Vision, ledningssystem & resultatmål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad av kommunfullmäktige.

Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Älmhults kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen.

Vår vision

Älmhults kommun – internationellt och nära

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma!

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.

Älmhults system för ledning och styrning - resultatstyrning

Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning innebär att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna kostnader.

Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Styrningen sker utifrån tre huvudprocesser. Aktiviteterna som utförs i de olika nämnderna är ett sätt att styra huvudprocesserna mot resultatmålen som är fastställda av Kommunfullmäktige.

Ledning och styrningssystem Älmhults kommun 2024Förstora bilden

Huvudprocesser

 • Utbildnings- och arbetsmarknad
  Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.
 • Välfärd
  Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
 • Samhällsutveckling
  Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.

Stödprocess

 • Personal
  Syftet är att ha välmående medarbetare vars kompetens tillvaratas och får möjlighet att använda sin fulla potential på bästa sätt.

Resultatmål

Varje år i juni lämnar nämnderna ifrån sig budgetförslag som bland annat innehåller förslag på resultatmål. Budget och resultatmål beslutas i kommunfullmäktige.

Samtliga resultatmål är kopplade till de globala målen i Agenda 2030, under varje resultatmål kan du se vilken eller vilka mål i Agenda 2030 som de är kopplade mot.

Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatmål - kopplat till Agenda 2030

Utbildnings- och arbetsmarknad

 • Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.
resultatMÅL 1: INGEN FATTIGDOM
 • Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.
resultatMÅL 1: INGEN FATTIGDOM
 • I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.
resultatMÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
 • I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.
resultatMÅL 1: INGEN FATTIGDOM
resultatMÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
resultatMÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

Välfärd

 • I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
resultatMÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
resultatMÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
 • I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.
resultatMÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
resultatMÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
resultatMÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Samhällsutveckling

 • I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och
  varierat fritids- och kulturutbud och trygga mötesplatser.
resultatMÅL 2: INGEN HUNGER
resultatMÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
resultatMÅL 5: JÄMSTÄLLDHET
resultatMÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
 • I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 procent årligen.
  Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.
resultatMÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
resultatMÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
resultatMÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
resultatMÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
resultatMÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER
resultatMÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
resultatMÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
 • I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.
resultatMÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
 • I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom sex månader.
resultatMÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
resultatMÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
resultatMÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
resultatMÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
resultatMÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER
resultatMÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
 • I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service
  dygnets alla timmar.
resultatMÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
resultatMÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?