Så fungerar kommunen

Kommunen styrs av politiker som valts av medborgarna. Du som medborgare har därför stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sitt uppdrag.

Vad är en kommun?

En kommun är en demokratisk lokal samhällsorganisation inom ett begränsat geografiskt område. Man är medlem av kommunen om man

 • är folkbokförd i kommunen, eller
 • äger fast egendom i kommunen, eller
 • är taxerad till kommunalskatt i kommunen

Som medlem i kommunen har man både rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Kommunen måste utföra vissa uppgifter enligt lag. Exempel på obligatoriska uppgifter är äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, renhållning, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Andra uppgifter, såsom kultur-, fritids- och näringslivsaktiviteter är frivilliga.

Medborgarna väljer politiker till kommunen

Kommunens politiker är valda av medborgarna och därför demokratiskt tillsatta. Valet sker vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen.

För att rösta i kommunalvalet krävs det att man:

 • har fyllt 18 år senast på valdagen

samt uppfylla något av villkoren att man är:

 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Den som får rösta i kommunalvalet kan också väljas till politiska uppdrag.

Valda politiker kallas förtroendevalda.

Den politiska organisationen i kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Detta gör kommunfullmäktige:

 • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige tar till exempel beslut om budget, skatter och avgifter för kommunal service.
 • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Läs mer om kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Detta gör kommunstyrelsen:

 • Leder och samordnar arbetet inom kommunen.
 • Ansvarar för kommunens ekonomi.

Läs mer om kommunstyrelsen i Älmhults kommun

Politikerna arbetar i nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna.

Läs mer om kommunens nämnder

Detta gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen inom sitt respektive ansvarsområde.
 • Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
 • Genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Tjänstepersoner är anställda i kommunen

Den verkställande organisation i kommunen består av olika förvaltningar. För att bereda och genomföra politikens beslut jobbar offentligt anställda i kommunen, de kallas tjänsteperson. Tjänstepersonen är bland annat allmänkunniga administratörer och många är specialiserade inom olika professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken.

Tjänstepersonen är inte valda av folket utan de är anställda.

Läs mer om Älmhults kommuns förvaltningar

Skillnad mellan politiker och tjänsteperson

Politiker och tjänsteperson har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter i kommunen. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstepersonen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att nå de resultat som politikerna tagit beslut om. Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och fattar beslut i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om kommunens färdriktning. Tjänstepersonen arbetar med detaljfrågor, tar fram underlag och ser till att det som nämnderna beslutat om blir gjort. Kort sagt är det politikerna som bestämmer och tjänstepersonen som utför.

Kommunallagen

Kommunallagen styr kommunens verksamhet. Kommuner har själva hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område och dess medborgare. Kommunerna styrs också av andra lagar.

Lagar och som styr kommunen

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

Kommunallagen fastslår bland annat att det ska finnas ett fullmäktige och en kommunstyrelse i varje kommun och att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Kontroll, tillsyn och revision

Kommunen har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunens arbete. Kommunen ansvarar dock själv för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering.

Kommunen har en egen revision. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som varje år granskar måluppfyllelse, ekonomi och intern kontroll.

Läs mer om Kommunrevisionen i Älmhults kommun

Hur går det till att fatta beslut?

Många av ärendena diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i fullmäktige innan man fattar beslut. Efter beslut kan invånare i kommunen använda sin demokratiska rätt att överklaga beslut som tagits.

Ett ärende påbörjas

Ett ärende kan starta genom att en privatperson, en myndighet, ett företag eller en politiker lämnar in en skrivelse.

Registrering/diarieföring

När skrivelsen kommer in till kommunen, registreras den och tilldelas ett diarienummer för att den lätt ska kunna hittas. När detta är gjort har skrivelsen blivit ett ärende och en allmän handling.

Beredning

Nästa steg är beredningen då tjänsteperson tar fram ett underlag med information, på vilket beslutet i ärendet ska tas. Tjänstepersonen som blir handläggare i ärendet lämnar ett förslag till beslut.

Beslut

Därefter sammanträder berörd nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige och fattar beslut i ärendet. En tjänsteperson fungerar som sekreterare vid sammanträdet och antecknar beslutet i protokollet.

Efter att protokollet justerats läggs det ut på kommunens webbplats. Tycker du att ett beslut är fel kan du nästan alltid överklaga det. Beslut kan överklagas från dagen då protokollet har offentliggjorts och tre veckor framåt.

Genomförande

Beslutet skickas till berörda tjänsteperson på kommunen som ser till att beslutet genomförs.

Arkivering

Ärendet avslutas och arkiveras.

Att överklaga kommunens beslut

Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär.

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Överklaga beslut

Älmhults kommuns organisationsschema

Organisationsskiss för Älmhults kommun 2023Förstora bilden

Ordlista

Remittera

Skicka ärendet till en tjänsteperson som har rätt kompetens och som kan bereda ärendet.

Bereda

Ta fram underlag för beslut. Tjänstepersonen ska ta de kontakter som krävs för att belysa ärendet från alla håll. Olika synpunkter redovisas och det hela sammanställs.

Ärende

Formellt avgränsad fråga inom ett visst område, som tas upp till beredning.

Ledamot

En person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor t ex ett politiskt parti.

Nämnd

Består av ledamöter och ersättare som är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala ärenden inom sitt kompetensområde eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige. Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Justeras

Ordföranden, sekreteraren och två politiker som är med på mötet intygar att protokollet stämmer genom att underteckna det.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?