från kartläggningen på tidigare framtagna våtmarksplan. Syftet med projektet Flera våtmarker i Älmhult är att göra mer för att få fler våtmarker i kommunen. Våtmarker är viktiga för att minska övergödningen, öka mångfalden av växter och djur, hantera (ta hand om och rena) vatten bättre och motverka klimatförändringar.

Våtmarksförstudie Haganäs och Vena

Undersökning av förutsättningar för våtmarker på två platser (Haganäs och Vena) i Älmhults tätort för att balansera vattenflöden, buffra vatten, tillgängliggöra platserna för rekreation och öka den biologiska mångfalden. Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för våtmarker, sammanställa viktiga tekniska projekteringsdetaljer samt ge en ungefärlig kostnadsuppskattning för genomförandet. Den ena platsen är Haganäs, ett idag igenvuxet och sankt skogsområde beläget mellan Haganäsgymnasiet och ett större bostadsområde med hyresrätter. Området har också potential att vara en länk mellan två rekreationsområden. Det andra området är Vena mosse, en våtmark beläget i västra Älmhult. Väster om området planeras ett framtida bostadsområde, vilket innebär att Vena mosse i framtiden kommer att vara en våtmark omringat av bostadsbebyggelse

Älmhult möter Södra Möckeln

Projektet handlar om att genomföra en förstudie inom det tätortsnära naturområdet Södra Möckeln, ca 100 hektar stort, som är centralt beläget i Älmhult. Projektet har som syfte att beskriva hur Södra Möckeln med omgivningar kan utvecklas för att förstärka natur, kultur och friluftsliv. För att skapa ett naturligt stråk mot sjön Möckeln ska Bökhult ska kopplas ihop söderut med den gröna ryggraden med en entré i södra ändan, i närheten av STENA/IKEA. Bökhult ska även kopplas ihop österut med naturområdet Näset, västerut med naturreservatet Hökhult samt sydväst med Grenadiertorpet. Detta för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde.

Stora nya bostadsområden växer idag upp sydväst om området vilket skapar ett ökat behov av möjligheter till vardagsmotion och friluftsliv. Den ökade befolkningen ställer också höga krav på att vi värnar naturen på ett långsiktigt sätt.

Du hittar mer information på projektsidan Södra Möckeln

Södra Möckeln etapp 2 och 3

Projektet är en del av det större projektet Södra Möckeln och handlar om att skapa nya stigar, entréer, spänger, broar, vägvisning och informationstavlor i delar av två (Etapp 2 och 3) av de fem etapperna, se karta. I projektet ingår röjning av skog samt kommunikation och inköp av material.

Kommunen fick LONA-bidrag för förstudie Södra Möckeln 2020. Etapp 2 och 3 är två av de fem föreslagna etapperna i förstudien. Det tätortsnära naturområdet Södra Möckeln, ca 100 hektar stort, är centralt beläget i Älmhult. Syftet är att utveckla hela området för att förstärka natur, kultur och friluftsliv. För att skapa ett naturligt stråk mot sjön Möckeln ska Bökhult ska kopplas ihop söderut med den gröna ryggraden med en entré i södra ändan, i närheten av STENA/IKEA. Bökhult ska även kopplas ihop österut med naturområdet Näset, västerut med naturreservatet Hökhult samt sydväst med Grenadiertorpet. Detta för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde.

Östra möckelns vandringsled

Etapp 1 Östra Möckeln vandringled är det första steget för att skapa en längre vandringled i ett av Älmhults kommuns vackraste naturområden. Etapp 1 handlar om att få leden på plats avseende stigar och spänger samt upprätta nyttjanderättsavtal med markägare. Övrigt arbete såsom informationsmaterial, ledmarkering och skyltar är inte inkluderat i etapp 1. Genom att koppla samman idag enskilda besöksmål och befintliga naturreservat med varandra skapas det synergieffekter och en bättre helhetsupplevelse för både besökaren och kommuninvånaren.

Etapp 2 Östra Möckeln är det andra steget för att skapa en längre vandringled som binder samman naturreservaten på halvöarna Möckelsnäs och Höö samt med kulturreservatet Linnés Råshult. Genom att koppla samman idag enskilda besöksmål och befintliga naturreservat med varandra skapas det synergieffekter och en bättre helhetsupplevelse för både besökaren och kommuninvånaren. Fokus i etapp 2 är att sätta ut ledstolpar och större informationsskyltar vid de totalt cirka 30-40 kilometrarna led samt att ta fram en skötselplan.

Du hittar mer information på projektsidan Östra Möckeln vandringsled

Privata LONA-projekt

Här hittar du LONA-projekt där kommunen står för ansökan men projektet drivs av privata markägare.

Aktiva LONA-projekt

S.t Olofs källa

Projeket handlar om att restaurera en källa i Göteryds socken som heter Sankt Olofs källa. Det som behöver göras att skydda källan och vägen och röja upp lite så att källan åter bli synlig. Om vi har råd vill vi anlägga en rastplats och en enkel parkeringsplats

Nyvärmanshult våtmark

Projektet handlar om att ta fram förstudie för en våtmark. Förutsättningar finns för biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet och åtgärden kommer gynna förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald i närområdet.

Stenshult våtmark

Projektet vill skapa en multifunktionell våtmark genom dämning av f.d. odling på torvmark, nu bevuxen med dåligt växande ung björk efter stormen Gudrun. Vattnet sedimenterar och klarnar innan det släpps ut i Lillån, vattnet fördröjs i landskapet och utjämnar flöden, utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet gynnas, estetiska- och rekreationsvärden skapas. Vattenreservoar för bekämpande av skogsbrand skapas också.

Torbjörnahult våtmark

Projektet handlar om att ta fram förstudie för en våtmark. Förutsättningar finns för biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet och åtgärden kommer gynna förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald i närområdet.

Avslutade LONA-projekt

Nyvärmanshult våtmark genomförande

En multifunktionell våtmark har skapats via dämning av dikad torvmark där den första generationen skog nyligen har avverkats. Förväntade effekter är att vattnet sedimenterar och klarnar, vattnet fördröjs i landskapet, grundvatten inlagring, utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet gynnas, estetiska och rekreationsvärden skapas. Även vattenreservoar för bekämpande av skogsbrand skapas.

Mer information om alla projekt finns i Naturvårdsverkets LONA-register Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?