Fysisk funktionsvariation

Om du har en varaktig fysisk funktionsnedsättning finns stöd som exempelvis parkeringstillstånd och bostad med service.

För dig som är vuxen med en fysisk funktionsnedsättning kan få stöd som ska hjälpa dig i din vardag. Stödet ska hjälpa dig att klara ditt boende, din sysselsättning och fungera som social rehabilitering.

Om du har rätt till stöd prövas det av socialförvaltningens handläggare.

Bostad med särskild service

Beroende på vilket stöd du behöver finns olika boendeformer. Samtliga boenden innebär att du bor i en egen lägenhet. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. Du ansöker om bostad hos kommunens handläggare.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din servicebostad finns det en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas. Detta är en bostad man kan ansöka om, om behovet av stöd inte kan tillgodoses i egen bostad.

Baldersgatan 21

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-550 04

Baldersgatan 36

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-554 46

Hagabo

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-550 46

Kronan

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-550 46

Pärlan

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-551 14

Kvarteret Isak

Boendeform: Servicebostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-64 34 89

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Oxtorget

Boendeform: Gruppbostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-64 33 61

Östergatan 11D

Boendeform: Gruppbostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-64 26 94

Druvan

Boendeform: Gruppbostad
Område: Centrala Älmhult
Utförare: Älmhults kommun

0476-64 25 58

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad enligt LSS är ett boende utan personal. Lägenheten är fysiskt anpassad. Behöver du stöd och hjälp kan det vara beviljat antingen enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor utan kostnad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte markägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vänd­zon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc).

På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på sär­skilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen
 • Under högst 3 timmar på gågata

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att handikappsymbolen är väl synlig utifrån.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. En person som har tillstånd i egenskap av förare kan inte använda tillståndet när hon eller han är passagerare.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls av innehavaren varefter kommunen spärrar kortet. Kommunen utfärdar nytt kort när kopia på polisanmälan inlämnats. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld med namnteckning, datum och ort. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt ett välliknande fotografi på den sökande.

Läkarintyg ska utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Beslutande myndighet i Älmhults kommun är tekniska nämnden. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Vid förlängning av ett parkeringstillstånd måste alltid ny ansökan och läkarintyg lämnas in till din kommun och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Är fotografiet på tidigare parkeringstillstånd gammalt eller ej längre välliknande sökanden ska även nytaget fotografi lämnas in. Barn som ansöker bör ha nytaget fotografi vid varje ansökningstillfälle.

I normalfallet är handläggningstiden cirka 4 veckor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Information om parkeringstillstånd i Älmhults Kommun

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder (mindre än 6 månader).

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
 • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
 • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan och handläggning

Du ska lämna in din ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Det är viktigt att sida 1 är ifylld och att du har skrivit under med din namnteckning, datum och ort på bilagan. Till detta bifogar du ett läkarintyg (sida 2 i ansökan) samt ett foto i passformat.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Dina ansökningshandlingar utgör ett beslutsunderlag och kommer att arkiveras hos kommunen. Handlingarna skyddas av aktuell lagstiftning gällande sekretess. Gatuchefen på tekniska förvaltningen i Älmhults kommun beslutar i ärendet.

I normalfallet är handläggningstiden 4-6 veckor.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan. Det räcker oftast med att du fyller i sida 1 av ansökningsblanketten samt skriver under bilagan med din namnteckning, ort och datum. Är läkarintyget äldre än 10 år eller det har skett någon förändring i ditt hälsotillstånd sedan förra ansökningstillfället krävs det ett nytt läkarintyg. Du behöver inte skicka med något nytt foto om det inte är väldigt gammalt, då fotot från ditt förra tillstånd finns sparat. Söker du i ny kommun måste du alltid bifoga nytt fotografi och läkarintyg när du söker första gången.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Vill du ha ytterligare information eller svar på frågor kontakta:

Personlig assistans

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av mycket personlig karaktär och inte fyllt 65 år. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att kommunicera med andra, det vill säga grundläggande behov.

Om de grundläggande hjälpbehoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beslutar om assistansen.

Om du beviljas personlig assistans, har du rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen och hur den ska ges. Du kan välja kommunal, privat eller kooperativ utförare. Du kan också bli din egen arbetsgivare.

Om du bedöms ha grundläggande hjälpbehov, har du också rätt till assistans för andra personliga behov.

Personlig assistans är en insats enligt LSS (9 § p 2).

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?