Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för anpassning av permanentbostäder. Bidraget är till för personer med funktionsnedsättning. Detta ger möjlighet till fler att kunna bo självständigt.

Bidrag lämnas endast till fasta funktioner och till en rimlig kostnad. Anpassningen ska vara nödvändig för det dagliga livet. Förflytta sig in och ut ur bostaden, sova och vila, laga och äta mat och sköta sin hygien är några exempel. Kräver anpassningen ombyggnader eller anmälan ingår även denna kostnad i bidraget.

Förutsättning för bostadsanpassningsbidrag

För att söka bidrag ska funktionsnedsättningen vara permanent eller långvarig. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk, psykisk eller medicinsk.

Bidrag lämnas till enskild person som äger bostad för permanent bruk eller innehar hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningen är rimlig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Om den sökande inte äger sin bostad själv eller delar nyttjanderätt, det vill säga rätt för en person att bruka annans egendom, krävs medgivande från samtliga ägare/nyttjanderättshavare. I medgivandet ska även framgå att ingen ersättning ska krävas av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag.

Den 1 juli 2018 kom lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Vem som kan godkänna bidrag regleras i denna lag. Kommunen beslutar hur stort bidraget ska vara. Det ska motsvara vad de ansökta åtgärderna kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Vem kan söka?

Har du en permanent eller långvarig funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Du kan söka bidrag för din permanentbostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Du kan inte söka bidrag för att anpassa ett fritidsboende.

Vad kan man få bidrag för?

Bidrag kan man få för att anpassa bostadens fasta funktioner. Fasta funktioner innefattar de saker som man inte tar med vid en flytt.

Det kan exempelvis vara:

 • Montera stödhandtag eller räcken
 • Ta bort trösklar
 • Installera dörrautomatik
 • Anordna duschplats
 • Anpassa nivåskillnader med hjälp av hiss eller ramp

Bidrag godkänns inte

Går problemet att lösa med hjälpmedel kan du inte få bidrag. Ett exempel på hjälpmedel är badbräda till badkar. Du kan inte heller få bidrag om det sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister.

Kan man söka bidrag i efterhand?

Du kan söka bidrag i efterhand om du redan har utfört anpassningen i ditt hem. Du behöver ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig. Skicka även med en faktura eller kvitto där kostnaderna tydligt framgår.

Tänk på att entreprenören måste ha en F-skattsedel och att ROT-avdrag inte kan utnyttjas i samband med bidrag.

Kan man få bidrag om man flyttar?

Det är viktigt att du gör ett genomtänkt val när du flyttar till ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig får du inte bidrag för vissa åtgärder. Uppenbara olämpliga faktorer kan vara planlösning, storlek, nivåskillnader och våningsplan.

Ansökan

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag som skickas till Miljö- och byggförvaltningen ska innehålla följande dokument:

 • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig
 • Ifylld ansökan om bidrag för bostadsanpassning
 • Ifylld medgivandeansökan om bostadsanpassning
 • Offert eller prisuppgift

Klicka på det dokument som du är intresserad av att läsa mer om. Klickar du på ifylld ansökningsblankett kommer du till själva blanketten som du kan skriva ut och fylla i.

Intyg från arbetsterapeut eller sakkunnig

Om problemet inte kan lösas med hjälpmedel kan bostadsanpassning vara aktuellt. I dessa fall krävs det intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig där det tydligt framgår funktionshindrets art och vilka problem det medför samt att anpassningen är nödvändig. Ofta gör den sakkunniga hembesök och då görs en bedömning av behovet. Kan den sakkunniga styrka behovet av en anpassning skrivs ett intyg. Detta intyg måste den sökande själv bekosta och ta med i ansökan som skickas till Miljö- och byggförvaltningen som handlägger ärendet.

Kontaktuppgifter till kommunens arbetsterapeuter hittar du under rubriken Kontakter.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

För att din anpassning ska kunna beviljas behövs ett medgivande för anpassningen:

Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa ge sitt medgivande.

För bostadsrätt ska styrelsen godkänna. Finns det flera ägare till bostadsrätten måste även dessa ge sitt medgivande. Gäller det ett hus måsta alla ägare ge sitt medgivande. I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Medgivande vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Offert eller prisuppgift

Till ansökan ska det bifogas en offert eller prisuppgift för de anpassningsåtgärder du söker bidrag för. Observera att du bifogar en kopia och behåller originalet själv. Bifoga gärna två eller flera offerter från olika entreprenörer.

Tänk på att entreprenören måste ha en F-skattsedel och att ROT-avdrag inte kan utnyttjas i samband med bidrag.

Bidragets storlek och kostnad

Bidragsbeloppet ska vara rimligt och täcka hela kostnaden för anpassningen. Den prisuppgift/offert som du bifogar till ansökan om bostadsanpassningsbidrag granskas av en handläggare. Det som granskas är om offerten uppfyller de krav som kommunen har gällande kvalitet och funktion och att kostnaden är rimlig. Handläggaren kan i vissa fall på egen hand begära in offerter för att bedöma om kostnaden är rimlig. Den offert som då uppfyller kraven är den som bidragets storlek grundas på. Skicka gärna med en offert från två eller flera företag.

Reparation och service

Du kan få bidrag för reparation, service och besiktning om du har fått bostadsanpassningsbidrag för teknisk utrustning och den går sönder.

När får jag bidrag för reparationer?

Har du fått bidrag för teknisk utrustning och den går sönder kan du få bidrag för reparation eller service. Teknisk utrustning innefattar till exempel hiss, dörrautomatik eller bidétoalett. Besiktning av teknisk utrustning som exempelvis hiss och dörrautomatik på hissdörr kan du också få bidrag för.

Reparation av exempelvis trösklar, stödhandtag eller trätrall kan du inte få bidrag för. Sådana åtgärder ses som normalt underhåll. Du får inte heller bidrag om skadan beror på vanvård, onormalt användande eller att serviceanvisningar inte har följts. Då får du själv, eller via din hemförsäkring, betala för reparationen.

Onormalt slitage

Om din funktionsnedsättning gör att det uppstår onormalt slitage på anpassningen kan du få bidrag till reparation av skadan även om bostadsanpassningen inte är teknisk utrustning.

Ansökan

För att ansöka om reparation och service ska du fylla i en blankett.

Ansök om bidrag för reparation, service, besiktning vid bostadsanpassning Länk till annan webbplats.

Tillsammans med ansökan ska fakturan eller offerten över anpassningen bifogas. Ansöker du innan anpassningen utförs ska en offert bifogas. Ansöker du efter att anpassningen är utförd ska fakturan bifogas. Kostnaden för anpassningen ska vara rimlig.

När du fått ditt beslut

Läs igenom ditt beslut med tillhörande bilagor när du har fått det. Beslutet och bilagorna innehåller viktig information. Har du frågor kontakta din handläggare på miljö-och byggförvaltningen.

Nöjd med beslutet

Är du nöjd med ditt beslut kontaktar du själv entreprenören för att anpassningen ska bli utförd. Kommunen beslutar endast om storleken på bidraget och är aldrig beställare eller utförare. Anledningen till detta är att konsumenttjänstlagen ska gälla.

Du som beställare väljer själv vilken entreprenör som du vill anlita. Det enda kravet som finns är att entreprenören ska inneha F-skattsedel.

Missnöjd med beslutet

Är du missnöjd med ditt beslut finns det möjlighet att överklaga hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Information om hur man överklagar skickas med ditt beslut.

Överklagandet måste ha kommit in till Miljö- och Byggförvaltningen senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Kommer det in senare kommer det att avvisas.

Utbetalning

När din anpassning är klar kan bidraget betalas ut. I vissa fall görs det ett hembesök i samband med färdigställandet. Detta sker oftast vid mer omfattande anpassningar.

När entreprenören skickat fakturan till dig ska den eller en kopia skickas till Miljö- och byggförvaltningen. Tillsammans med fakturan ska du skicka blanketten med dina bankuppgifter och blanketten för egenkontroll. Blanketterna får du tillsammans med beslutet. När dokumenten kommit in till Miljö- och byggförvaltningen kan beloppet betalas ut till dig och du kan då betala fakturan.

Återbetalning

I följande två fall kan kommunen helt eller delvis kräva återbetalning av bidrag:

 • Om sökande har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp
 • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och sökande rimligen borde ha insett detta

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?