Kommunens organisation

 • Kommunalråd

  Kommunen har ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter.

 • Kommunrevisionen

  Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt svara för övergripande ledning och samordning av kommunen.

 • Nämnder

  Älmhults kommun har åtta politiska facknämnder som ansvarar för kommunens verksamheter inom olika verksamhetsområden.

 • Förvaltningar

  Älmhults kommuns tjänstepersonorganisation är indelad i sex förvaltningar med olika ansvarsområden.

 • Kommunala bolag

  Älmhults kommun har verksamhet i sex olika kommunala bolag.

 • Kommunala rådgivande organ

  I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer som pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande.

Organisationsschema

Älmhults kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta facknämnder. Politikerna styr de olika kommunala verksamheterna, vilka är organiserade i sex förvaltningar.

Organisationsskiss för Älmhults kommun 2023Förstora bilden