Avgifter inom vård och omsorg

När du får stöd från socialförvaltningen tas en avgift ut. I beräkning av dina avgifter tas hänsyn till din inkomst. Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift och bostadsanpassningsintyg är den samma för alla oavsett inkomst.

Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter.

Mer information om hur avgifterna beräknas

Så här beräknas din avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvård

Avgiften för hemtjänst tillsammans med kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter. Därför räknas först ditt avgiftsutrymme fram. För att räkna fram avgiftsutrymmet tar du dina inkomster efter skatt minus förbehållsbeloppet (se nedan).

Avgiften kan aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme, blir ditt avgiftsutrymme ett minusbelopp tas ingen avgift ut.

För insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, tas ingen avgift ut.

Fakturan för hemtjänst, matabonnemang, matdistribution, korttidsplatser samt hälso- och sjukvårdsbesök betalas två månader i efterskott.

Eventuell förmögenhet påverkar inte avgiften men eventuell avkastning av förmögenhet ses som en inkomst.

Förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar innan kommunen tar ut avgift.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för till exempel livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, hushållsel, resor, möbler, husgeråd, läkemedel.

Minimibeloppen beror på ålder och familjesammansättning

Minimibelopp för olika åldersintervall

Familjesammansättning och ålder

Minimibelopp per månad i 2024 års pris

Ensamstående över 65 år

7 062 kronor

Makar och sambos över 65 år

5 762 kronor per person

Ensamstående 19-64 år

7 768 kronor

Makar och sambos 19-64 år

6 338 kronor per person

Du ska också ha kvar pengar till din boendekostnad. Med boendekostnad menas hyra eller vid eget hus räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla, driftskostnader, uppvärmning, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Om du har högre levnadsomkostnader så att förbehållsbeloppet inte räcker till hör du av dig till din avgiftshandläggare så att avgiften eventuellt kan minskas.

Så här kan det se ut för en ensamstående person över 65 år:

Inkomst + BTP* - Minimibelopp - Faktisk boendekostnad = Avgiftsutrymme
11 000 kr + 1 500 kr - 7 062 kr - 5 200 kr = 238 kr.

* BTP= bostadstillägg för pensionärer.

Ur ditt avgiftsutrymme betalar du upp till högkostnadsskyddet 2 575 kronor i månaden.

Har du hemtjänst betalar du efter en schablon för din insats, upp till ditt avgiftsutrymme, i avgift. Samtidigt finns en regel om att ingen ska behöva betala mer än 2 575 kronor i månaden.

Har du bara trygghetslarm kostar det 257 kronor i månaden.

Korttidsboende kostar 257 kronor per dygn upp till avgiftsutrymme (dock högst 2 575 kronor i månaden) + matabonnemangstaxan på 174 kronor per dag.

Avlösarservice för anhörig är gratis upp till 12 timmar per månad.

Kommunens hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab) kostar 364 kronor per månad, detta ingår i avgiftsutrymmet. Läkarbesök eller hembesök av läkare debiteras från Region Kronoberg.

Inkomstuppgifter

När du beviljas en hemtjänstinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats kan du fylla i en blankett där du anger dina inkomster. Om inkomsten förändras måste du själv kontakta socialförvaltningen för att fylla i en ny blankett. Uppgifterna behövs för att vi inte ska sätta en för hög avgift. Avgiften omprövas varje år. Om du väljer att inte lämna in några inkomstuppgifter kommer maxtaxan att tas ut.

Överklagande

Alla får ett skriftligt beslut och en räkning på sin avgift och hur den är beräknad. Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor angående avgiften eller hur den har beräknats. Avgiften kan också överklagas till länsrätten. Om du vill överklaga ska du skriva ned vilket beslut som du överklagar och dina synpunkter i ett brev som skickas till Socialförvaltningen, Box 500, 323 23 Älmhult.

Information om behandling av personuppgifter

Socialförvaltningens verksamhet omfattas av Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter som registreras i samband med avgifter behandlas av förvaltningen för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Du som vill läsa mer om personuppgiftbehandling och GDPR kan göra det här

Prislista

Avgifterna gäller från 1 januari 2024.

Avgifter inom socialtjänsten

Tjänst

Pris

Omsorgsavgift hemtjänst

364 kr/tim

Max 2 575 kr/mån

Trygghetslarm

257 kr/månad

Trygghetslarm installation (engångskostnad)

364 kr

Matdistribution hemtjänst (lunch)

100 kr/portion

Hemsjukvårdsavgift

364 kr/månad

Rehabavgift

364 kr/månad

Hyra av hjälpmedel

76 kr/månad

Hämtning hjälpmedel

214 kr/gång

Bostadsanpassningsintyg

556 kr/intyg

Omsorgsavgift korttidsplats

257 kr/dygn

Mat korttidsplats

174 kr/dygn

Omsorgsavgift växelvårdsplats

86 kr/dygn

Mat växelvårdsplats

174 kr/dygn

Omsorgsavgift vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

2 575 kr/mån

Matabonnemang vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

5 220 kr/mån
(174 kr/dygn)

Serviceavgift vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

160 kr/månad

Kontakta avgiftshandläggare

avgiftshandlaggare@almhult.se

Birgitta Carlsson

0476-554 44

Madeleine Lideberg

0476-554 67

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?