Riktlinjer för markprissättning

Här kan du läsa om riktlinjerna för markprissättning.

Styrdokument

Ärendenummer KS 2020/125
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 186
Gäller från och med 2020-12-14
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Framtaget av Planeringsavdelningen

Allmänt

Nedan följer modell för markprissättning för kommunal mark. Mark som ska säljas av kommunen ska följa beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen ges delegation för fastställande av gällande pris vid varje markprissättningstillfälle.

I kommunens markpris ingår utbyggnad av gata och allmän platsmark, kostnad för fastighetsbildning om den är genomförd samt eventuell utgrävning och uppfyllnad. Utöver detta tillkommer kostnader för anslutning av kommunalt vatten- och avlopp och andra anslutningsavgifter samt planavgift.

Markprissättning

Utgångspunkt för markprissättning är att kommunen säljer mark till marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken. Pris för mark ska dock inte understiga kommunens självkostnad som består av kostnaden för mark och exploatering samt en administrationskostnad om 20% som täckningsbidrag för hantering av försäljningen.

Undantag

Undantag från huvudregeln kan ske för mark där detaljplanens genomförandetid löpt ut och detaljplanens infrastruktur redan är utbyggd. I detta fall tillämpas marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken men priset ska dock inte understiga taxeringsvärdet multiplicerat med faktor 1,6.

Kommunfullmäktige kan för enskild markförsäljning fatta särskilt beslut om markprissättning till rabatterat pris. Kommunfullmäktige ska då i samma beslut anslå medel för att täcka den förlust som uppkommer i mark- och exploateringsbudgeten för den enskilda markförsäljningen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?