Handläggning avloppsanläggning

Så här går vår handläggning till från att du ansöker till granskning av den färdiga avloppsanläggningen.

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att skicka in en komplett ansökan. Det är en fördel att fylla i ansökan i samråd med din entreprenör.

Ansökan och anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning Länk till annan webbplats.

Utredning

När en ansökan om enskilt avlopp kommit till miljö-och byggförvaltningen granskas den och om kompletteringar krävs meddelar miljö-och byggförvaltningen sökanden detta. Sedan påbörjas en utredning för att se att plats och teknik är lämplig. Bland annat genomförs en provgropsbesiktning om tekniken är markbaserad rening. Om ansökan gäller minireningsverk utförs ett platsbesök för att bedöma platsens och utsläppspunktens lämplighet. Efter provgropsbesiktning alternativt platsbesök skickas ett meddelande ut till sökanden med information om vad miljö-och byggförvaltningen gjort för bedömning. Entreprenören får en kopia.

Provgropsbesiktning

Det är viktigt att provgropen har fått stå öppen en tid för att grundvattennivån ska hinna ställa in sig innan provgropsbesiktning. Detta går snabbare i grova jordarter än i fina jordarter. I grovkorniga jordar kan man läsa av grundvattennivån dagen efter, i finkorniga jordar bör man vänta 3–5 dagar. Eftersom platsens jordart oftast inte är närmare känd väntar miljö-och byggförvaltningen alltid minst 3 dagar innan provgropen besiktigas. Avläsning bör också ske vid ett tillfälle då det inte har kommit någon betydande nederbörd under de senaste 3 dygnen. Orsaken är helt enkelt att vatten kan ansamlas i provgropen (gäller speciellt i finkorniga jordar). Avläsning av grundvattennivåer bör ske vid minst två tillfällen med minst en veckas mellanrum för att högsta dimensionerande grundvattennivå ska kunna uppskattas.

Efter provgropsbesiktning skickas ett meddelande ut till dig, entreprenören får en kopia. I meddelandet finns en sida där du ska dokumentera en andra avläsning. Skicka in denna avläsning tillsammans med eventuella kompletteringar till miljö- och byggförvaltningen. Om man inte vill ha en provgrop ståendes öppen en längre tid kan man installera ett grundvattenrör och lägga igen gropen. Provgropen behöver dock stå öppen för provgropsbesiktningen.

Grundvattennivån varierar under naturliga förhållanden både under ett år och mellan år beroende på väderleken. Grundvattennivån har normala årstidsvariationer som är typiska för olika delar av landet. I Älmhult ses de högsta grundvattennivåerna vanligtvis på våren innan växtligheten tar fart. Därefter sjunker det under sommaren och är som lägst under tidig höst. Under höst och vinter stiger nivåerna återigen. Utöver vädret spelar det också roll om det till exempel är ett stort eller litet magasin eller om marken ligger i en dal eller på en höjd. Om mätningarna är gjorda uppe på en höjd kan man förvänta sig att grundvattennivån ligger djupare än om mätningarna är gjorda nära en sjö.

Vid markbaserad rening ska alltid ett minsta avstånd till grundvattennivån hållas. För en infiltration gäller minst 1 meters avstånd mellan infiltrationsnivå och grundvattenytan.

I tillstånd för markbaserad rening anges följande villkor:
Avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan ska med undantag för kortare perioder (högst 2 månader under ett år) uppgå till minst 1 m. Avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan får aldrig understiga 0,5 m.

Skyddsnivå

I varje ärende ska miljöförvaltningen relatera skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för den enskilda anläggningen till normal eller hög skyddsnivå.
Om det bedöms att hög skyddsnivå för miljöskydd eller hälsoskydd råder på platsen behöver avloppsanläggningen uppnå högre krav än vid normal skyddsnivå.

Kommunicering med grannar och eventuell markägare

Ansökan kommuniceras med de grannar som har dricksvattenbrunn inom 100 meter från utsläppspunkt. Om avloppet ligger nära fastighetsgräns kommuniceras ansökan även med ägare till intilliggande fastighet. Dessa grannar får ett grannyttrande där de får skriva ned om de har någon erinran.

Om sökt avlopp ligger på någon annans fastighet skickas ett markyttrande ut till den ägaren. Miljö- och byggförvaltningen rekommenderar att man upprättar ett servitut i de fall som avlopp anläggs på grannes mark. Servitut kan registreras hos Lantmäteriet. Om ett markyttrande inkommit behöver man inte skicka in kopia på servitut till miljö- och byggförvaltningen, men det kan vara bra att få registrerat i ärendet även hos oss.
Produktinformation

Om vald teknik innefattar prefabricerad produkt, exempelvis minireningsverk, fosforfälla eller kompaktfilter/biomoduler granskar miljö- och byggförvaltningen inskickade produktbeskrivningar. Detta är för att säkerställa att produkten genomgått tester som visar att tillräcklig rening uppnås.

Remiss

Ansökan skickas på remiss till Länsstyrelsen om ansökan ligger nära eller inom fornlämningar eller skyddade områden. Länsstyrelsen kan bedöma att tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning. Observera att tillstånd kan krävas även för provgrop. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att känna till fornlämningar på sin egen fastighet. Använd gärna Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök för att se om det finns fornlämningar

Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök Länk till annan webbplats.

Om länsstyrelsen meddelar tillstånd för exempelvis ingrepp i fornlämning har man bara tillstånd till just det. Tillstånd att anlägga en enskild avloppsanläggning från miljö- och byggnämnden behövs också.

21§ Kulturmiljölagen 1988:950 Till böter eller fängelse i högst sex månader döms för fornminnesbrott den som uppsåtligen eller av oaktsamhet […] olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar en fornlämning,
SFS 1998:950 Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift).

Beslut

När ett ärende är tillräckligt utrett och bedömningen klar är det dags för beslut. Om anläggningen bedöms uppfylla kraven i miljöbalken (1998:808) kan tillstånd med villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder meddelas.

Tillstånd för små avloppsanläggningar gäller under den tid som anläggningen är i drift eller till dess tillståndet upphävs eller förfaller.

Ett tillstånd är knutet till verksamheten/anläggningen vilket innebär att tillståndet gäller för en ny fastighetsägare.

Tillstånd

Ett tillstånd består av två delar, först beslutsmeningen där tillståndets omfattning regleras och sedan villkoren som anger hur verksamheten får bedrivas. Att tillstånd får förenas med villkor framgår av 16 kap. 2 § Miljöbalken. Villkoren fogas till tillståndet och kan exempelvis ange gränser för utsläpp av vissa ämnen.

Det är viktigt att som sökande läsa igenom sitt tillstånd och se vilka villkor som finns. Spara tillståndet tillsammans med övrig dokumentation på er avloppsanläggning.

Genomförandetid

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller ett avloppstillstånd i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år. Detta innebär att om avloppsanläggningen inte är färdigbyggd inom fem år eller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år förfaller tillståndet. Om en anläggning inte påbörjats/färdigställt inom tidsgränsen måste en ny ansökan inges.

Det är vanligt att denna genomförandetid förväxlas med den tid inom vilken ett bristfälligt avlopp ska åtgärdas enligt krav från miljö- och byggnämnden. Det handlar dock om två olika tidsramar.

Delgivning, sakägare och laga kraft

En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet. När kommunen fattar beslut om tillstånd till en avloppsanläggning bör tillståndet delges sökanden, och alla andra som kan komma att beröras av anläggningen och som därför har rätt att överklaga i enlighet med 33 § Förvaltningslagen (2017:900). Tiden för överklagande är tre veckor från det att den som överklagar tog del av beslutet (44 § Förvaltningslagen). Om parterna underrättats om beslutet genom delgivning fungerar det insända delgivningskvittot som bevis för när parten blev delgiven.

Utan delgivning går det inte heller att fastställa om ett beslut vunnit laga kraft eller ej och man kan inte veta om överklagandetiden gått ut för samtliga berörda parter i ett ärende. I en sådan situation måste man istället utgå från att den som överklagat har gjort det inom rätt tid.

Ett avloppstillstånd får inte tas i anspråk förrän det har vunnit laga kraft, vilket innebär att anläggandet inte får starta förrän då. Tre veckor efter det att den sökande och andra sakägare fått ta del av beslutet, vinner beslutet laga kraft om inte överklagande skett inom denna tid.

Anläggning

Arbetet ska utföras av sakkunnig person på ett fackmannamässigt sätt. Med sakkunnig avses en person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

När avloppet anläggs ska det göras enligt tillståndet och de villkor som anges i det. Tillståndet anger en specifik anläggning som ska anläggas på en specifik plats och vid markbaserad rening även en specifik lägsta höjd. Om det under arbetets gång görs avsteg från det som tillståndet anger måste miljö- och byggförvaltningen kontaktas. Endast mindre avsteg kan accepteras utan att ny ansökan behöver göras. Om tillståndet anger kompaktfilter av ett visst märke kan man inte välja ett annat vid anläggandet.

Utförandeintyg och dokumentation

Det som tidigare kallades entreprenörsrapport heter numera utförandeintyg.
Utförandeintyget innehåller två delar. I den första delen fyller den som ansökt om avloppstillståndet i sitt utlåtande samt skriver under. I den andra delen finns en kontrollplan som entreprenören fyller i under arbetets gång, entreprenören skriver även under på att avloppsanläggningen är utförd enligt tillstånd och ansökningshandlingar samt att sökande/anläggningsägaren fått ta del av kontrollplanen samt tillhörande fotodokumentation.

Granskning

När utförandeintyg och fotodokumentation på anläggandet inkommit till miljö- och byggförvaltningen granskas detta.

Denna granskning av inkommen dokumentation syftar inte till att garantera utförandet av anläggningsarbetet. Granskningen som görs av dokumentationen säger inte något om funktionen hos anläggningen när den väl är i drift. Driften kommer att följas upp genom tillsyn i ett senare skede.

Uppenbara avvikelser från tillståndet och andra tveksamheter i dokumentationen återkopplas till entreprenör och sökande innan förvaltningen kan meddela att inkomna handlingar inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Om avvikelserna är så stora att förvaltningen inte kan godta den inkomna dokumentationen kan ett tillsynsärende behöva inledas.

Ibland blir en avloppsanläggning inte riktigt som det var tänkt och det kan då vara bra att känna till vad som gäller i konsumenträttsliga processer mellan avloppsägare och entreprenör. Den kommunala miljöförvaltningen har inget ansvar för de konsumenträttsliga frågorna utan har enbart bemyndigande enligt miljöbalken.

Om avloppsanläggningen ska grävas på plats, till exempel en infiltration, då är det konsumenttjänstlagen som gäller. Om det skulle uppstå problem med anläggningen som har med själva anläggandet, tjänsten, att göra har köparen en så kallad reklamationsrätt i 10 år från att uppdraget slutfördes.

På följande hemsida ger Konsumentverket vägledning om köp och reklamationer av olika varor och tjänster.

hallakonsument.se Länk till annan webbplats.

Färdigt!

Om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med tillståndet skickas ett meddelande om färdigt avlopp ut till sökanden. Entreprenören får en kopia.

Skötsel

Spara alla handlingar du har gällande ditt enskilda avlopp. Ha dem gärna samlade i en ”avloppspärm”. Utför egenkontroll enligt den skötselplan som du bifogat din ansökan, exempelvis genom att titta i slamavskiljare och fördelningsbrunn en gång om året. Ta gärna fotografier. Mät gärna grundvattennivån i grundvattenröret några gånger om året utspritt på olika årstider. För journal, det vill säga ta anteckningar och spara, över all din egenkontroll samt över eventuell service utförd av sakkunnig.

Kontrollera så att din slamavskiljare slamtöms regelbundet. En slamavskiljare ska tömmas minst en gång om året. Dispens kan dock ges om avloppets belastning medger det. Blankett finns på kommunens hemsida samt kan efterfrågas i servicecenter, 0476-550 00. Endast godkända avlopp medges dispens. Ni kan alltså inte ansöka innan ert avlopp är färdigställt och entreprenörens dokumentation av anläggandet är godkänt.
Om du säljer din fastighet, överlämna all dokumentation du har om det enskilda avloppet till den nya ägaren.

Tillsyn

Älmhults miljö- och byggnämnd är tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar inom kommunen. Det innebär att miljö- och byggförvaltningen kommer att utföra tillsyn över ditt enskilda avlopp i framtiden.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?