Artikeln publicerades 5 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Justering av VA-taxan från 2024

en vattenkran som det rinner vatten ifrån

Idag 5 december tog kommunstyrelsen beslut om förändringar i VA-taxan som innebär att den på ett mer rättvisande sätt ska motsvara fastighetens nytta av vattentjänsterna. Den nya taxan gäller från den 1 januari 2024.

Från den 1 januari 2024 görs en justering av VA-taxan så att den på ett mer rättvisande sätt speglar fastighetens nyttjande av vattentjänsterna. Justeringarna innebär bland annat att byggnader som till större del används som lager samt byggnader utan indraget vatten eller avstängt vatten får ny beräkning och lägre avgift.

Förändringen börjar gälla 1 januari 2024 och kommer att införas successivt under året. Det innebär att en del verksamheter kommer att få sina avgifter justerade retroaktivt.

Älmhults kommun har en taxemodell som utgår från fastigheters storlek och är baserad på organisationen Svenskt Vattens normalförslag till VA-taxa, P120. Då modellen infördes 2022 innebar det en större taxehöjning för verksamheter med stora byggnader. Effekten blev särskilt tydlig för lagerutrymmen och andra fastigheter som har många kvadratmeter men inte så stort behov av vattentjänster.

En justering görs nu utifrån Svenskt Vattens normalförslag till VA-taxa, P120:s tillägg för lagerbyggnader och minskad avgift för fastigheter utan vattenförbrukning.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är en taxefinansierad och icke vinstdrivande verksamhet som ska gå runt utan tillskott av skattemedel. Det är också viktigt att följa VA-lagstiftningens intentioner att kostnader fördelas rättvist. Förändringen som görs nu innebär ett intäktsbortfall för VA-verksamheten. För att kompensera för detta höjs kostnadsparametern för bostadsenhetsavgiften med 130 kr exklusive moms.

Vad innebär förändringen för årsavgiften?

  • Grundavgiften är fortsatt oförändrad med en årlig fast avgift på 2 732 kr per fastighet.
  • Bostadsenhetsavgiften ändras från 1 120 kr till 1 250 kr. En lägenhet räknas som en bostadsenhet och i fastigheter som inte har lägenheter räknas 150 kvadratmeter bruttoarea som en bostadsenhet.
  • Byggnader som till större del används som lager (mer än 75 procent) får en ny beräkning av bruttoarean så kostnad påförs vid varje 300 kvadratmeter i stället för som tidigare 150 kvadratmeter.
  • Byggnader utan indraget vatten eller avstängt vatten får ny beräkning och lägre avgift. Där utgår endast grundavgiften och avgiften för dagvatten.
  • Den rörliga avgiften (fastighetens förbrukning) kommer inte att förändras.

Exempel på ny årsavgift

  • En villa (en bostadsenhet) får en ökad årsavgift med 130 kr (inklusive moms 162,50 kr).
  • En verksamhet som hyr ut 15 lägenheter får en ökad årsavgift med 130 kr per lägenhet. Totalt för samtliga 15 lägenheter blir det en ökad årsavgift med totalt 1 950 kr (exklusive moms).
  • En verksamhet med en lagerbyggnad på 8 000 kvadratmeter får en minskad årsavgift med 26 730 kr (exklusive moms).

Vad innebär förändringen för anläggningsavgiften?

  • För tälthallar som är ouppvärmda och inte har indraget vatten utgår ingen anläggningsavgift enligt den nya taxan.
  • För beräkning av bostadsenheter används fortsatt 150 kvm per bostadsenhet för alla byggnader.

Läs mer om VA-taxan här