Grönplanering

Grönplanering fokuserar på att maximera fördelarna med grönområden för att hantera klimatförändringar, förbättra folkhälsan och främja biologisk mångfald.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar kopplade till klimatförändringar, förlusten av olika arter av växter och djur, och hur vi kan bibehålla de fördelar som naturen ger oss (som att rena vatten och luft, pollinering med mera), den snabba tillväxten av städer, och hur människors hälsa är sämre i vissa områden och för vissa grupper.

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för en hållbar samhällsutveckling.

Hållbar samhällsutveckling

Älmhults grönområden med bostadsnära natur, skog, grönområden, parker, stränder och vatten har stor betydelse för en hållbar stadsutveckling genom att bidra till biologisk mångfald, förbättrat välbefinnande och klimatanpassning. Stadsgrönskan är mycket viktig och utgör bas för stadens olika ekosystemtjänster.

Följande perspektiv hanteras i grönplaneringen för att få en helhetsbild av naturens värden. Det ger bra förutsättningar för en hållbar mark- och vattenanvändning och bidrar till långsiktig tillgång till goda livsmiljöer.

Biologisk mångfald ger resiliens och långsiktigt livskraftiga samhällen

En mångfald av arter och livsmiljöer främjar ekosystemtjänster och människors hälsa och välfärd. Genom grönplanering kan biologisk mångfald adresseras i samhällsplaneringen och den fysiska planeringen på ett tydligare sätt. Genom att ta fram strategier för kommunens grönstruktur kopplade till hela landskapet kan den biologiska mångfalden utvecklas genom åtgärder och rätt skötsel och förvaltning.

Grönskans betydelse för klimatanpassning

I takt med klimatförändringarna behövs åtgärder i den byggda miljön och i hela landskapet för att lindra klimatförändringens effekter. Grönstrukturen kan bidra med så kallade naturbaserade lösningar som under rätt förutsättningar och planering har förmågan att möta flertalet av de klimatrelaterade samhällsutmaningar som samhället står inför.

Gröna miljöer är viktiga för vår hälsa

Genom grönplanering kan olika människors behov av grönska och natur tillgodoses och parkers och grönområdens natur- och kulturvärden tas tillvara. Att vistas i gröna miljöer som parker, grönområden och natur främjar hälsa och välbefinnande. Tillräcklig och rättvis tillgång till grönområden kan utjämna skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper, och därmed bidra till ett mer jämlikt samhälle. Genom att ta fram strategier för kommunens grönstruktur kan rekreations- och friluftsvärden utvecklas genom åtgärder och rätt skötsel och förvaltning.

Älmhults första grönplan

Grönstrukturen i och omkring våra städer och samhällen är mångfunktionella och har stor potential att bidra till att hantera flera av våra samhällsutmaningar samtidigt. Det blir därför viktigt att planera så att dessa funktioner kan främjas och utvecklas. Inte minst för att det finns stora vinster att göra för samhället. Här är grönplanen en viktig pusselbit.

Vad är en grönplan?

Grönplanen fokuserar på parker, natur och grönområden i och nära Älmhults centralort och de mindre tätorterna. Det övergripande målet är att säkerställa att dagens och framtidens invånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga ekosystem.

Grönplanen visar hur grönstrukturen ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att bidra med viktiga ekosystemtjänster. En förutsättning för det är en sammanhängande och varierad grönstruktur som kan värnas, gynnas och utvecklas på olika sätt.

Grönplanens syfte och funktion

  • Ge en helhetsbild av Älmhults gröna miljöer och deras ekosystemtjänster.
  • Ange mål, ställningstaganden och strategier för kommunens arbete med planering och förvaltning av grönstrukturen i och omkring våra tätorter.
  • Vara ett underlag och stöd i den fysiska planeringen samt i arbetet med naturvård och planering för friluftsliv.
  • Vara ett underlag och stöd för prioritering och verksamhetsplanering inom de förvaltningar som ansvarar för park, natur och fritid samt kommunens fastigheter.
  • Bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och målen för friluftsliv kan uppfyllas på lokal nivå.
  • Fungera som kunskaps- och planeringsunderlag för arbetet med grönstruktur i översikts- och detaljplanering och i arbetet med naturvård, stadens grönstruktur och planering för friluftsliv.
  • Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer och deras ekosystemtjänster för en hållbar och god livsmiljö.

Grönplanen kommer att utgöra ett styrande och strategiskt dokument inom ramen för övergripande planering. Planen gäller därmed för hela kommunkoncernen och beslutas av kommunfullmäktige. Planen sträcker sig fram till 2030, inklusive åtgärdsplan (2024-2027) med investering- och driftskostnader.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?