Miljöplan 2030

Miljöplan 2030 innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun.

Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Miljöplan 2030 Pdf, 21 MB.

Vad gör kommunen?

Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att bidra till målen i Miljöplan 2030. Nedan finns årliga sammanställningar över miljöarbetet samt en uppföljning av mätbara miljömål. Sammanställningen är en del av årsredovisningen.

Läs mer om kommunens miljöarbete

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Alla steg är viktiga

De flesta både vill och kan idag leva mer hållbart men det finns många hinder som försvårar en omställning, såsom normer, livsmönster och stressiga vardagspussel. Om vi som individer ska vilja ställa om till ett mer hållbart samhälle måste det bli enkelt och billigt att göra miljösmarta val. Det är viktigt att vi känner att det vi gör spelar roll och att alla steg i mer hållbar riktning är bra för att få till de stora förändringarna på längre sikt.

Vi har en stor möjlighet som kommun att själv dagligen gå före och vara ett gott exempel. Kommunen kan också verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Samverkan och dialoger mellan kommuner och invånare, företag, föreningar och lärosäten är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

Globala, nationella och regionala mål

Genom miljöplanen bidrar kommunen till att uppnå FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt nationella och regionala miljömål.

I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla länder, rika som fattiga, ska jobba med de nya målen och försöka nå dem till 2030.

Det svenska miljömålssystemet innehåller generationsmålet, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Riksdagen beslutade om dessa 1999 och målen ska uppnås 2020.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska arbeta aktivt med att uppfylla målen.

Håll koll på kommunstyrelsens beslut här

Globala målens logotyp och ikoner

Resultatmål kopplat till Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål, 169 delmål.

För vem gäller agendan?

Målen gäller alla länder och berör alla människor. De är beslutade globalt, men det är upp till oss alla att genomföra dem lokalt. Sveriges ambition är att vara ett föregångsland i genomförandet av agendan och detta måste ske på alla nivåer i samhället. Inte minst på lokal nivå. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling.

Älmhults kommun

Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt.

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Älmhults kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Älmhults kommun ska aktivt arbeta med att uppfylla Agenda 2030 såväl lokalt som globalt genom att bland annat:

  • Kartlägga kommunorganisationens hållbarhetsarbete kopplat till målen
  • Se över hur kommunens styrsystem kan kopplas till målen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?