Tillgänglighet

I Älmhults kommun arbetas det för att alla ska kunna delta i samhällslivet utifrån likvärdiga villkor. Det innebär att vi tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.

Tillgänglighetsarbete kan handla om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande, oavsett funktionsförmåga.

Allmänt om tillgänglighet

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Om du planerar att bygga eller ändra något är det kommunen som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Om omgivningen inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen bli ett hinder. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Mer om tillgänglighet nedan:

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?