Förtroendevald i Älmhults kommun

Här har vi samlat information riktad till dig som är förtroendevald i Älmhults kommun.

Förtroendemannaregister

Se alla förtroendevalda inom Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Att få förtroendeuppdrag

Val

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder efter förslag från de politiska partierna. I samband med att du blir nominerad ska dina person- och kontaktuppgifter lämnas till kommunkansliet.

Tillträde

Du tillträder ditt uppdrag efter att du blivit vald av kommunfullmäktige. Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen och respektive bolags bolagsordning. När protokollet efter fullmäktige justerats får du som invald beslutet skickat till dig och sekreteraren i din nämnd tar kontakt.

Praktisk information

Läsplatta

Nämndsekreterare kommer att kontakta dig för utdelning av läsplatta.

E-post

Som en del i politikeruppdraget tilldelas du som förtroendevald en e-postadress som är knuten till Älmhults kommun. Den kommunala e-postadressen används i kontakt mellan dig som förtroendevald och kommunen.

Politiker - Logga in för att komma åt din e-post Länk till annan webbplats.

Älmhults kommuns intranät

Logga in på Hemma - vår digitala arbetsplats Länk till annan webbplats.

Passerkort till kommunhuset

Det finns möjlighet för dig som förtroendevald att få ett passerkort för tillträde till kommunhuset. Kontakta din nämndsekreterare för hjälp med processen.

Praktiska länkar

Avsägelse av uppdrag

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Du ska lämna avsägelsen till kommunens kansli.

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald ansvarar du för att återlämna läsplatta och passerkort som du har fått låna av kommunen.

Styrdokument

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun en samling styrdokument. Styrdokumenten är kommunens verktyg för att reglera sin verksamhet. Styrdokument kan vara övergripande eller specifika för särskilda verksamheter. Bland styrdokumenten hittar du även reglementen och delegationsordningar för kommunens nämnder och styrelse.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har egna sidor. Där presenteras sammanträdestider, protokoll och vilka ledamöter och ersättare som har uppdrag inom respektive beslutsorgan. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive sida. Där finns också kontaktuppgifter till respektive nämnd.

Arvode och ersättning

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppkommen kostnad för barntillsyn. För frågor om ersättning kontakta HR-avdelningen.

Jäv och jävsregler

Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet.

Vad säger lagen?

Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner och regioner finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan gäller även den som bereder ett ärende.

När är man jävig?

Klara fall av jäv är

  • om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående.

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:

  • vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,
  • ekonomiskt beroende av en part eller intressent,
  • engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Hot och våld mot förtroendevalda

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system.

Polisanmälan

Om du utsätts för hot och våld är det viktigt att polisanmäla det som inträffat. Du kan även kontakta kommunens säkerhetssamordnare för dialog kring eventuella åtgärder.

Handbok - personlig säkerhet

Du som vill läsa mer kan ta del av handboken "Personlig säkerhet", som Säkerhetspolisen har tagit fram i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

Ditt arbetsgivaransvar som förtroendevald

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen eller regionen uppträder som arbetsgivare. Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Du har mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser.

Läs mer om arbetsgivaransvar för förtroendevalda på SKRs webbplats: Förtroendevaldas arbetsgivaransvar | SKR Länk till annan webbplats.

Kommunalt partistöd

De politiska partier i Älmhult som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen och är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte, enligt kommunallagen "utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Det baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar mellan kommuner och regioner.

Redovisning och granskning

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det sätt som kommunallagen säger, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till fullmäktige senast 30 juni året efter.

Partiet ska även utse en särskild granskare som ska intyga att redovisningen stämmer med hur mottagaren använt partistödet. Syftet med redovisningen och granskningen är att göra underlag och beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Reglemente för Kommunalt Partistöd Pdf, 432.7 kB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?