Allmän handling

Handlingar som skickas till eller upprättas hos en myndighet och som förvaras där är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Allmänna handlingar kan finnas i pappersformat men också som digitalt lagrade uppgifter.

Offentliga handlingar

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar genast eller snarast möjligt. Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till den som vill se handlingarna.

Sekretess

En allmän handling kan innehålla sekretess (uppgifter som är hemliga). Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda uppgifter om enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden eller skydda allmänna intressen.

Ta del av allmän handling

För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer eller till handläggaren i ärendet. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till kommunen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av handlingarna kan det innebära en avgift (se information nedan).

Arbetsmaterial och anteckningar räknas inte som upprättade och lämnas därför inte ut till allmänheten.

Överklagan

Om du vill ta del av en handling och kommunen säger nej har du rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Kopiering

Kopiering av allmänna handlingar sker mot avgift enligt beslut av kommunfullmäktige 2017-06-26, §100 . För vanliga A3 och A4 är sida 1-9 gratis, 10 sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor styck.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun. Här finns bland annat taxor, avgifter och andra dokument av principiell natur.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?