Lokala hälsoföreskrifter

Allmänna lokala hälsoföreskrifter för Älmhults kommun är antagna av kommunfullmäktige.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun

Inledande bestämmelser

1. Älmhults lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller inom område med detaljplan och områden som framgår av kartbilaga 1, 2 och 3. Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

Djurhållning

2. Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Tomgångskörning

3. En förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas i gång i högst en minut. Det gäller inte:

  • om fordonet står stilla på grund av trafikförhållanden, till exempel i trafikkö.
  • om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

4. Vid spridning av gödsel och slam gäller att tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållande som minskar risken för besvär. Detta inom område där bestämmelserna gäller och inom ett område av 100 meter intill.

Nedmyllning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen. Detta gäller inte spridning av flytgödsel i växande gröda med bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras på marken under växttäcket.

Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

5. Den som avser anordna ett upplag som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden innan verksamheten börjas. Upplagen kan vara av petroleum, olje- eller tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller liknande produkter.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt finns enligt annan lag.

Anmälan krävs inte heller om verksamheten enbart avser husbehov.

6. Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag.

Camping

7. Vid sjön Möckeln och längs kanotleden i Helge å i Älmhults kommun får camping i betydande omfattning bara ske på särskilt iordningsställda övernattningsplatser. Detta enligt bilaga 4.

Eldning

8. Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden under tiden 1 maj till 30 september. Eldning får aldrig ske i strid mot aktuella brandföreskrifter. Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä.

Ansökan och anmälan

9. En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

Straffbestämmelser

10. I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff.

Dispens

11. Miljö- och byggnämnden får medge dispens, det vill säga undantag, från dessa regler om det är uppenbart att risk för besvär eller problem inte finns ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Avgifter

12. Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för hantering av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter. Avgift tas ut enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Älmhults kommun lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 28. Föreskrifterna trädde i kraft 2010-04-01.

Föreskrifterna meddelas med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 § miljöbalken.

Kommunfullmäktige har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter som gäller från och med den 1 april 2010.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?