Flera våtmarker i Älmhult

Våtmarksarbete syftar till att öka biologisk mångfald, förbättra vattenhantering och bekämpa klimatförändringar. I projektet Flera våtmarker i Älmhult arbetar kommunen aktivt med att hitta platser med goda förutsättningar för att återskapa våtmarker.

Intresset för våtmarksmöjligheterna är stort och kommunen kontaktar de markägare som är intresserade och där potentialen är stor. Projektet finansieras av statligt LONA-bidrag och pågår till 2025.

Arbetet utgår från den framtagna våtmarksplanen. Syftet är att återställa fler våtmarker i kommunen.

Skog med träd och våtmark.

Varför är våtmarker viktiga?

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. De bidrar till att minska övergödningen, öka mångfalden av växter och djur, hantera (ta hand om och rena) vatten bättre och motverka klimatförändringar.

Genom att återväta torvmarker så minskar även utsläppen av växthusgaser, vilket gör det till en viktig åtgärd i klimatarbetet.

Om projektet

Arbetet med att hitta platser med goda förutsättningar utgår från kommunens våtmarksplan. Efter ett utskick till samtliga berörda markägare hörde många av sig och visade intresse. Genom det nya LONA-bidraget har nu kommunen möjlighet att fortsätta arbetet med att kontakta och stötta markägare. Målet är att identifiera flera större projekt som har potential att genomföras och så långt möjligt förankra de områden där intresset är stort för genomförande. Ambitionen är att kunna anlägga våtmarker på minst tre platser.

Projektledare för projektet är naturkonsult Josefine Gustafsson och våtmarkskonsult är Jens Morin, Naturcentrum.

Våtmarksplanen

Våtmarksplanen togs fram 2022 och visar var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar. Totalt har 181 potentiella våtmarksytor lokaliserats och inkluderats i planeringsunderlaget.

Våtmarkernas areal har minskat kraftigt och Älmhults kommun har påverkats mycket starkt av olika sjösänkningsföretag, markavvattningsföretag, utdikning av mossmarker för torvbrytning och skogsdikning. Våtmarksplanen ska ge en god bild av var det finns naturmässiga, topografiska och hydrologiska förutsättningar att genomföra vattenvårdsåtgärder med stor nytta för i första hand vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation inom Älmhults kommun.

Vill du veta mer?

Är du en markägare som har ett våtmarksläge? Hör gärna av dig!

Om ni tycker det känns intressant finns mycket goda förutsättningar att samhället kan finansiera vidare utredning. En sådan utredning består vanligtvis av att vi gemensamt tittar på området i fält och för en dialog kring hur möjligheterna ser ut, och utifrån detta tar fram ett förslag på hur området kan restaureras. Om det visar sig finnas god potential och intresse från er, så finns det även stora möjligheter att få åtgärden bekostad.

Oavsett om det känns intressant för er att utreda något område vidare eller om ytorna inte känns lämpliga ur ert perspektiv, är ni mycket välkomna att höra av er.

Är du markägare och vill veta mer om potential, bidrag eller annat? Kontakta Josefine Gustafsson, projektledare:

Vill du veta mer allmänt om projektet? Kontakta Cecilia Axelsson, miljöstrateg, Älmhults kommun:

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?